criticalcare.loxblog.com http://criticalcare.loxblog.com loxblog.com fa loxblog.comloxblog.comهمه چیز درمورد رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های وی‍ژهhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=113<p>در ادامه مطالب بخوانید...</p><p dir="rtl"><span style="color: #ffffff; background-color: #0000ff;"><strong>به سفارش نشریه پرستاری امروز: مرداد ماه 92</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #000000; background-color: #ffffff; font-size: medium;"><strong>رشته کارشناسی </strong><span style="color: #ff0000;"><strong>ا</strong></span><strong>رشد مراقبت های ویژ</strong><span style="color: #ff0000;"><strong>ه</strong></span><strong>؛ از </strong><span style="color: #ff0000;"><strong>الف</strong></span><strong> تا </strong><span style="color: #ff0000;"><strong>ه</strong></span></span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">سعید باباجانی- دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری- کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه</span></p> <p dir="rtl">پرستاری نیز همانند تمام حرفه های تخصصی نیازمند ارتقا از نظر حرفه ای است و با اضافه شدن گرایش های اختصاصی، روز به روز تخصصی تر می شود. رشته پرستاری مراقبت های ویژه یاcritical care nursing (MSc) یکی از گرایش های جدید پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد می باشد که از سال 1388 پذیرش در این دوره آغاز شده است. اغلب دانشکده های پرستاری این رشته را راه اندازی کرده اند و امسال حدود 200 نفر پذیرش برای این رشته دارند.</p> <p dir="rtl">این رشته از طريق بهينه سازي مراقبت هاي پرستاري از بيماران بد حال و نيازمند به مراقبت هاي ويژه ، تقويت مباني مديريتي ، آموزشي ، پژوهشي ، اخلاق و رفتار حرفه اي ، موجبات مراقبت پرستاري ، كاهش مرگ و مير و عوارض بيماري در بخش هاي ويژه را فراهم مي سازد. لازم به ذکر است که از سال جاری (آزمون 1393-1392) بر اساس نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیاز به حداقل دو سال سابقه کار بالین جهت شرکت در این آزمون می باشد.</p> <p dir="rtl"><strong>رشته پرستاری مراقبت های ویژه بر اساس چه ارزش ها و بارورهایی </strong><strong>(</strong><strong>Values</strong><strong>)</strong><strong> راه اندازی شده است؟</strong></p> <p dir="rtl">پرستار كه از سويي با سلامت انسان به عنوان موجودي چند بعدي با همه ويژگيهاي جسمي ، رواني ، اجتماعي و اخلاقي سرو كار دارد و از سويي ديگر بر اساس نظام ارزشهاي اسلامي حاكم بر جامعه ، ملزم به رعايت حقوق انسانها و برقراري عدالت اجتماعي مي باشد، بايد از طريق خدمت رساني مناسب پرستاري و انجام مراقبت هاي پرستاري به بيماران بدحال در تحقق ارزشها و باورهاي فوق تلاش نمايد</p> <p dir="rtl"><strong>چشم انداز </strong><strong>(</strong><strong>Vision</strong><strong>)</strong><strong> این رشته چیست؟</strong></p> <p dir="rtl">چشم انداز رشته كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه براي بهبود وضعيت پرستاري اين رشته در سرتاسر كشور در ده سال آينده عبارت است از :</p> <p dir="rtl">1 - ارتقاء استانداردهاي مراقبتي و بهينه سازي وضعيت مراقبت هاي درماني در بخش هاي ويژه</p> <p dir="rtl">2 - به حداقل رساندن مرگ و مير بيماران بدحال با در نظر گرفتن استانداردهاي جهاني</p> <p dir="rtl">3 - افزايش بكارگيري تدابير مديريتي ، آموزشي و پژوهشي در مراقبت هاي ويژه پرستاري</p> <p dir="rtl">4 - افزايش توجه مديران و سياست گذاران نظام سلامت به بخش هاي ويژه بيمارستانها و روند درمان بيماران بد حال</p> <p dir="rtl"><strong>رسالت </strong><strong>Mission)</strong><strong>)</strong><strong> این رشته چیست؟</strong></p> <p dir="rtl">رسالت رشته كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه عبارت از كاهش مرگ و مير و عوارض بيماران بستري در بخش هاي ويژه و گسترش ساختاري در ارتقاء روند مراقبت هاي پرستاري و تربيت دانش آموختگاني كارآمد با توانائيها و فراتوانائيهاي لازم مي باشد .</p> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl"><strong>اهداف كلي رشته </strong><strong>(</strong><strong>Aims</strong><strong>)</strong><strong> این رشته شامل چه مواردی می باشد؟</strong></p> <p dir="rtl">هدف كلي رشته كارشناسي ارشد نا پيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه ، تربيت دانش آموختگاني است كه داراي دانش ، نگرش و عملكرد لازم در زمينه حوزه كاري اصلي ( مراقبت از بيماران بدحال ) و توانائيها و فراتوانائيهاي لازم ( رفتار حرفه اي ، مهارت هاي ارتباطي ، فناوري اطلاعات ، خود آموزي مادام العمر، پژوهش ، مديريت و ارتقاء كيفيت ، حل مساله و ... ) بصورت ذيل باشند :</p> <p dir="rtl">الف - دانش پرستاري</p> <p dir="rtl">ب - ارتقاء نگرش و عملكرد لازم در مورد مراقبت از بيماران بد حال</p> <p dir="rtl">ج - ارتقاء مهارت هاي ارتباطي بهينه و مهارت هاي ميان فردي و درون گروهي بهينه در دانش آموختگان</p> <p dir="rtl">د - ارتقاء نگرش و مهارت هاي لازم در مورد رفتار حرفه اي</p> <p dir="rtl">ه - ارتقاء دانش، نگرش و مهارت لازم در زمينه پژوهش هاي كاربردي</p> <p dir="rtl">و - ارتقاء دانش ، نگرش و حمايت لازم در مورد فناوري داده ها ( ICT,IT )</p> <p dir="rtl">ز - ارتقاء دانش، نگرش و مهارت مناسب در زمينه كاربرد مديريت ، برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت مستمر در امور مراقبت و آموزش مرتبط با بيماران بدحال</p> <p dir="rtl">ح - ارتقاء فراتوانايي خودآموزي مادام العمر از طريق تقويت و ممارست مهارتهاي خود ارزيابي و ارتقاء خود</p> <p dir="rtl">ي - ارتقاء فراتوانايي نقد خلاقانه و حل مساله در شرايط بحراني</p> <p dir="rtl"><strong>نقش هاي دانش آموختگان </strong><strong>( </strong><strong>Role Definition</strong><strong> )</strong></p> <p dir="rtl">دانش آموختگان اين رشته داراي نقش هاي مراقبتي ، آموزشي ، پژوهشي و مديريتي مي باشند.</p> <p dir="rtl"><strong>وظايف حرفه اي دانش آموختگان </strong><strong>( </strong><strong>Task Analysis</strong><strong> )</strong></p> <p dir="rtl">وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش مراقبتي:</p> <p dir="rtl">- ارائه ماهرانه مراقبت هاي پرستاري و اجراي مداخلات لازم پرستاري جهت بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه</p> <p dir="rtl">- انجام ارزيابي هاي لازم ( غير تهاجمي ) و كمك در انجام ارزيابي هاي تهاجمي در بيماران بستري در بخش هاي ويژه</p> <p dir="rtl">- تفسير و تحليل داده هاي جمع آوري شده در مورد بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه</p> <p dir="rtl">- بكار بستن قواعد و رفتار حرفه اي در تعامل با همكاران ، بيمار ، خانواده ، و همراهان وي</p> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl"><strong>وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش آموزشي:</strong></p> <p dir="rtl">- روزآمد نمودن مستمر دانش و مهارت با استفاده از روشهاي متداول آموزش مداوم</p> <p dir="rtl">- آموزش به ساير دست اندر كاران در امر مراقبت هاي بيماران بدحال در بخش</p> <p dir="rtl">- آموزش به دانشجويان ساير مقاطع رشته پرستاري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه</p> <p dir="rtl">- ارائه آموزش هاي لازم به بيمار، همراهان و خانواده وي در بخش هاي مراقبت هاي ويژه</p> <p dir="rtl"><strong>وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش پژوهشي:</strong></p> <p dir="rtl">- طراحي و انجام پژوهش هاي كاربردي در مورد مشكلات و چالش هاي موجود در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيماران بدحال</p> <p dir="rtl">- توليد شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت بيماران بدحال</p> <p dir="rtl">- انجام پروژه هاي مشترك با ساير مراكز و توليد ارائه شواهد قابل تعميم به كل كشور</p> <p dir="rtl">- ايجاد ارتباط با مراكز تحقيقات موجود در داخل و خارج از كشور در زمينه مراقبت هاي بيماران بدحال</p> <p dir="rtl"><strong>وظايف حرفه اي دانش آموختگان در نقش مديريتي:</strong></p> <p dir="rtl">- تحليل نظام ارائه خدمات پرستاري به بيماران بدحال در بخش هاي ويژه</p> <p dir="rtl">- بهينه نمودن روند ارائه پرستاري به بيماران بدحال از طريق طراحي و اجراي مداخلات</p> <p dir="rtl">-بكارگيري ابزارها و روش هاي مديريتي جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاري و كاهش ميزان مرگ و مير ، عوارض و ناخوشي بيماران بدحال</p> <p dir="rtl">- ارائه مشاوره به مديران و سياست گذاران نظام سلامت در زمينه تصميم سازي هاي مرتبط با بخش هاي ويژه و بيماران بدحال</p> <p dir="rtl">- فراهم نمودن زمينه همكاري موثر و متقابل بصورت يك گروه بين همكاران شاغل در بخش</p> <p dir="rtl">- اثر گذاري بر رفتار انسان ها به عنوان يك الگوي حرفه اي </p> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl"><strong>مواد آزمون و ضرائب آن:</strong></p> <div align="center"> <table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="284"> <p dir="rtl"><strong>مواد آزمون</strong></p> </td> <td valign="top" width="73"> <p dir="rtl"><strong>ضريب</strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="284"> <p dir="rtl">زبان</p> </td> <td valign="top" width="73"> <p dir="rtl">2</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="284"> <p dir="rtl">پرستاري داخلي و جراحي</p> </td> <td valign="top" width="73"> <p dir="rtl">2</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="284"> <p dir="rtl">پرستاري مراقبت هاي ويژه</p> </td> <td valign="top" width="73"> <p dir="rtl">5</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="284"> <p dir="rtl">بهداشت روان</p> </td> <td valign="top" width="73"> <p dir="rtl">1</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl"><strong>رشته هاي مشابه در خارج كشور :</strong></p> <p dir="rtl">رشته هاي مشابه بصورت پرستاري باليني در دانشگاه هاي ذيل وجود دارد:</p> <p>- University of California at Sanfransisco ( UCSF)</p> <p>- JamesCookUniversity (JCU)</p> <p>- The University of Nottingham</p> <p>- JohnsHopkinsUniversity</p> <p>- StanfordUniversity</p> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl"><strong>رشته هاي مشابه در داخل كشور :</strong></p> <p dir="rtl">کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان</p> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl"><strong>طول دوره و شكل نظام آموزشي :</strong></p> <p dir="rtl">براساس آيين نامه آموزشي دوره مربوطه مي باشد</p> <p dir="rtl"></p> <div align="center"> <table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="284"> <p dir="rtl"><strong>مجموعه دروس</strong></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p dir="rtl"><strong>تعداد واحد</strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="284"> <p dir="rtl">دروس پايه</p> </td> <td valign="top" width="85"> <p dir="rtl">9</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="284"> <p dir="rtl">مقدمه اي بر پرستاري مراقبتهاي ويژه</p> </td> <td valign="top" width="85"> <p dir="rtl">1</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="284"> <p dir="rtl">مراقبت هاي پرستاري در بخشهاي مراقبت ويژه</p> </td> <td valign="top" width="85"> <p dir="rtl">3</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="284"> <p dir="rtl">پايش پرستاري پيشرفته</p> </td> <td valign="top" width="85"> <p dir="rtl">3</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="284"> <p dir="rtl">داروشناسي</p> </td> <td valign="top" width="85"> <p dir="rtl">1</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="284"> <p dir="rtl">مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضاء</p> </td> <td valign="top" width="85"> <p dir="rtl">1</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl"></p> <div align="center"> <table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl"><strong>مجموعه دروس</strong></p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl"><strong>تعداد واحد</strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">دروس اختصاصي و كارآموزي</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl">19</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 1 ( دستگاه تنفس )</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl">3</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 2 ( دستگاه قلب و عروق - جراحي قلب و قفسه سينه )</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl">3</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 3 ( دستگاه عصبي - جراحي اعصاب و اختلالات روانپزشكي )</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl">2</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 4 ( دستگاه كليوي و مجاري اداري - جراحي كليه و مجاري ادراري )</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl">2</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 5 ( سيستم غدد درون ريز - بيماريهاي زنان و زايمان )</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl">1</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 6 ( دستگاه گوارش - جراحي شكم و لگن )</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl">2</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 7 ( انكولوژي و خون - سيستم ايمني و بيماريهاي عفوني )</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl">2</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 8 ( اصول كلي در بيماران جراحي - مراقبتهاي ويژه در صدمات ناشي از ضربه Traumatology )</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl">3</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 9 ( جراحي عروق - ارتوپدي )</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl">1</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">دروس جبراني</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl"></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">رايانه و سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl">1</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">آمار و روش تحقيق پيشرفته</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl">3</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="417"> <p dir="rtl">پايان نامه</p> </td> <td valign="top" width="72"> <p dir="rtl">4</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl">چنانچه دانشجو در مقطع قبلي دروس كمبود يا جبراني جدول الف را نگذرانده باشد ، ملزم به گذراندن آن دروس مي باشد .</p> <p dir="rtl"><strong>مدارك تحصيلي مورد پذيرش براي شركت در آزمون ارشد اين رشته چیست؟</strong></p> <p dir="rtl">رشته های كارشناسي پرستاري، هوشبري و اتاق عمل (که دارای سابقه حداقل دوسال کار بالینی هستند)، می توانند در این آزمون شرکت نمایند.</p> <p dir="rtl"><strong>آیا می توان در این رشته ادامه تحصیل داد؟</strong></p> <p dir="rtl">بله، در تمام رشته هایی که پرستاری داخلی جراحی امکان ادامه تحصیل دارد، فارغ التحصیلان این رشته نیز می توانند شرکت نمایند. همچنین صحبت های در مورد تاسیس رشته پرستاری مراقبت های ویژه در مقطع دکترای تخصصی (با رویکرد بالینی) به گوش می رسد که ظاهرا در مراحل بررسی اولیه می باشد.</p> <p dir="rtl"><strong>آیا با مدرک پرستاری مراقبت های ویژه می توان هیئت علمی شد؟</strong></p> <p dir="rtl">بله، در حال حاضر دانشگاه ها به فارغ التحصیلان یا دانشجویان مقطع دکتری با پیش زمینه مراقبت های ویژه برای هیئت علمی نیاز بسیاری دارند. البته با کارشناسی ارشد این رشته هم می توان به صورت مربی در دانشگاه های علوم پزشکی فعالیت کرد.</p> <p dir="rtl"><strong>چالش اصلی دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته چیست؟</strong></p> <p dir="rtl">دغدغه اصلی دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته که در پژوهش های کیفی نیز بر آن تاکید شده است، عدم اطلاع در مورد آینده و دورنمای این رشته است؛ یعنی اینکه " آیا اختیارات و مسئولیت ها، زمینه های کاری، حقوق و مزایا و ... یک کارشناس ارشد مراقبت های ویژه، متفاوت از سایر پرستاران خواهد بود؟" که توجه مسئولان را برای تصمیم گیری های اساسی درمورد فارغ التحصیلان این رشته را می طلبد</p> <p dir="rtl"><strong>و سخن آخر:</strong></p> <p dir="rtl">تحصیلات در دوره های تکمیلی تنها جرقه ای است برای آشنا شدن با مواردی که قبلا نمی دانستید و پس از اطلاع از موارد نادانسته باید خود دانشجو به دنبال به روز نمودن دانش خویش باشد و نباید انتظار داشت که همه دانش را از کلاس درس برداشت کرد. علم و بالین را بخصوص در رشته پرستاری مراقبت های ویژه باید در کنار هم پیش برد و دانش محض، بهره کافی را ایجاد نمی کند.</p> <p dir="rtl">در صورت تمایل به اطلاع از تجربیات و پیشنهادات نویسنده برای خواندن منابع پیشنهادی و نحوه خواندن جهت قبولی در آزمون، درخواست خود را به پست الکترونیکی s.saba3737@yahoo.com ارسال نمایید تا درصورت استقبال خوانندگان، مطلب درخواستی در "وب تخصصی مراقبت های ویژه" انتشار یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رشته و مطالب تخصصی آن به "وب تخصصی مراقبت های ویژه" با آدرس www.criticalcare.loxblog.com مراجعه کنید.</p> <p dir="rtl"><strong>منابع</strong>:</p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" dir="rtl">- سایت دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران</p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl">- وب تخصصی مراقبت های ویژه</p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl">- نیک فرید لیدا ، درک دانشجویان پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان از دورنمای این رشته در ایران. دهمین همایش کشوری پرستاری کودکان، مهرماه 91</p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl"></p> <p dir="rtl"><strong>انتشار از وب تخصصی مراقبتهای ویzwj;ژه به آدرس </strong><strong>www.criticalcare.loxblog.com</strong></p> <p class="ListParagraph" dir="rtl">(این مقاله در نشریه پرستاری امروز مهرماه 1392 به چاپ خواهد رسید)</p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=113جدیدترین دستورالعمل های سال 2013 برای بیماران دیابتیhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=112<p>ادامه مطالب را ببینید</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><span style="font-size: 12pt; "><span style="color: rgb(255, 255, 0); "><span style="background-color: rgb(255, 0, 0); "><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">جدیدترین دستورالعمل های سال 2013 برای بیماران دیابتی</span></b></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; mso-outline-level:1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; mso-outline-level:1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span style="background-color: rgb(255, 0, 0); "><span style="color: rgb(192, 192, 192); "><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">کلیه حقوق این مقاله مربوط به وب تخصصی مراقبتهای ویzwj;ژه می باشد. لطفا از هرگونه کپی برداری و انتشار آن اجتناب فرمایید.</span></b></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; mso-outline-level:1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">بهرام سهرابی </span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman'; ">-</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; "> دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه </span></b></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"B Nazanin"; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; mso-outline-level:1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">بتول نحریر- عضو هیات علمی دانشگاه بقیه ا... (عج )</span></b></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">هرساله یک کمیته متخصص که شامل پرستاران می باشند، شواهد را بررسی می کنند و استانداردهای انجمن دیابت آمریکا </span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA"><a style="mso-footnote-id:ftn1" name="_ftnref1" title="" href="file:///F:/babajani/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85.doc#_ftn1"></a></span><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; "><a style="mso-footnote-id:ftn1" name="_ftnref1" title="" href="file:///F:/babajani/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85.doc#_ftn1"><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri; ">[1]</span></span></span></span></a>(</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">ADA</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">) در خصوص مراقبتهای پزشکی در دیابت را بر اساس آخرین مطالعات انجام شده بروز رسانی می کنند.</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">در میان تغییرات انجام شده در سال 2013، پیشنهاد شد که فشار خون سیستولیک کمتر از </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">140mmHg</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; "> می تواند برای بسیاری از افراد مبتلا به دیابت و فشار خون بالا مناسب و کمک کننده باشد(1).</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"B Nazanin"; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">در افراد جوان مبتلا به دیابت، فشار خون سیستولیک کمتر از </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">130mmHg</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; "> نیز مناسب به نظر می رسد در حالی که این امر را می توان بدون بار مسئولیت بی مورد از درمان، از جمله هزینه و یا عوارض جانبی بدست آورد. فشار خون دیاستولیک نیز کمتر از </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">80mmHg</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; "> نگه داشته می شود.</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"B Nazanin"; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">این تغییرات بر اساس بررسی های متعدد و دقیق بر روی شواهد و مطالعات انجام شده بدست آمده است. مطالعات نشان داده اند که کاهش فشار خون به کمتر از </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">140/80 mmHg</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">، ریسک ابتلا به بیماری عروق کرونری قلب، سکته مغزی و نفروپاتی را کاهش می دهد(4-2). با این حال شواهد برای مزایای کاهش بیشتر فشار خون محدود است و این امر را تایید نمی کند. علاوه بر این بسیاری از بیماران برای رسیدن به سطح پایین تر فشار خون نیاز به بیش از دو دارو دارند که خطر عوارض جانبی را افزایش می دهد و به هزینه های درمان بیمار می افزاید.</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"B Nazanin"; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">این تغییرات فشار خون برای بیماران به چه معناست؟</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">تغییرات فشار خون در بیماران با فشار خون بیشتر از </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">120/80mmHg</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; "> <span lang="FA">که در حال افزایش هست مطرح می باشد. افراد مبتلا به دیابت و فشارخون در محدوده </span></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">120/80mmHg</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; "> تا </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">140/80mmHg</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; "> باید در خصوص شیوه و نحوه زندگی آموزش هایی را ببینند و این امر در این بیماران مد نظر قرار گیرد. از جمله کاهش وزن ( در صورتی که اضافه وزن داشته باشند)، پیروی از یک رژیم غذایی برای کاهش و توقف فشار خون </span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"B Nazanin"; mso-bidi-language:FA"><a style="mso-footnote-id:ftn2" name="_ftnref2" title="" href="file:///F:/babajani/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85.doc#_ftn2"></a></span><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; "><a style="mso-footnote-id:ftn2" name="_ftnref2" title="" href="file:///F:/babajani/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85.doc#_ftn2"><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri; ">[2]</span></span></span></span></a>(</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">DASH</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">)، کاهش سدیم مصرفی به کمتر از </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">1500 mg/day</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; "> و افزایش فعالیت بدنی(1).</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"B Nazanin"; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">برای بیماران با فشار خون </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">140/80mmHg</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; "> و یا بالاتر باید درمان دارویی آغاز شود. به دلیل اثرات محافظتی بر کلیه ها، مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین و یا مسدودکننده های گیرنده آنژیوتانسین در این بیماران توصیه می شوند(1). بسیاری از بیماران به دو دارو و یا بیشتر برای رسیدن به این هدف نیاز دارند.</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">یکی از تغییرات بسیار مهم در مراقبت از بیماران دیابتی، واکسینه شدن این بیماران می باشد که بایستی اطلاع رسانی شود. در حال حاضر توصیه می شود که تمام افراد مبتلا به دیابت که واکسینه نشده اند و در محدوده سنی 19 تا 59 سال قرار دارند حتما مورد واکسیناسیون هپاتیت </span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; ">B</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; "> قرار گیرند(1). این واکسیناسیون در درجه بعدی باید برای بیماران مبتلا به دیابت با سن 60 سال یا مسن تر نیز مد نظر قرار گیرد.</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">برطبق استانداردهای مراقبت های پزشکی در دیابت در سال 2013، توصیه می شود که همه بیماران مبتلا به دیابت آموزشهای لازم جهت مدیریت و پشتیبانی بیماری دیابت و تغذیه درمانی را دیده باشند که پرستاران نقش اساسی در ارائه این آموزش ها ایفا می کنند(1).</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">پرستاران باید آموزش های لازم را دیده باشند تا بتوانند به بیماران دیابتی موارد مراقبتهای خود مدیریتی را بیاموزند تا بیماران توانایی مدیریت بیماری خود را داشته باشند(5).</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">توصیه هایی برای رژیم غذایی بیماران دیابتی:</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; ">middot;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'; "> </span></span><span dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">ترکیبی از کربوهیدرات، پروتئین و چربی می تواند رژیم غذایی مناسبی برای این بیماران باشد.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; ">middot;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'; "> </span></span><span dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">برای کنترل قند خون در این بیماران باید میزان کربوهیدرات دریافتی را بر اساس اندازه گیری و یا تجربه خود بیمار محدود کرد.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span style="line-height: 150%; font-family: Symbol; ">middot;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'; "> </span></span><span dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">بیماران دیابتی که الکل مصرف می کنند باید میزان الکل مصرفی خود را محدود کنند، به طوری که در زنان به یک بار در روز یا کمتر و در مردان به دو بار در روز یا کمتر کاهش یابد. اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای جلوگیری از هیپوگلیسمی در این بیماران نیز باید جدی گرفته شود.</span></span></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-left:0cm;mso-add-space: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span style="background-color: rgb(255, 0, 0); "><span style="color: rgb(255, 255, 153); "><strong><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">انتشار از وب تخصصی مراقبتهای ویژه www.criticalcare.loxblog.com</span></strong></span></span></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-left:0cm;mso-add-space: auto;text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 12pt; "><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Nazanin'; ">منابع :</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"B Nazanin"; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2"><span style="font-size: 12pt; "><span style="line-height: 150%; ">1.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'; "> </span></span><span dir="LTR"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman'; ">American Diabetes Association. <i>Standards of medical care in diabetes- 2013 .Diabetes Care .</i>2013;36(suppl1):S11-S66</span></span><span style="line-height: 150%; font-family: Berkeley-Book; ">.</span></span><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin";mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:18.0pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span style="font-size: 12pt; "><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman'; ">2.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'; "> </span></span><span dir="LTR"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman'; ">Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. <i>The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure</i>: the JNC 7 report. <i>JAMA.</i>2003;289(19):2560-2572.</span></span></span><span dir="LTR"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2"><span style="font-size: 12pt; "><span style="line-height: 150%; ">3.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'; "> </span></span><span dir="LTR"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman'; ">UKPDS 38. </span></span></span><span dir="LTR"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on"><span style="font-size: 12pt; ">UK</span></st1:country-region></st1:place></span></span><span style="font-size: 12pt; "><span dir="LTR"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman'; "> Prospective Diabetes Study Group . BMJ.<i> </i><i>Tight blood pressure control and risk</i></span></span><i><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman'; "> </span></i><i><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman'; ">of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes</span></i><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman'; ">: 1998;317(7160):703-713.</span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2"><span style="font-size: 12pt; "><span style="line-height: 150%; ">4.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'; "> </span></span><span dir="LTR"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman'; ">Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, et al. <i>Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial</i>. HOT Study Group. <i>Lancet. </i>1998;351(9118): 1755-1762.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2"><span style="font-size: 12pt; "><span style="line-height: 150%; ">5.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'; "> </span></span><span dir="LTR"><span style="line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman'; ">Haas L, Maryniuk M, Beck J, et al. <i>National standards for diabetes self-management education and support. Diabetes Care. </i>2012;35(11):2393-2401.</span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <div style="mso-element:footnote-list"><span style="font-size: 12pt; "><br clear="all" /> </span><hr align="left" size="1" width="33%" /> <div style="mso-element:footnote" id="ftn1"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><a style="mso-footnote-id: ftn1" href="file:///F:/babajani/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85.doc#_ftnref1" name="_ftn1" title=""></a><span style="font-size: 12pt; "><a style="mso-footnote-id: ftn1" href="file:///F:/babajani/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85.doc#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri; ">[1]</span></span></span></a> <span style="font-family: Berkeley-BlackItalic; ">American Diabetes Association</span></span><i><span style="font-size:10.0pt;font-family:Berkeley-BlackItalic; mso-bidi-font-family:Berkeley-BlackItalic;color:#BB2C00"><o:p></o:p></span></i></p> </div> <div style="mso-element:footnote" id="ftn2"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><a style="mso-footnote-id: ftn2" href="file:///F:/babajani/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85.doc#_ftnref2" name="_ftn2" title=""></a><span style="font-size: 12pt; "><a style="mso-footnote-id: ftn2" href="file:///F:/babajani/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85.doc#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri; ">[2]</span></span></span></a> <span style="font-family: Berkeley-Book; ">Dietary Approaches to Stop Hypertension</span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family: Berkeley-Book;mso-bidi-font-family:Berkeley-Book"><o:p></o:p></span></p> </div> </div>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=112دانلود فصلنامه کمیته تحقیقات پرستاری بقیه الله "پویش"http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=111<p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 128);">فصلنامه علمی فرهنگی پویش، با عناوین دانش، پژوهش، مصاحبه با افراد موفق، دلنوشته، مدیریت، مهدویت و موفقیت حاصل همکاری مشترک اعضای کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری بقیه الله می باشد. پویش از مطالب زیبای شما حتی اگر در دانشگاه دیگری تحصیل می کنید، استقبال می کند. ارتباط با ما: nursing.src@gmail.com </span></strong></p> <p><strong><span style="color: rgb(51,102,255)">برای مشاهده فایل الکترونیکی می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید</span></strong></p> <p><span style="color: rgb(0,0,255)">منتظر شماره 5 در پاییز 92 باشید.<br /> </span></p> <p></p> <p><strong> <p style="text-align: center"><a title="مجله پویش 1" href="http://www.bmsu.ac.ir/UserFiles/po.pdf"><span style="color: rgb(255,255,255)"><span style="background-color: rgb(255,0,0)">شماره اول زمستان90<br /> </span></span></a></p> </strong></p> <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255,255,255)"><span style="background-color: rgb(255,0,0)"><a href="http://www.4shared.com/office/xclSPICu/poyesh_bahar1.html"><strong><span style="color: #ffffff">شماره دوم -بهار</span></strong></a></span></span><span style="color: rgb(255,255,255)"><span style="background-color: rgb(255,0,0)"><a href="http://www.4shared.com/office/xclSPICu/poyesh_bahar1.html"><strong><span style="color: #ffffff">91</span></strong></a></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255,255,255)"><span style="background-color: rgb(255,0,0)"><a href="http://www.4shared.com/office/Coxafa6L/poyesh_tabestan.html"><strong><span style="color: #ffffff">شماره سوم- تابستان 91</span></strong></a></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><strong>شماره چهارم- تابستان 92</strong></span></span><br /> </p> <p></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=111کنکور سراسری مراقبت های ویژه 92http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=110<p>کنکور سراسری مراقبت های ویژه سال 92 نهم خردادماه برگزار گردید. ظاهرا از مباحثی مانند تفسیرالکتروکاردیوگرام و سی سی یو کمتر سوال داده شده بود و تمرکز سوالات قلب و سی سی یو در سوالات مربوط به داخلی جراحی بود. در عوض در مورد درس هایی که داوطلبان کمتر توجه می کنند مانند سالمندان سوالات بیشتری طرح شده بود (ولی تمرکز سوالات در هر سال تفاوت دارد). در صورتی که شما هم امسال در آزمون شرکت کرده اید نظرات خود را بفرمایید تا دیگران هم استفاده نمایند. با تشکر (منتظر نظرات ارزشمندتان هستیم)</p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=110معرفی رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=109<p>در ادامه مطلب بخوانید...</p><p><span style="font-size: 12pt;"><span style="background-color: rgb(249, 249, 249); font-family: verdana, arial, sans-serif;">دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان</span></span></p> <div class="post" style="font-size: 11px; font-family: verdana, arial, sans-serif; border: 1px solid silver; padding: 1px; margin-bottom: 16px; clear: both;"> <div class="posttext" style="padding: 4px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size: 12pt;"><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Neonatal Intensive Care Nursing (M.Sc.)<br /> </span><br /> <br /> 1-تعریف رشته<br /> <br /> <br /> پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان یک شاخه ی اختصاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از نوزادان بد حال و یا نارس نیازمند به مراقبت های ویژه و خانواده آنان, تقویت مبانی مدیریتی, آموزشی,پژوهشی, اخلاقو رفتار حرفه ای, موجبات مراقبت های پرستاری, کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه نوزادان را فراهم می سازد<br /> <br /> <br /> <br /> تعاریف پرستاری مراقبت ویژه نوزادان<br /> محور ارتباط پرستار با نوزاد و خانواده مراقبت می باشد. وجوه این مراقبت در رفتار, عملکرد و خصوصیات پرستار نمایان می گردد<br /> مراقبت از نوزاد و خانواده مستلزم این درک می باشد که آنان افرادی یگانه می باشند که در راستای دستیابی به اهداف برای دسترسی به وضعیت سلامتی بهتر توسط پرستار همیاری می گردند<br /> <br /> مهارتهای بالینی<br /> توانایی های پرستار در انجام وظایف و مداخلات, با تلفیق علوم پرستاری و مهارتهای وی به منظور انجام مداخلات پرستاری متبلور می گردد. این مداخلات شامل ارزیابی کامل نوزاد, مراقبت های ایمن پرستاری, انجام دستورات پزشکی به طور ماهرانه و درج صحیح و کامل این فرایندها می باشد<br /> <br /> توانایی<br /> منظور از توانایی پرستار, بهره وری جامع از تمام توانمندی های حرفه ای اش می باشد که از این طریق قادر به انجام وظایف خویش (در شرایط ویژه بیمار و بیماری ) خواهد بود. این توانمندیها شامل دانش, قضاوت به هنگام, نگرش درست, مهارت های بالینی و تصمیم گیری در امتداد ارزش ها و اعتقادات متعالی می باشد. اگرچه تنها به این موارد محدود نمی باشد<br /> <br /> پرستار مراقبت های ویژه نوزادان<br /> پرستار مراقبت های ویژه نوزادان فردی است ورزیده و دارای دانش عالی که به عنوان عضوی فعال از گروه مراقبتی, وظیفه ارائه کامل ترین و مناسب ترین مراقبت و حمایتنوزادان نارس و یا بدحال در بخش ویژه را با رویکرد تکاملی بر عهده دارد. دانش و مهارتهای این پرستاران در راستای پیشگیری از بیماری ها و عوارض نارسی, تامین, حفظ و ارتقاء,سلامت, حمایت از نوزاد و خانواده وی,تداوم درمان ناتوانی , آسایش و آرامش نوزادان نیازمند به مراقبت ویژه به کار گرفته می شود. آنها به صورت همزمان مدیریت خودکار و مشارکت جویانه شیر خواران رادر بخش مراقبت ویژه ارائه می دهند و رهبری سازماندهی مراقبت فوری و بعدی نوزادان تحت مراقبت خود را فراهم می نمایند. ارائه مراقبت سلامت نیاز به کسب تجربه در انجام ارزیابی بالینی, بررسی تاریخچه پری ناتال هر نوزاد, یافته های آزمایشگاهی, هماهنگی مداخلات تشخیصیو مراقبت های درمانی دارد. پرستار مراقبت ویژه نوزادان کارایی حرفه ای خود را با آموزش مداوم (نظری و عملی) و پژوهش در رشته های مرتبط با محوریت بخش مراقبت ویژه نوزادان تداوم می بخشد. این افراد همچنین باید آموزش و تداوم سیستم حمایتی به خانواده هاینوزادان در معرض خطر را در شرایط سرپایی و مراقبت فوری ارائه دهند<br /> <br /> مراقبت سلامت محور<br /> از آنجا که منظور از سلامت, فقط بیمار نبودن نمی باشد بلکه به معنای برخورداری از حداکثر سلامت جسم, روان و رفاه اجتماعی است و با توجه به این که پزشکان و پرستاران و کلا گروه مراقبتی در بخش ویژه نوزادان مسئول حفظ, تامین و ارتقاء سلامت نوزادان بستری و خانواده آنها هستند و نه منحصرا مسئول درمان آنان لذا همگی از جمله پرستاران که بیشترین وقت رادر بخش های ویژه با نوزادان سپری می نمایند, باید ضمن تلاش برای گسترش هرچه بیشتر دانش خویش در این راستا, به همه عوامل موثر بر سلامت و به ویژه به ابعاد روانی و اجتماعی توجه خاص نموده و آنها را در این محیط اعمال نمایند<br /> <br /> مراقبت خانواده محور<br /> خانواده مهم ترین بخش جامعه می باشد که فلسفه مراقبت های خانواده محور, در حقیقت به رسمیت شناختن تاثیر خانواده در گستره سلامت کودک می باشد. در این راستا پرستاردر سیستم های مراقبتی با توسعه مشارکت و همکاری با والدین باید قدرت و کفایت خانواده را حمایت, ملاحظه, تشویق و ارتقاء دهد. در چنین سیستمی تاکید بر کودک و خانواده بوده و کارکرد خانواده با توجه به نقش تمامی اعضا در نظر گرفته می شود و اصول مراقبتی بر اساس ارزش ها و اعتقادات خانواده تدوین می گردد و آنها را در امر مراقبت و تصمیم گیری حمایت می کنند. همکاری فیما بین پرستار و خانواده در مراقبت های خانواده محور, در حقیقت بر پایه این اعتقاد استوار است که هر یک از طرفین, افرادی مستعد و توانا هستند که از طریق تشریک مساعی و تبادل اطلاعات, مهارتها و منابع با یکدیگر, می توانند به توانمندی های بیشتری در زمینه مراقبت از نوزاد دست یابند<br /> <br /> تفکر انتقادی-نقادانه-جستجوگرانه<br /> تفکر انتقادی یک فرایند تفکر سیستماتیک و هدفمند است که قضاوت های مبتنی بر حدس و گمان را بر آزمون و خطا ترجیح می دهد. پرستار مراقبت ویژه نوزادان در راستای ارزیابی سیر درمان نوزادان نیازمند به مراقبت ویژه, از طریق تفکر نقادانه به حل مشکلات می پردازد. اجزای مهم تفکر نقادانه, جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی پدیده های استنتاجی و تکراری می باشند<br /> <br /> مدیریت و رهبری<br /> پرستار با کسب تجربه و شایستگی های اثبات شده قادر به شناخت و تحلیل شرایط بحرانی می شود. این امر با فراهم ساختن مراقبتی ایمن, موثر و مبتنی بر اخلاق حرفه ای, بهبودی نوزادان و ارتقاء نظام سلامت را بدنبال خواهد داشت. وی به صورت همزمان مدیریت خودکار و مشارکت جویانه نوزادان را در بخش مراقبت ویژه ارائه داده و رهبری سازماندهی مراقبت فوری و بعدی بیماران خود را فراهم می نماید<br /> <br /> اخلاق و رفتار حرفه ای<br /> مسئولیت پذیری در راستای تطبیق با قوانین انجام وظایف از مهم ترین ویژگی های اخلاق و رفتار حرفه ای می باشد. اجزای جدایی ناپذیر این ویژگی ها شامل احترام به نیازهای نوزادان و خانواده آنان در تصمیم گیری, تامین, حفظ و ارتقاء سلامت, بهبود سرنوشت نهایی, حفظ حریم خصوصی و اطلاعات مرتبط با نوزادان و خانواده آنان, سلامت محوری, احترام به قداست حیات, تآمل و ارتباط دائم با اعضای متفاوت گروه ارائه دهنده خدمات مراقبتی - حمایتی بر پایه اعتماد و احترام می باشد<br /> <br /> پژوهش<br /> ارائه خدمات روزآمد و بهینه پرستاری همواره نیازمند پژوهش است. بنابر این ضمن کاربردی بودن تحقیقات, بکارگیری نتایج عملی این تحقیقات در راستای ارتقاء سلامت و مراقبت های بالینی کاربردی امری ضروری است<br /> <br /> ایمنی<br /> استقرار عملکردی ایمن در محیط بخش مراقبت ویژه نوزادان امری بسیار حیاتی می باشد. پرستار بخش های مراقبت ویژه نوزادان هموارهباید ایمنی نوزادان و خانوادهآنان, خود و همکاری را مدنظر داشته باشد. مداخلات هوشمندانه در این راستا امری بسیار ضروری است.<br /> <br /> استانداردهای مراقبت<br /> استانداردهای پرستاری مراقبت ویژه نوزادان واژگانی برای ارزیابی عملکرد بالینی و غیر بالینی پرستاران در محیط کار می باشند. سه رکن اصلی اینواژگان را<br /> 1- استانداردهای حرفه ای<br /> 2-حداقل توقعات بالینی<br /> 3- قوانین حرفه ای تشکیل می دهند<br /> <br /> حمایت روانی-اجتماعی<br /> آن دسته از مداخلاتی را در بر می گیرد که توسط پرسنل پرستاری در زمان بستری نوزاد در بیمارستان به منظور کاهش استرس روانی ناشی از بیماری و فرایند های تشخیصی و درمانی بر مادر و نوزاد و در صورت لزوم برخورداری والد و نوزاد از خدمات نهادهای حمایتی, انجام می شوند.<br /> ارتباط حرفه ای پرستار با نوزادان و خانواده های آنها<br /> پرستار موظف به ایجاد ارتباط مراقبتی-حرفه ای با نوزادان و خانواده آنان می باشد. این ارتباط باید در راستای نیازهای درمانی و عاطفی نوزاد و خانواده وی و بر پایه احترام - اعتماد و استفاده به موقع از قاطعیت استوار باشد. همچنین مرزهای این ارتباط باید همواره محترم شمرده شوند و موارد تخطی از این مرزها بدرستی شناسایی و ترمیم گردند</span></div> </div> <div class="post" style="font-size: 11px; font-family: verdana, arial, sans-serif; border: 1px solid silver; padding: 1px; margin-bottom: 16px; clear: both;"> <div class="posttop" style="padding: 4px; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div class="username" style="font-weight: bold; width: auto; float: left;"><span style="font-size: 12pt;">T A H A</span></div> </div> <div class="posttext" style="padding: 4px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size: 12pt;">2-تاریخچه<br /> (تاریخچه مختصر رشته در دنیا): نقش پرستار نوزادان در سال های1970 به طور خاص مورد توجه قرار گرفت و با گسترش این نقش, پیشرفت های گسترده در تکنولوژی به کار گرفته شده برای نوزادان در معرض خطر و انجام کار به صورت گروهی با کاهش استرس در محیط کار, در بخش های مراقبت ویژه نوزادان مورد توجه قرار گرفت و بر تحصیل پس از مقطع کارشناسی پرستاری بر دوره پیشرفته مراقبت از نوزادان تاکید گردید. سپس در طی سال 1991 میلادی رشته تحصیلی پرستار حرفه ای بالینی نوزادان (clinical nurse practitioner)در امریکا طراحی گردید. این پرستاران بالینی علاوه بر انجام مراقبت های اولیه نوزادان, مراقبت از نوزاد را از زمان بستری تا ترخیص را برعهده دارند. در طی قریب سی سال نقش پرستاران مراقبت های ویژه نوزادان به عنوان افراد حرفه ای, ارزشمند و صلاحیت دار که هدایت و مراقبت های ماهرانه از نوزادان, خانواده واجتماع را نیز در بر می گیرد, در کشور امریکا شناخته شده است. در این کشور بحث پرستار ویژه نوزادن در مقطع پس از کارشناسیبهصورت زیر تا کنون مطرح شده است:<br /> <br /> <br /> <br /> دوره پیشرفته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان (advanced nursing practice in newborn intensive care units)<br /> دیپلم در پرستاری مراقبت ویژه نوزادان (prostgraduate diploma in neonatal intensive carere nursing)<br /> پرستار دارای مجوز با تجربه مراقبت ویژه نوزادان (neonatalnurse practitioner)<br /> پرستار حرفه ای بالینی نوزادان (neonatalclinical nurse practitioner)<br /> پرستار بالینی متخصص نوزادان (neonatalclinical nurse specialists)<br /> پرستار بالینی نوزادان {این عنوان دیگر به کار نمی رود} (neonatalnurse clinicaian)<br /> <br /> <br /> <br /> علاوه بر امریکا به دلیل پیشرفت های گسترده در طب نوزادان و پریناتالوژی و امکان بقا نوزادان نارس و بد حال و نیز کمبود پزشکان, توجه به آموزش حرفه ای پرستاران در بخش های مراقبت ویژه نوزادان در طی سال های 1980 در کانادا و در سال های 1990 در انگلستان مورد توجه قرار گرفت.<br /> در کشور امریکا از سال 2000 دستیابی به کارشناسی ارشد در تخصص های پرستاری دنبال گردید به علاوه از سال 2001 رشته پرستار حرفه ای بالینی نوزادان(NCNS)به صورت جدی از سوی آکادمی پزشکان کودکان امریکا(AAP) با تعریف دقیق حیطه و نیز نحوه آموزش و ارزیابی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.<br /> بر اساس مصوبه ای که از سال 2000 در امریکا مورد پذیرش قرار گرفت, پرستار متخصص مر اقبت ویژه نوزادان(NCNS), پرستار دارای مجوز با گواهینامه کارشناسی است که دارای تجربه و مهارت در مراقبت از نوزادان پر خطر می باشد. به علاوه تاکید بر اداره و مدیریت نیازهای مراقبت بهداشتی نوزادان و خانواده آنان در حیطه فعالیت های این رشته می شود. این پرستاران بایستی همراه با پزشکان متخصص نوزادان و کودکان شرایط تشخیص, مراقبت و درمان را فراهم کنند, تا بتوانند تصمیماتمستقلبگیرند و در بررسی, تشخیص, مدیریت و ارزشیابی نیازهای مراقبت بهداشتی مشارکت همه جانبه انجام دهند. پرستارانی که پیش از سال 2000 در امریکا در این رشته تحصیل کرده و مشغول به کار بوده اند, توصیه به تکمیل دوره آموزشی و حفظ توانمندی خود شده اند.<br /> بر طبق نظر انجمن پرستاری نوزادان(NANN) در آخرین دهه قرن بیستم در امریکا, مدرک کارشناسی ارشد برای این دوره ها در نظر گرفته می شود. علاوه بر این امکان تحصیل تا مقطع دکترا هم میسر می باشد<br /> <br /> <br /> <br /> تاریخچه مختصر رشتهدر ایران<br /> <br /> در حال حاضر آموزش پرستاری بر عکس آموزش پزشکی منفک از بالین بوده و دانش آموختگان این رشته حتی در مقطع کارشناسی ارشد, امکان بهره گیری کامل از آموزه های خود در بالین را به طور کامل ندارند. به علاوه شرایط بهره وری موثر از بسیاری از این دانش آموختگان هم در مراکز درمانی میسر نمی باشد.<br /> در طی سال های اخیر امکان بقا نوزادان کم وزن و بد حال در کشور ما نیز در حال افزایش است و رشته فوق تخصصی نوزادان از میان اولین رشته های مصوب دوره فوق تخصصی پزشکی در ایران می باشد. به همین جهات بخش های مرقبت ویژه نوزادان در کل کشور در حال گسترش می باشد. اما در حالی که نیازهای مراقبتی تخصصی از جمعیت نوزادانی که در بخش های ویژه بستری می شوند افزایش یافته و با گسترش بخش های ویژه نوزادان و رشد توسعه درمانی تخصصی توسط پزشکان, متاسفانه هیچ دوره تکمیلی در این رشته پس از مقطع کارشناسی پرستاری در کشور ما وجود ندارد. دوره های مصوب کوتاه مدت در قالب آموزش ضمن خدمت در برخی از دانشگاه ها طراحی و اجرا شده است. از این جمله طراحی و برگزاری برنامه های یک ماهه توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و دوره های سه ماهه در دانشگاه علوم پزشکی تهران در طی سال های اخیر در پاسخ به نیازهای پرستاران و نیز برآورد توقع پزشکان چنین بخش های جهت توانمندسازی پرستاران این بخش ها می باشد. اخیرا نیز دفتر پرستاری وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مجوز برنامه پنج روزه پرستاری مراقبت ویژه نوزادان برای پرستاران چنین بخش هایی با اخذ حق ثبت نام توسط دانشکده های پرستاری را صادر نموده است.<br /> در حال حاضر با وجود قریب 1400 تخت واحدهای مراقبت ویژه نوزادان, خلاء پرستاران زبده و متخصص در چنین بخش هایی بشدت احساس می گردد.بنابراین تقاضای بسیاری برای حضور پرستاران آموزش دیده در این بخش ها هم از سوی پرستاران و نیز پزشکان و مسئولین وجود دارد. در مطالعات گسترده از جمله مطالعه ایکه در سال 1380 در دانشکده علوم پزشکی تهران پیرامون چالش در آینده آموزش پرستاری نیز با هدف طراحی آموزش پرستاری و در مواجهه با تغییر در امر مراقبت بهداشتی و درمانی صورت گرفت هم بر توجه به نیازهای مردم و توسعه بخش های جدید و آموزش حرفه ای تاکید گردید. تجربه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پس از برگزاری دو دوره در این حیطه گویای افزایش دانش, نگرش و توانمندی شرکت کنندگان پس از شرکت در این دوره ها بوده است</span></div> </div> <div class="post" style="font-size: 11px; font-family: verdana, arial, sans-serif; border: 1px solid silver; padding: 1px; margin-bottom: 16px; clear: both;"> <div class="posttop" style="padding: 4px; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div class="username" style="font-weight: bold; width: auto; float: left;"><span style="font-size: 12pt;">T A H A</span></div> <div class="date" style="width: auto; text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;">2013-Feb-02, 21:31</span></div> </div> <div class="posttext" style="padding: 4px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size: 12pt;">3- ارزش های حاکم بر رشته (Values)<br /> <br /> <br /> دانش آموختگان این رشته با تکیه بر رعایت و ارزش های اخلاقی و اسلامی, حفظ کرامت و شان والای انسانی, عدالت اجتماعی, انسان گرایی, ارج نهادن به کارکنان, مسئولیت پذیری, صداقت علمی و حرفه ای, تعهد پذیری, کار گروهی, نوآوری, احترام به بیماران و خانواده های آنان و مسئولیت در قبال کارکنان درجهت تامین, حفظ و ارتقاء سلامت نوزادان کشور تلاش می نمایند. در این راستا موارد زیر از جمله ارزش های مورد نظر می باشد:<br /> <br /> <br /> 1- رعایت عدالت و ارزش های اجتماعی و اخلاقی, مذهبی و اسلامی<br /> 2-حفظ کرامت و شان والای انسانی<br /> 3-توجه بهعدالت اجتماعی<br /> 4-ارج نهادن به دیگر کارکنان<br /> 5- صداقت علمی و اخلاق حرفه ای<br /> 6-تعهدپذیری<br /> 7- پاسخگویی<br /> 8-مشارکت و کار گروهی<br /> 9-احترام به حقوق نوزادان و خانواده های آنها<br /> 10-مسئولیت در قبال دیگر کارکنان<br /> 11-ارائه حمایت همه جانبه<br /> 12-مراقبت خانواده محور<br /> 13-جامعه محوری<br /> 14-پیش قدم شدن در کنترل کیفیت</span></div> </div> <div class="post" style="font-size: 11px; font-family: verdana, arial, sans-serif; border: 1px solid silver; padding: 1px; margin-bottom: 16px; clear: both;"> <div class="posttop" style="padding: 4px; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div class="username" style="font-weight: bold; width: auto; float: left;"><span style="font-size: 12pt;">T A H A</span></div> <div class="date" style="width: auto; text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;">2013-Feb-02, 21:32</span></div> </div> <div class="posttext" style="padding: 4px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size: 12pt;">4-چشم انداز رشته(vision)<br /> <br /> <br /> انتظار می رود همگام با گسترش بخش های مراقبت ویژه نوزادن در سطح کشور طی ده سال آینده, این موارد به دنبال تربیت چنین دانش آموختگانی میسر گردد:<br /> <br /> <br /> 1-ارتقاء دانش و مهارت پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان نیز به سطح قابل قبول در کل کشور بر اساس استانداردهای جهانی به عنوان بهترین در سطح منطقه<br /> <br /> <br /> 2-بهبود وضعیت مراقبت پرستاری ویژه نوزادان با بهره گیری از ابعاد مختلف آموزرشی و پژوهشی بر محور خانواده<br /> <br /> <br /> 3-اختصاص سهم قابل توجهی در ارائه نظام سلامت توسط پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان در ارتقاء شاخص های بهداشتی و کاهش مرگ و میر نوزادان در کشور</span></div> </div> <div class="post" style="font-size: 11px; font-family: verdana, arial, sans-serif; border: 1px solid silver; padding: 1px; margin-bottom: 16px; clear: both;"> <div class="posttop" style="padding: 4px; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div class="username" style="font-weight: bold; width: auto; float: left;"><span style="font-size: 12pt;">T A H A</span></div> <div class="date" style="width: auto; text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;">2013-Feb-02, 21:32</span></div> </div> <div class="posttext" style="padding: 4px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size: 12pt;">5- رسالت رشته (Mission)<br /> <br /> <br /> رسالت رشته کارشناسی ناپیوسته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان عبارت از کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از بیماری نوزادان بستری در بخش های ویژه و گسترش ساختاری در ارتقاء روند مراقبت های پرستاری و تربیت دانش آموختگانی کارآمد با توانایی ها و فرا توانایی های لازم می باشد. پیشرفت های طب نوزادان امکان تولد و بقاء نوزادان نارس, کم وزن و بد حالی را فراهم کرده که نیاز به مراقبت خاص دارند.<br /> <br /> به دلیل افزایش تعداد جمعیت چنین نوزادانی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند, ایجاد و توسعه و تجهیز بخش های ویژه در دنیا و کشور ما نیز ضرورت پیدا کرده است. آموزش های پرستاران در سطح کارشناسی پاسخگوی برآوردن چنین نیازهایی نبوده و بسیاری از پرستاران در طی سال های کار در این حرفه به صورت عملی کسب تجربه می نمایند. لذا متعاقب این مسئله تربیت و آموزش پرستارانی حرفهای که بتوانند پاسخگوی ارائه مراقب مطلوب و همه جانبه باشند, رو به افزایش بوده است. این پرستاران نقش مهمی در تعامل رشته های نوزادان و پریناتالوژی را بر عهده دارند.<br /> <br /> <br /> این پرستاران با توجه به ارزش های حاکم بر این رشته, مراقبت از نوزادان پرخطر را در بخش های ویژه نوزادان در سطح سوم مراقبتی و انجام پژوهش های کاربردی بالینی را بر عهده دارند. در صورت تامین نیروی انسانی بخش های مراقبت ویژه نوزادان از دانش آموختگان این رشته در آینده, آنها می توانند در سطح دوم مراقبتی نیز ارائه خدمات نمایند.</span></div> </div> <div class="post" style="font-size: 11px; font-family: verdana, arial, sans-serif; border: 1px solid silver; padding: 1px; margin-bottom: 16px; clear: both;"> <div class="posttop" style="padding: 4px; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div class="username" style="font-weight: bold; width: auto; float: left;"><span style="font-size: 12pt;">T A H A</span></div> <div class="date" style="width: auto; text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;">2013-Feb-02, 21:33</span></div> </div> <div class="posttext" style="padding: 4px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size: 12pt;">6- اهداف کلی رشته (Aims)<br /> <br /> <br /> هدف کلی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, تربیت دانش آموختگانی است که دارای دانش, نگرش و توانمندی های لازم در زمینه حوزه اصلی کاری (مراقبت از نوزادان نارس و یا بد حال) و توانایی ها و فراتواناییهای لازم (رفتار حرفه ای, مهارت های ارتباطی, فن آوری اطلاعات, خودآموزی مادام العمر, پژوهش, مدیریت و ارتقاء کیفیت مراقبتی, حل مساله, مستند سازی و ...) به صورت زیر باشند:<br /> <br /> <br /> 1. دانش پرستاری<br /> <br /> <br /> 2. ارائه سیستم حمایتی از خانواده نوزاد در معرض خطر<br /> <br /> <br /> 3. ایجاد ارتباط مناسبو موثر با نوزاد و خانواده و دیگر افراد گروه مراقبتی</span></div> </div> <div class="post" style="font-size: 11px; font-family: verdana, arial, sans-serif; border: 1px solid silver; padding: 1px; margin-bottom: 16px; clear: both;"> <div class="posttop" style="padding: 4px; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div class="username" style="font-weight: bold; width: auto; float: left;"><span style="font-size: 12pt;">T A H A</span></div> <div class="date" style="width: auto; text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;">2013-Feb-02, 21:34</span></div> </div> <div class="posttext" style="padding: 4px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size: 12pt;">* وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش آموزشی<br /> <br /> <br /> - روز آمد نمودن مستمر دانش, نگرش و مهارت با استفاده از روش های متداول آموزش مداوم<br /> - آموزش به سایر افراد گروه مراقبتی نوزادان در بخش ویژه<br /> - ارائه آموزش های لازم و مشاوره های مراقبتی به خانواده های نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان<br /> - ارائه طرح ترخیص نوزاد با رویکرد تکامل نوزاد<br /> - آموزش و تداوم سیستم حمایتی به خانواده های نوزادان در معرض خطر در شرایط سرپایی و مراقبت فوری<br /> - مشارکت در تدوین دوره های کوتاه مدت آموزشی و دستورالعمل های مرتبط<br /> <br /> <br /> <br /> *وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش پژوهشی<br /> <br /> <br /> - طراحی و انجام پژوهش های کاربردی در مورد مشکلات و چالش های موجود مرتبط با نوزادان و پری ناتالوژی<br /> - تولید شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت از نوزاد<br /> - انجام پروژه های مشترک با سایر مراکز و تولید ارائهشواهد قابل تعمیم به کل کشور<br /> - ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقات موجود در داخل و خارج از کشور در زمینه مراقبت های نوزادان نوزادان و پری ناتالوژی<br /> <br /> <br /> <br /> * وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مدیریتی<br /> <br /> <br /> - تحلیل نظام ارائه خدمات پرستاری به نوزادان نورس و یا بد حال در بخش های ویژه<br /> - بهینه نمودن روند ارائه خدمات پرستاری به نوزادان نورس و یا بد حال و خانواده آنان از طریق طراحی و اجرای مداخلات<br /> - بکارگیری ابزارها و روش های مدیریتی جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاری و کاهش میزان مرگ و میر, عوارض و ناخوشی و بهبود تکامل نوزادان نارس و یا بد حال<br /> - ارائه مشاوره به مدیران و سیاستگذاران نظام سلامت در زمینه تصمیم سازی های مرتبط با بخش های ویژه نوزادان نارس و یا بد حال<br /> - فراهم نمودن زمینه همکاری موثر و متقابل به صورت یک گروه منسجم بین همکاران شاغل در بخش و گروه پریناتالوژی</span></div> </div> <div class="post" style="font-size: 11px; font-family: verdana, arial, sans-serif; border: 1px solid silver; padding: 1px; margin-bottom: 16px; clear: both;"> <div class="posttop" style="padding: 4px; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div class="username" style="font-weight: bold; width: auto; float: left;"><span style="font-size: 12pt;">T A H A</span></div> <div class="date" style="width: auto; text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;">2013-Feb-02, 21:34</span></div> </div> <div class="posttext" style="padding: 4px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size: 12pt;">9-استراتژی راهبردی آموزشی<br /> <br /> <br /> برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان بر اساس آخرین شواهد موجود در آموزش علوم پزشکی و بر پایه استراتژی اجرایی آموزش,تلفیقی از استراتژی دانشجو محور (Student Centered) و استاد محور (Teacher Centered) می باشد که محورهای اصلی حاکم عبارتند از:<br /> چگونگی آموزش ارزش های مورد نظر در رشته<br /> - با استفاده از منابع موجود, اعضاء هیئت علمی, محیط آموزشی - بالینی و توجه به اولویت های آموزشی, به کارگیری الگوهای نوین تدریس از قبیل بحث گروهی, آموزش گروهی,حل مساله, بارش افکار و آموزش مبتنی بر شواهد, ارزش ها و دانش مربوط به رشته, به دانش آموختگان منتقل خواهد شد<br /> <br /> <br /> تربیت نیروی انسانی چند پیشه<br /> <br /> <br /> - با توجه به تخصصی شدن مراقبت از نوزادان در علم پزشکی کودکان و نوزادان, لزوم تربیت نیروی حرفه ای خاص این رشته بیشتر احساس می گردد<br /> دانشجو-محوری/ مدرس-محوری<br /> <br /> <br /> - با تاکیدی که بر فعالیت های آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد ارائه می گردد, مبنای استفاده از الگوهای آموزشی بر اساس دانشجو-محوری با حضور فعال و بالینی خواهد بود<br /> راهبرد حل مساله<br /> <br /> <br /> - آموزش مبتنی بر حل مساله در جهت برخورد با مشکلات و مدیریت مناسب خواهد بود<br /> راهبرد ادغام یافته<br /> <br /> <br /> - توجه به آموزش ادغام یافته جنبه های مختلف دانش نظری و مهارت های علمی که خصوصا با آموزش و عمل بر بالین بیمار صورت گیرد<br /> توجه به نیازها و مشکلات جامعه<br /> <br /> <br /> - توجه به نیازهای جامعه با شناسایی صحیح مشکلات جهت برخورد مناسب و مدیریت کارآمد مورد نظر می باشد<br /> آموزش حضوری و غیر حضوری<br /> <br /> <br /> - کلید واحدهای درسی به صورت حضوری در کلاس های نظری و محیط بالینی ارئه خواهد شد</span></div> </div> <div class="post" style="font-size: 11px; font-family: verdana, arial, sans-serif; border: 1px solid silver; padding: 1px; margin-bottom: 16px; clear: both;"> <div class="posttop" style="padding: 4px; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div class="username" style="font-weight: bold; width: auto; float: left;"><span style="font-size: 12pt;">T A H A</span></div> <div class="date" style="width: auto; text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;">2013-Feb-02, 21:35</span></div> </div> <div class="posttext" style="padding: 4px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size: 12pt;">*10-طول دوره و شرایط و نحوه پذیرش در رشته:<br /> <br /> <br /> پذیرش دانشجو در این مقطع تابع ضوابط و مقررات وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. علاوه بر صلاحیت عمومی و سلامت جسمانی دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری از دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی جهت شرکت در آزمون ورودی الزامی می باشد<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> مواد امتحانی و ضرایب آن<br /> <br /> <br /> <br /> ردیف<br /> <br /> مواد امتحانی<br /> <br /> ضریب<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> پرستاری کودکان (کودک سالم و بیمار)<br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> پرستاری مراقبت های ویژه<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> بهداشت مادران و نوزادان<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> برنامه کشوری شیر مادر, احیا نوزاد, واکسیناسیون و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> <br /> زبان انگلیسی<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> *جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش, مواد امتحانی و ضرایب آزمون ورودی هر سال تحصیلی, به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی مراجعه شود</span></div> </div> <div class="post" style="font-size: 11px; font-family: verdana, arial, sans-serif; border: 1px solid silver; padding: 1px; margin-bottom: 16px; clear: both;"> <div class="posttop" style="padding: 4px; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div class="username" style="font-weight: bold; width: auto; float: left;"><span style="font-size: 12pt;">T A H A</span></div> <div class="date" style="width: auto; text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;">2013-Feb-02, 21:36</span></div> </div> <div class="posttext" style="padding: 4px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size: 12pt;">11- شرایط مورد نیاز برای راه اندازی رشته:<br /> <br /> <br /> مطابق با ضوابط دفتر گسرش و ارزیابی آموزش پزشکی می باشد. راه اندازی این رشته تنها در دانشگاه هایی که تربیت دستیار رشته فوق تخصصی نوزادان را داشته امکان پذیر می باشد<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> دوره کارشناسی ارشد نا پيوسته رشته پرستاری مراقبت های ويژه ( critical care Nursing ( M.Sc<br /> <br /> <br /> دوره کارشناسی ارشد نا پيوسته رشته پرستاری مراقبت های ويژه ( critical care Nursing ( M.Sc</span></div> </div> <div class="post" style="font-size: 11px; font-family: verdana, arial, sans-serif; border: 1px solid silver; padding: 1px; margin-bottom: 16px; clear: both;"> <div class="posttop" style="padding: 4px; background-color: rgb(238, 238, 238);"> <div class="username" style="font-weight: bold; width: auto; float: left;"><span style="font-size: 12pt;">T A H A</span></div> <div class="date" style="width: auto; text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;">2013-Feb-02, 21:39</span></div> </div> <div class="posttext" style="padding: 4px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size: 12pt;">منابع كنكور كارشناسي ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان سال 92 - 1391<br /> <br /> <br /> (file:///C:\Users\admin\Desktop\منابع%20كنكور%20� �ارشناسي%20ارشد%20پرستاری%20مر اقبتهای%20ویژه%20نوزادان%20سا� �%2092%20-%201391_files\منابع%20كنكور%20كارشن اسي%20ارشد%20پرستاری%20مراقبت� �ای%20ویژه%20نوزادان%20سال%2092%20-%201391.htm)<br /> <br /> <br /> دروس امتحاني و ضريب<br /> <br /> نام كتب معرفي شده توسط وزارت بهداشت<br /> <br /> <br /> <br /> پرستاري كودكان(کودک سالم و بیمار)<br /> (3)<br /> <br /> Wong's nursing care of infants and children / MarilynJ . Hockenberry, David Wilson. 8 th . ed- St. Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition<br /> <br /> <br /> <br /> پرستاري مراقبت هاي ويژه<br /> (2)<br /> <br /> 1- Black , Hawks (2005) Medical - surgi cal nursing Elsevier saunders<br /> 2- Gonce, Fontaine (2007), critical care nursing Philadelphia , Lippincott<br /> 3- Thelan, urden , Stacey (2007), critical care nursing<br /> 4- woods, etal (2009), cordiac nursing , philadelphia Lippincott<br /> 5- Verklan MT,Walden M. Core Curriculum for neonatal intensive care nursing. Saunders, last Ed<br /> 6- Williamson A, Crozier K.Neonatal care; A textbook for student midwived and nurses. Reflect predd Ltd, last Ed<br /> <br /> <br /> <br /> بهداشت مادران و نوزادان<br /> (2)<br /> <br /> 1- Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. perry . - 8 th . Ed.- St . Louis : mosby , Last Edition<br /> 2- Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing family/ Adele pillitteri- 5 th .ed. - Philadelphia: Lippincott Williamas and Wilkins, Last Edition<br /> <br /> <br /> <br /> برنامه كشوري شير مادر و احياء نوزاد، واكسيناسيون و ارتقاي سلامت مادر و نوزاد<br /> <br /> برنامه كشوري شير مادر و احياء نوزاد، واكسيناسيون و ارتقاي سلامت مادر و نوزاد<br /> <br /> <br /> <br /> زبان عمومی<br /> (0.75)<br /> <br /> 1- Reading and thinking in English<br /> 2- Reading through Interaction<br /> 3- Expanding Reading skills<br /> 4- Developing Reading skills<br /> 5- Mosaic 1 Reading ( intermediate - high intermediate</span></div> </div>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=109لیست مجلات پرستاری ایندکس شده در پایگاه استنادی ISIhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=108<p>لیست نشریات ایندکس شده در ISI منتشر شده از تامسون رویترز (در ادامه مطالب)</p> <p>با جستجو در صفحه اصلی این نشریات می توانید مشخص نمایید که آیا موضوع پژوهش شما در این مجلات برای چاپ استقبال می شود یا خیر.</p><div style="direction: ltr;"><span style="font-size: 10pt;"></span></div> <div style="direction: ltr; border-style: none none solid; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 0in 1pt;"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; border: none; padding: 0in;"><span style="font-size:8.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; display:none;mso-hide:all">Top of Form<o:p></o:p></span></p> </div> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://www.criticalcare.loxblog.com/">www.criticalcare.loxblog.com</a></span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-language: FA"> وب تخصصی مراقبت های ویژه <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Thomson Reuters Master Journal List JOURNAL LIST (ISI Journals)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"> <div style="direction: ltr;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Search terms: NURSING</span></div> <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> <div style="direction: ltr;"><span style="font-size: 12pt;">Total journals found: 66</span></div> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1. ADVANCES IN NURSING SCIENCE</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Quarterly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 0161-9268 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">LIPPINCOTT WILLIAMS WILKINS, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">530 WALNUT ST</st1:street>, <st1:city w:st="on">PHILADELPHIA</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:address>, PA, 19106-3621 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2. AMERICAN JOURNAL OF NURSING</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Monthly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 0002-936X <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">LIPPINCOTT WILLIAMS WILKINS, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">530 WALNUT ST</st1:street>, <st1:city w:st="on">PHILADELPHIA</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:address>, PA, 19106-3621 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3. APPLIED NURSING RESEARCH</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Quarterly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 0897-1897 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">1600 JOHN F KENNEDY BOULEVARD, STE 1800</st1:street>, <st1:city w:st="on">PHILADELPHIA</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:address>, PA, 19103-2899 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">4. ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Bimonthly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 0883-9417 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">1600 JOHN F KENNEDY BOULEVARD, STE 1800</st1:street>, <st1:city w:st="on">PHILADELPHIA</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:address>, PA, 19103-2899 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">5. <span style="color:red">AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING</span></span></b><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:red"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Quarterly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 0813-0531 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">AUSTRALIAN NURSING FEDERATION, LEVEL 2, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">21 VICTORIA ST</st1:street>, <st1:city w:st="on">MELBOURNE</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">AUSTRALIA</st1:country-region></st1:address>, <st1:state w:st="on"><st1:place w:st="on">VICTORIA</st1:place></st1:state>, 3000 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">6. BARIATRIC NURSING AND SURGICAL PATIENT CARE</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Quarterly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 1557-1459 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">MARY ANN LIEBERT INC, <st1:street w:st="on"><st1:address w:st="on">140 HUGUENOT STREET</st1:address></st1:street>, 3RD FL, <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">NEW ROCHELLE</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:place>, NY, 10801 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">7. BIOLOGICAL RESEARCH FOR NURSING</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Quarterly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 1099-8004 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">SAGE PUBLICATIONS INC, <st1:street w:st="on"><st1:address w:st="on">2455 TELLER RD</st1:address></st1:street>, THOUSAND OAKS, <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">USA</st1:place></st1:country-region>, CA, 91320 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">8. CANCER NURSING</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Bimonthly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 0162-220X <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">LIPPINCOTT WILLIAMS WILKINS, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">530 WALNUT ST</st1:street>, <st1:city w:st="on">PHILADELPHIA</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:address>, PA, 19106-3621 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">4.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_clinical_medicine">Current Contents - Clinical Medicine</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">9. CIN-COMPUTERS INFORMATICS NURSING</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Bimonthly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 1538-2931 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">LIPPINCOTT WILLIAMS WILKINS, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">530 WALNUT ST</st1:street>, <st1:city w:st="on">PHILADELPHIA</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:address>, PA, 19106-3621 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">4.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_clinical_medicine">Current Contents - Clinical Medicine</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">10. CLINICAL JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Bimonthly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 1092-1095 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ONCOLOGY NURSING SOC, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">125 ENTERPRISE DR</st1:street>, <st1:city w:st="on">PITTSBURGH</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:address>, PA, 15275 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">11. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Quarterly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 1474-5151 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><st1:street w:st="on"><st1:address w:st="on"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">ELSEVIER SCIENCE BV</span></st1:address></st1:street><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">, <st1:place w:st="on">PO</st1:place> <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">BOX 211</st1:street>, <st1:city w:st="on">AMSTERDAM</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">NETHERLANDS</st1:country-region></st1:address>, 1000 AE <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">12. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Bimonthly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 1462-3889 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, <st1:street w:st="on"><st1:address w:st="on">LANGFORD LANE</st1:address></st1:street>, KIDLINGTON, <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">OXFORD</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">ENGLAND</st1:country-region></st1:place>, OXON, OX5 1GB <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">13. GASTROENTEROLOGY NURSING</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Bimonthly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 1042-895X <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">LIPPINCOTT WILLIAMS WILKINS, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">530 WALNUT ST</st1:street>, <st1:city w:st="on">PHILADELPHIA</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:address>, PA, 19106-3621 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">14. GERIATRIC NURSING</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Bimonthly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 0197-4572 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">MOSBY-ELSEVIER, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">360 PARK AVENUE SOUTH</st1:street>, <st1:city w:st="on">NEW YORK</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:address>, NY, 10010-1710 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">15. INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH NURSING</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Bimonthly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 1445-8330 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC, <st1:street w:st="on"><st1:address w:st="on">COMMERCE PLACE</st1:address></st1:street>, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">350 MAIN ST</st1:street>, <st1:city w:st="on">MALDEN</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:address>, MA, 02148 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">16. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Bimonthly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 1322-7114 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC, <st1:street w:st="on"><st1:address w:st="on">COMMERCE PLACE</st1:address></st1:street>, <st1:address w:st="on"><st1:street w:st="on">350 MAIN ST</st1:street>, <st1:city w:st="on">MALDEN</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:address>, MA, 02148 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">2.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/social_sciences_citation_index">Social Sciences Citation Index</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">3.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_social_behavior_sciences">Current Contents - Social Behavioral Sciences</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">4.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/scholarly_research_analysis/research_discovery/cc_clinical_medicine">Current Contents - Clinical Medicine</a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman""></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">17. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">Bimonthly <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">ISSN: 0020-7489 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman"">PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, <st1:street w:st="on"><st1:address w:st="on">LANGFORD LANE</st1:address></st1:street>, KIDLINGTON, <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">OXFORD</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">ENGLAND</st1:country-region></st1:place>, OX5 1GB <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">1.<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""><a href="http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/science_citation_index_expanded">Science Citation Index Expanded</a> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="direction: ltr; margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fahttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=108تزريق خون (ترانسفیوژن)http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=107<p></p> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt"> به نام خدا</span></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt">خون كامل </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">(Whole blood)</span></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><span dir="ltr">●</span> هر واحد خون كامل شامل <span dir="ltr">cc</span>450خون + <span dir="ltr">cc</span>63 سيترات، فسفات، دكستروز <span dir="ltr">(CPD)</span> و يا سيترات، فسفات، دكستروز و آدنين <span dir="ltr">(CPD-A)</span> است. <br /> <span dir="ltr">●</span>هر واحد خون كامل شامل تمام اجزاء خوني است ولي پس از نگهداری طولانی مدت ، پلاكت و <span dir="ltr">WBC</span> و فاكتورهاي 5 و 8 كاهش مي يابد. <br /> <span dir="ltr">●</span> هر واحد خون كامل داراي هماتوكريت 45-36% است و مي تواند <span dir="ltr">Hb</span> را <span dir="ltr">gr/dl</span> 1 و <span dir="ltr">HCT</span> 4-3% افزايش دهد. در اطفال هر <span dir="ltr">ml/kg</span>8 سبب <span dir="ltr">h</span> <span dir="ltr">gr/dl</span>1 <span dir="ltr">Hb</span> مي شود. <br /> <span dir="ltr">●</span><i><span style="font-size: 14pt">انديكاسيون تزريق خون كامل:</span></i></div> <div dir="rtl">در خونريزي هاي فعال مانند <span dir="ltr">GIB</span>، جراحي هاي بزرگ، هايپوتانسيون وضعيتي، تروما (به طوركلي وقتي بيش از 25% حجم خون از دست برود.)<br /> <span dir="ltr">●</span>استفاده در آنمي مزمن ممنوع است (سبب افزاش بار مايع در بدن می شود، چون بيمار به پلاسما نياز ندارد و فقط <span dir="ltr">Hb</span> كاهش يافته است) <br /> <span dir="ltr">●</span>براي تزريق، از آنژيوكت با شماره درشت و فيلتر خون استفاده شود. <br /> <span dir="ltr">●</span>چك <span dir="ltr">ABO</span> و <span dir="ltr">Rh</span> ضروري است. <br /> <span dir="ltr">●</span>به طور متناوب حين تزريق، خون را به ملايمت تكان دهيد تا گلبولهاي سرخ ته نشين شده در پلاسما در سطح بالاتر قرار گيرند. در <span dir="ltr">Pack cell</span> هر 30 تا 20 دقيقه يكبار اين كار را انجام دهيد. <br /> <span dir="ltr">●</span>خون نبايد بيش از 30 دقيقه بيرون از بانك خون بماند و بايد تزريق شود. <br /> <span dir="ltr">●</span>ترانسفويون هر واحد خون بيش از 4 ساعت طول نكشد زيرا سبب تخریب<span dir="ltr">, RBC</span>رشد احتمالی باکتری ها (که ممکن است در مرحله ای از فرایند آماده سازی خون اتفاق افتاده باشد)، می گردد.</div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt">گلبول قرمز فشرده: </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">(Pack cell)</span></b></div> <div dir="rtl"><span dir="ltr">●</span> <b><span>80% پلاسما گرفته شده و بيشتر گلبول قرمز فشرده است. <br /> </span><b><span dir="ltr">●</span></b><b>حدود </b><b><span dir="ltr">cc</span></b><b>250-200 حجم هر واحد </b><b><span dir="ltr">Pack cell</span></b><b> است. <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>میزان </b><b><span dir="ltr">HCT</span></b><b> و </b><b><span dir="ltr">Hb</span></b><b> مشابه خون كامل است. <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>مزيت: سبب افزايش حجم داخل عروقي نمي شود و سطح آنتي بادي </b><b><span dir="ltr">A</span></b><b> و </b><b><span dir="ltr">B</span></b><b> در سطح پلاسما كمتر است. <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>براي درمان كاهش </b><b><span dir="ltr">Hb</span></b><b>به طور مزمن بكار مي رود (درمان آنمي های مزمن) <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>توجه: هرگز از خون كامل و پك سل براي افزايش حجم داخل عروقي استفاده نشود. در اين موارد بايد از محلولهاي كريسالوئيد و كلوئيد استفاده شود.<br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>پلاكت و گرانولوسيت در </b><b><span dir="ltr">Pack cell</span></b><b> عملكرد ندارد. <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b> بهترين زمان براي چك </b><b><span dir="ltr">Hb</span></b><b>، 24 ساعت بعد از تزريق است. <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b> دونوع محلول نگهدارنده به پك سل اضافه مي شود. <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>يك نوع </b><b><span dir="ltr">CPDA</span></b><b> هستند كه ميزان </b><b><span dir="ltr">Hb</span></b><b> حدود 80% است و تا 35 روز واحدهاي پك سل قابل نگهداري هستند و لازم است حين تزريق رقيق شوند. <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b><span dir="ltr">(AS) Active solution</span></b><b> نوعي محلول نگهدارنده است كه در اين نوع ميزان </b><b><span dir="ltr">Hb</span></b><b> هر واحد پك سل حدود 60-55% است و هر واحد تا (42 روز) قابل نگهداري است به علت ويسكوزيته كمتر نياز به رقيق شدن ندارد.</b> </b></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt">گلبول قرمز كم لوكوسيت</span></b></div> <div dir="rtl"><span dir="ltr">●</span>حدود <span dir="ltr">cc</span>200 حجم دارد.<br /> <span dir="ltr">●</span>هر واحد خون كامل و يا پك سل در حدود 10<sup>9</sup><span dir="ltr">Iuml;</span>3-1 لكوسيت دارد، براي کاهش بروز واكنشهاي آلرژيك بايد ميزان لكوسيت را كمتر از 10<sup>8</sup> <span dir="ltr">Iuml;</span>5 رساند اينكار با روشهاي زير انجام مي شود: <br /> <span dir="ltr">iacute;</span>سانتريقوژ<br /> <span dir="ltr">iacute;</span>فيلتراسيون <br /> <span dir="ltr">iacute;</span>شستشو (همان خون شسته شده است) <br /> <span dir="ltr">iacute;</span>انجماد <br /> <span dir="ltr">iacute;</span> اشعه دادن به خون <br /> <span dir="ltr">●</span> موارد استفاده : درهر بیماری كه دچار واكنشهاي تب دار غير هموليتيك شده است ، ترجيحاً بكار مي رود. <br /> <span dir="ltr">●</span>سبب كاهش انتقال <span dir="ltr">CMV</span> ، مالاريا گردیده و احتمال رد پيوند بافتي (در هر كسي كه تحت عمل پيوند قرار دارد و نياز به خون دارد بكار مي رود) را کاهش می دهد.<br /> <span dir="ltr">●</span> براي جلوگيري از واكنشهاي آلرژيك، گلبول قرمز با سالين استريل در دستگاههاي ويژه اي شسته مي شوند، اين خون فقط مقدار كمي پلاسما دارد و پلاكت، لكوسيت وباقيمانده های سلولي بسيار كمي دارد، که خون شسته شده نام دارد. (بيشترين موارد استفاده در تالاسمي است)</div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">Fresh Frozeh Plasma FFP</span></b><b><br /> </b><span style="font-size: 16pt">(پلاسماي تازه يخ زده)</span></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"><span dir="ltr">●</span> <b><span>حدود </span><b><span dir="ltr">cc</span></b><b>250-200 حجم هر واحد پلاسما است.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b> پلاسما را مي توان در دماي </b><b><span dir="ltr">0C</span></b><b>18- تا يكسال نگهداري كرد. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>موارد مصرف: كمبود فاكتورهاي انعقادي، هايپوولمي، بيماريهاي كبدي، شوك، هايپوپروتئينمي <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b><span dir="ltr">ABO</span></b><b> چك شود ولي </b><b><span dir="ltr">Rh</span></b><b> مهم نيست (چون گلبول قرمز ندارد، </b><b><span dir="ltr">Rh</span></b><b> نياز ندارد)<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>با ست خون (فيلتردار) تزريق شود.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>هر واحد بايد ظرف 24 ساعت پس از گرم شدن تزريق شود و بعد از آن هرگز مصرف نشود.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>همراه با نرمال سالين مي توان تزريق نمود.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>هر </b><b><span dir="ltr">cc</span></b><b> 1 پلاسما حدود 1 واحد فاكتور دارد. در مراحل حاد مي توان براي جبران كمبود ، فاكتور تزريق شود ولي بيشتر از يك بار ممنوع است چون عمر فاكتور كوتاه است و هر 8 ساعت بايد تكرار شود تكرار حجم بالاي پلاسما بيمار را دچار افزايش حجم داخل عروقي مي كند كه خطرناك است. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>پلاسما بسته به رژيم غذاي فرد دهنده و يا مصرف استروژن در فرد اهدا كننده به رنگ كدر، سبز يا زرد است و تغيير رنگ در اين محدوده نشان مشكل در پلاسما نيست. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b> سرعت تزريق بسته به وضعيت بيمار </b><b><span dir="ltr">cc/h</span></b><b> 200 در ساعت است مگر بيمار در معرض افزايش حجم مايع باشد. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>در تزريق حجم بالاي پلاسما ،</b><b><span dir="ltr">ca</span></b><b> با اسيدستيريك موجود در پلاسما باند مي شود و سبب كاهش </b><b><span dir="ltr">ca</span></b><b> مي گردد. <br /> <br /> </b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt">گرانولوسيت</span></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">●</span></b><b>شامل لكوسيت هاي چند هسته اي (بازوفيل، نوتروفيل، ائوزينوفيل) است كه با فرايند فاگوسيتوز ،میکرو ارگانيسم ها را نابود مي سازند.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>هر واحد شامل 10<sup>10</sup></b><b><span dir="ltr">Iuml;</span></b><b>10 لكوسيت است كه هر واحد حدود </b><b><span dir="ltr">cc</span></b><b>200-150 به همراه كمي پلاسما مي باشد.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>موارد تجويز: در نوتروپنی هاي حاد، بيماريهاي عفوني شديد كه به درمان با آنتي بيوتيك جواب نمي دهند، لنفوم هوچكين، بعد از شيمي درماني و يا پرتوتراپي (به طور كلي براي اختلال حاد استفاده مي شود نه مزمن و طولاني) <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b><span dir="ltr">ABO</span></b><b> و </b><b><span dir="ltr">Rh</span></b><b> حتماً كنترل شود. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>تجويز هر واحد طي 4-1 ساعت (مانند خون)<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>در زمان تجويز بروز واكنشهاي تب زا طبيعي است. فقط براي پيشگيري آنتي هيستامين، كورتن و استامينوفن داده شود.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>از آنژيوكت با شماره درشت استفاده شود، فقط فيلتر يا ست خون استفاده شود. استفاده از فيلترهاي ريز مي تواند </b><b><span dir="ltr">WBC</span></b><b>ها را فيلتر كند و به بدن بيمار نرساند، هرگز تا 4 ساعت بعد از تزريق آمفوتريسين </b><b><span dir="ltr">B</span></b><b> (داروي ضد قارچ) لكوسيت تجويز نشود زيرا ايجاد نارسايي ريوي شديد مي كند</b><b><span dir="ltr">(ARDS)</span></b><b><br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b> فرد بايد از منابع عفونت دور نگه داشته شود.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b> خطر انتقال ايدز و هپاتيت وجود دارد.</b></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt">پلاكت </span></b></div> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">●</span></b><b> هر واحد پلاكت حاوي </b><b><span dir="ltr">cc</span></b><b> 70-50 و حدود 10<sup>10</sup></b><b><span dir="ltr">Iuml;</span></b><b>5/5</b><b>پلاكت دارد.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>موارد كاربرد: پيشگيري و كنترل خونريزي که در اثر كاهش پلاكت (كمتر از 20000) ايجاد گرديده است.(لوسمي، اختلالات سيستم ايمني.) <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>توجه: در </b><b><span dir="ltr">ITP</span></b><b>،</b><b><span dir="ltr">DIC</span></b><b> و وقتي تخريب پلاكت عامل كاهش پلاكت است ، تجويز نشود.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>تجويز آسپيرين پس از تجويز پلاكت براي كاهش تب سبب كاهش عملكرد پلاكت مي گردد. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن 1 واحد پلاكت تزريق مي شود مثلاً براي بيمار 69 كيلوگرمي 6 واحد، 100 كيلويي،10 واحد.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>براي تزريق </b><b><span dir="ltr">ABO</span></b><b> كنترل شود ولي </b><b><span dir="ltr">Rh</span></b><b> نياز نيست البته اگر انجام شود سبب بهبود بقاي پلاكت در خون مي شود و مهم است كه در زنان سنين باروري </b><b><span dir="ltr">Rh<sup>-</sup></span></b><b> <span>، حتماً آمپول روگام در صورت دريافت فراورده با </span></b><b><span dir="ltr">Rh<sup>+</sup></span></b><b> تجويز شود. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>با ست خون تجويز شود.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>هر واحد پلاكت ظرف 10 دقيقه تجويز و بعد از تزريق </b><b><span dir="ltr">cc</span></b><b>30-20 نرمال سالين تزريق گردد، يك واحدپلاكت نبايد بيش از 4 ساعت تزريق شود.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>چك و بررسي ميزان پلاكت خون بعد از تزريق پلاكت بايد بلافاصله تا 1 ساعت بعد از تزريق پلاكت صورت گيرد. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b> در صورت بروز عوارض جانبي آلرژيك مي توان آنتي هيستامين تجويز نمود.</b></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt">فاكتور </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 16pt">VIII</span></b></div> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">●</span></b><b>در كمبود فاكتور </b><b><span dir="ltr">VIII</span></b><b> يعني هموفيلي نوع </b><b><span dir="ltr">A</span></b><b> بكار مي رود، هرگز براي كسي كه دچار كمبود فاكتور 9 هست تجويز نشود چون فايده اي ندارد. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>خطر انتقال بيماريهاي منتقله ازراه خون وجود دارد. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>ويالهاي پودري شكل را با حلال خود حل كنيد هر ست كامل تزريق فاكتور 8 شامل يك ويال پودري شكل، يك ويال آب مقطر مخصوص حل كردن خود فاكتور 8، يك سوزن فيلتردار و يك اسكالپ وين و يك سوزن دو سر است.<br /> سوزن دو سر را طوري وصل كنيد كه يك سمت آن به آب مقطر و يك سر آن به ويال دارو قرار گيرد و تا با خلأ داخل ويال فاكتور 8 آب مقطر به داخل آن مكيده شود و سپس به آرامي آن را در دست بغلتانيد تا حل شود هرگز تكانهاي شديد ندهيد، در زمان تزريق حتماً سوزن فيلتردار استفاده شود، و حتماً قبل از تزريق از استقرار داخل رگ مطمئن شويد (اسكالپ وين)<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>ويال حل شده در يخچال نگهداري شود و فقط تا 3-1 ساعت پس از حل شدن فاكتور 8 قابل استفاده است. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>حداكثر سرعت تزريق </b><b><span dir="ltr">u/kg</span></b><b> 200<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>واكنش هاي آلرژيك را با تجويز آهسته دارو و استفاده از آنتي هيستامين كاهش دهيد عوارض بعد از 20 دقيقه برطرف مي شود.</b></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt">كرايو</span></b></div> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">●</span></b><b> هر واحد حدود </b><b><span dir="ltr">cc</span></b><b> 30 فاكتور 8 و گاه 9 مي باشد.(حاوي 75 تا 175 واحد فاكتور)<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>هر واحد كرايو </b><b><span dir="ltr">mg/dl</span></b><b>5 فيبرينوژن و 2% سطح فاكتور را افزايش مي دهند. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b> هر 8 ساعت تكرار شود (نيمه عمر 10-8 ساعت)<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>حجم پلاسما كم است ولي تستهاي سازگاري بهتر است انجام شود </b><b><span dir="ltr">(ABO)</span></b><b><br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b>سرعت تزريق </b><b><span dir="ltr">ml/min</span></b><b>2-1 جهت تزريق ست خون بكار رود.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b> خطر انتقال ايدز- هپاتيت و .... هست.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">●</span></b><b> حداكثر سرعت مجاز </b><b><span dir="ltr">ml/min</span></b><b>6</b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt">ترانسفوزيون خون</span></b></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt"></span></b></div> <div dir="rtl"><b>1- در هنگام پركردن فرم درخواست خون توجه كنيد به (مشخصات كامل بيمار، بخش، شماره تخت، شماره بيمارستان،شماره شناسايي خون، گروه خون، پرونده بيمار كه بطور خوانانوشته شده باشد)</b></div> <div dir="rtl"><b>2- پس از ارسال تقاضا جهت خون وريد مناسب جهت تزريق را آماده كنيد تا از اتلاف وقت و صدمه زدن به خون دراثر نگهداري درشرايط نامناسب جلوگيري شود.</b></div> <div dir="rtl"><b>3- قبل از ترانسفوزيون خون پرستار بايد </b><b><span dir="ltr">Rh, ABO</span></b><b><span dir="ltr">(cross match)</span></b><b> سازگاري خون دهنده با گيرنده و مشخصات كامل بيماررا با خون درخواستي تطبيق داده و </b><b><span dir="ltr">v/s</span></b><b> بيمار را چك كند.</b></div> <div dir="rtl"><b>4- كليه فراورده هاي خوني به جز( پلاكت و پلاسماي تازه منجمد شده و </b><b><span dir="ltr">cryoprecipitate</span></b><b>) بايستي در يخچالهاي تنظيم شده بانك خون در درجه حرارت 4 درجه سانتي گراد نگهداري شود.</b></div> <div dir="rtl"><b>5- گرم كردن خون بطور غير صحيح و يا نگهداري آن در يخچالهاي بخش موجب هموليز گلبولهاي سرخ مي شود پس اگر خون پس از دريافت از بانك خون مصرف نگرديد، بايسي فوراً برگشت داده شود تا در شرايط مناسب نگهداري شود.</b></div> <div dir="rtl"><b>6- خون از نظر رنگ غير طبيعي- لخته شدن سلولهاي قرمز خون- حبابهاي هوا و مواد خالص چك شود. در صورت وجود موارد مذکور، كيسه را به بانك خون برگردانده شود. نحوه </b><b><span dir="ltr">cross match</span></b><b> خون كامل </b><b><span dir="ltr">whole blood</span></b><b> و گلبولهاي سرخ متراكم </b><b><span dir="ltr">Packed Red Blood CEELL</span></b><b> <span>به قرار ذیل است:</span></b></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div align="right"> <table dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="499" style="width: 374.25pt"> <tbody> <tr style="height: 30pt"> <td valign="top" width="111" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 83.25pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1.5pt solid; border-right: black 1.5pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b>گروه خوني </b><b><span dir="ltr">ABO</span></b></div> </td> <td valign="top" width="141" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 105.75pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1.5pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b>انتخاب اول</b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1.5pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b>انتخاب دوم</b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1.5pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1.5pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b>انتخاب سوم</b></div> </td> </tr> <tr style="height: 30pt"> <td valign="top" width="111" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 83.25pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1.5pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">O<sup>+</sup></span></b></div> </td> <td valign="top" width="141" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 105.75pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">RBC)O<sup>+</sup> </span></b><b>يا </b><b><span dir="ltr">(WB</span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">(PRBC) O<sup>-</sup></span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1.5pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b>-</b></div> </td> </tr> <tr style="height: 32.25pt"> <td valign="top" width="111" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 83.25pt; padding-right: 0cm; height: 32.25pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1.5pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">O<sup>-</sup></span></b></div> </td> <td valign="top" width="141" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 105.75pt; padding-right: 0cm; height: 32.25pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">O<sup>-</sup></span></b><b><span dir="ltr">RBC) </span></b><b>يا </b><b><span dir="ltr">(WB</span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 32.25pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">-</span></b><b><span dir="ltr">(PRBC) </span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1.5pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 32.25pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b>در موارد خيلي اورژانسي </b><b><span dir="ltr">O<sup>+</sup></span></b></div> </td> </tr> <tr style="height: 30pt"> <td valign="top" width="111" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 83.25pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1.5pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">A<sup>+</sup></span></b></div> </td> <td valign="top" width="141" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 105.75pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">A<sup>+</sup></span></b><b><span dir="ltr">RBC) </span></b><b>يا </b><b><span dir="ltr">(WB</span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">O<sup>+</sup></span></b><b><span dir="ltr">(PRBC) </span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1.5pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">A<sup>-</sup></span></b><b> يا </b><b><span dir="ltr">O<sup>-</sup></span></b><b><span dir="ltr">P(RBC)</span></b></div> </td> </tr> <tr style="height: 30pt"> <td valign="top" width="111" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 83.25pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1.5pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">A<sup>-</sup></span></b></div> </td> <td valign="top" width="141" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 105.75pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">A<sup>-</sup></span></b><b><span dir="ltr">RBC) </span></b><b>يا </b><b><span dir="ltr">(WB</span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">O<sup>-</sup></span></b><b><span dir="ltr">(PRBC) </span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1.5pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">A<sup>+</sup></span></b><b>يا </b><b><span dir="ltr">O<sup>+</sup></span></b><b><span dir="ltr">P(RBC)</span></b></div> </td> </tr> <tr style="height: 30pt"> <td valign="top" width="111" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 83.25pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1.5pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">B<sup>+</sup></span></b></div> </td> <td valign="top" width="141" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 105.75pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">B<sup>+</sup></span></b><b><span dir="ltr">RBC) </span></b><b>يا </b><b><span dir="ltr">(WB</span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">O<sup>+</sup></span></b><b><span dir="ltr">(PRBC) </span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1.5pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">B<sup>+</sup></span></b><b>يا </b><b><span dir="ltr">O<sup>+</sup></span></b><b><span dir="ltr">P(RBC)</span></b></div> </td> </tr> <tr style="height: 30pt"> <td valign="top" width="111" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 83.25pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1.5pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">B<sup>-</sup></span></b></div> </td> <td valign="top" width="141" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 105.75pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">B<sup>-</sup></span></b><b><span dir="ltr">RBC) </span></b><b>يا </b><b><span dir="ltr">(WB</span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">O<sup>-</sup></span></b><b><span dir="ltr">(PRBC) </span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1.5pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">B<sup>-</sup></span></b><b>يا </b><b><span dir="ltr">O<sup>-</sup></span></b><b><span dir="ltr">P(RBC)</span></b></div> </td> </tr> <tr style="height: 30pt"> <td valign="top" width="111" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 83.25pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1.5pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">AB<sup>+</sup></span></b></div> </td> <td valign="top" width="141" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 105.75pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">AB<sup>+</sup></span></b><b><span dir="ltr">RBC)</span></b><b> يا </b><b><span dir="ltr">(WB</span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">B<sup>+</sup></span></b><b> و </b><b><span dir="ltr">A<sup>+</sup></span></b><b><span dir="ltr">(PRBC) </span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1.5pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">O<sup>+</sup></span></b><b><span dir="ltr">P(RBC)</span></b></div> </td> </tr> <tr style="height: 30pt"> <td valign="top" width="111" style="border-bottom: black 1.5pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 83.25pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1.5pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">AB<sup>-</sup></span></b></div> </td> <td valign="top" width="141" style="border-bottom: black 1.5pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 105.75pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">AB<sup>-</sup></span></b><b><span dir="ltr">RBC)</span></b><b> يا </b><b><span dir="ltr">(WB</span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1.5pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">B<sup>-</sup></span></b><b> و </b><b><span dir="ltr">A<sup>-</sup></span></b><b><span dir="ltr">(PRBC) </span></b></div> </td> <td valign="top" width="126" style="border-bottom: black 1.5pt solid; border-left: black 1.5pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 0cm; width: 94.5pt; padding-right: 0cm; height: 30pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">O<sup>-</sup></span></b><b><span dir="ltr">P(RBC)</span></b></div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"><b>7- وسايل مورد نياز براي ترانسفوزيون خون: كيسه خون، ست تجويز خون، لوله </b><b><span dir="ltr">Y</span></b><b> شكل اگر </b><b><span dir="ltr">N/S</span></b><b> 9/0% هم تجويز مي شود سرسوزن 19- دستكش يكبار مصرف، درخواست خون، سرم نرمال سالين </b><b><span dir="ltr">ml</span></b><b>50 ، پنبه و الکل<br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>دستكش حتماً پوشيده شود.</b></div> <div dir="rtl"><b>8- از وريد درشت و سوزن 19-18 استفاده كنيد. ناحيه آرنج </b><b><span dir="ltr">antecubital</span></b><b> چون با خم شدن آرنج رگ جابجا مي شود مناسب نيست. بهترين رگ ها، رگهاي ساعد و دست هستند.</b></div> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>براي تجويز </b><b><span dir="ltr">PRBC</span></b><b> و </b><b><span dir="ltr">WB</span></b><b> از سوزن درشت شماره 19 مي توان استفاده كرد ولي براي ساير مشتقات خوني مثل </b><b><span dir="ltr">FFP</span></b><b> و آلبومين سوزنهاي دیگر هم مي توان استفاده كرد. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>تنهاسرمي كه مي توان همراه با پلاكت و </b><b><span dir="ltr">RBC, WBC</span></b><b> <span>تزریق کرد، نرمال سالين است.سرم دكستروز سبب هموليز مي شود. <br /> <br /> </span></b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>حتماً از ست فيلتردار استفاده شود فيلترهاي استاندارد 170 ميكروني هستند كه از عبور لخته فيبريني و ساير مواد خارجي جلوگيري مي كند. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> محفظه ست را تا حد بالاي فيلتر از خون پر كنيد و پس از خارج كردن حبابهاي هوا مجدداً آنرا كنترل كنيد توجه كنيد خون نبايد مستقيم روي فيلتر بريزد. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>قبل از ترانسفوزيون پرستار خون را به خوبي بررسي مي كند هر گونه تغيير رنگ غير طبيعي و يا وجود هموليز (رنگ قرمز پلاسما به عوض رنگ زرد) توجه نمايد. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> ميكروبهاي گرم منفي در حرارت 4 درجه سانتي گراد مي توانند زنده بمانند لذا اگر خوني با اين ميكروارگانسيم آلوده شود مي تواند در 50% گيرندگان خون موجب مرگ شود. <br /> <br /> قبل و در جريان ترانسفوزيون لازم است كيسه خون به ملايمت تكان داده شود تا گلبولهاي سرخ ته نشين شده در پلاسما در سطح بالا قرار گيرد در مورد </b><b><span dir="ltr">Packed-cell</span></b><b> هر 20 تا 30 دقيقه يكبار اين كار انجام مي گيرد. <br /> <br /> </b></div> <div dir="rtl"><b></b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>اگر قرار است خون با فشار وارد بدن بيمار شود اول كلمپ ببنديد و بعد كاف را باد كنيد و بعد گيره را باز كنيد يك كاف را دور كيسه خون تا 30 ميليمتر باد كنيد بعد كلامپ را باز كنيد.<br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> درجه حرارت خون قبل از ترانسفوزيون مسئله با اهميت ديگري است. مقادير زياد خون سرد اگر به سرعت تجويز شود سبب سقوط درجه حرارت بدن و آريتمي بطني مي شود. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>در نوزادان در زمان تعويض خون حتماً بايد خون گرم شود. روش مناسب گرم كردن خون عبور از يك محيط آب گرم (37 درجه)قبل از ورود به بدن است.<br /> (اگر خون گرمتر از 40 درجه باشد هموليز انجام مي شود، اگر خون يكبار گرم شد ديگر قابل برگشت به بانك خون نيست).<br /> <br /> بهتر است خون در درجه حرارت اتاق تدريجاً گرم شود و سرعت تزريق در ابتدا نيز آهسته باشد. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>افزايش ناگهاني حجم خون در جريان در نوزادان، كم خوني مزمن افراد مسن و بدحال و بيماري قلبي تحمل نمي شود چون باعث ادم ريوي يا </b><b><span dir="ltr">CHF</span></b><b> مي شود. در اين بيماران استفاده از </b><b><span dir="ltr">Packed-cell</span></b><b> با سرعت كم </b><b><span dir="ltr">cc/kg/h</span></b><b>1 از ايجاد عوارض جلوگيري مي كند.</b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt">سرعت تزريق خون</span></b></div> <div dir="rtl"><b><span>bull;</span></b><b>اگر بيمار در معرض خطر </b><b><span dir="ltr">CHF</span></b><b> يا تجمع مايع در بدن نباشد يك واحد خون را طي 5/1 تا 2 ساعت مي تواند تحمل كند. </b></div> <div dir="rtl"><b><span>bull;</span></b><b>به علت خطرات ميكروبي و هموليز گلبولهاي سرخ در حرارت اتاق بايستي ترانسفوزين نهايتاً طي 4 ساعت انجام شود. </b></div> <div dir="rtl"><b><span>bull;</span></b><b>در 15 دقيقه اول ترانسفوزيون بايد آهسته باشد. حداكثر 20 قطره در دقيقه چون حداكثر عوارض انتقال خون طي اين زمان رخ مي دهد. چنانچه عارضه اي مشاهده نشد مي توان سرعت تزريق را افزايش داد. </b></div> <div dir="rtl"><b><span dir="ltr">Whole blood </span></b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> يك واحد خون كامل حاوي </b><b><span dir="ltr">ml</span></b><b>450 خون در يك كيسه پلاستيكي حاوي </b><b><span dir="ltr">ml</span></b><b>63 سيترات+ فسفات+ دكستروز </b><b><span dir="ltr">CPD</span></b><b> يا </b><b><span dir="ltr">(CPD-A)</span></b><b> سيترات+ دكستروز+ فسفات+ آدنين به عنوان ضد انعقاد و نگهدارنده جمع آوري شود. <br /> خون کامل حاوي </b><b><span dir="ltr">CPD</span></b><b><span dir="ltr"></span></b><b>3 هفته و خون کامل حاوي </b><b><span dir="ltr">CPD-A</span></b><b><span dir="ltr"></span></b><b>5 هفته مي توان نگهداري كرد. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> تنها مورد تزريق خون كامل جبران خون در اثر خونريزي اخير از </b><b><span dir="ltr">GIB</span></b><b> و جراحي بزرگ هيپوتانسيون وضعيتي و تروماست </b><b><span dir="ltr">Hb, HCT</span></b><b> در زنان خونريزي به علت وازواسپاسم عروق انعكاسي به طور كاذب بالا نشان داده مي شود. <br /> <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b></b><b><span dir="ltr">Packed -cell</span></b><b>: گلبول قرمز تغلیظ شده كه با سانتريفوژ، پلاسماي آن جدا شده است.</b></div> <div dir="rtl"><b>موارد استفاده وقتي خونريزي اخير نداشته باشيم ولي براي جبران انتقال اكسيژن مصرف شود مثلاً در كساني كه در معرض افزايش حجم خون هستند مثلاً در آنمي هموليتیک وشيمي درماني و ....<br /> <br /> </b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt">نكات مهمي كه قبل از تزريق بايد رعايت شود:</span></b></div> <div dir="rtl"><b><span>bull;</span></b><b>کنترل شماره تطابق كراس مچ</b></div> <div dir="rtl"><b><span>bull;</span></b><b>نوع گروه خوني و </b><b><span dir="ltr">Rh</span></b></div> <div dir="rtl"><b><span>bull;</span></b><b>تاريخ انقضاء</b><b><span dir="ltr"></span></b><b>حداكثر مدت مجاز (35 روز)</b></div> <div dir="rtl"><b><span>bull;</span></b><b>نام مددجو</b></div> <div dir="rtl"><b><span>bull;</span></b><b>بررسي خون از نظر لخته</b></div> <div dir="rtl"><span>bull;</span><b>كنترل </b><b><span dir="ltr">v/s</span></b><b> قبل از تزريق خون. در 15 دقيقه اول هر 5 دقيقه كنترل شود.</b></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt">عكس العمل در انتقال خون</span></b></div> <div dir="rtl"><b>پس از اتمام خون و فرآورده هاي خوني زمان شروع و پايان انفوزيون را ثبت كنيد.</b></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt">عكس العمل :واكنش آلرژيك نسبت به انتقال خون (شايع و خطرناك</span></b><b>)<br /> <br /> علائم و نشانه ها: كهير- خارش- آنافيلاكسي- تنگي نفس- كرامپ شكمي- استفراغ- لرز<br /> <br /> مداخلات پرستاري: <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> فوراً انتقال خون را قطع و رگ را با نرمال سالين باز نگهداريد. <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> به پزشك اطلاع دهيد. <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>استفاده از آنتي هيستامين، استروئيد، اپي نفرين</b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt">عكس العمل : واكنشهاي تب دار، بروز تب در طول انتقال <br /> </span></b><b><br /> علائم و نشانه ها: تب، لرز، سردرد، بي قراري، طپش قلب، برافروختگي<br /> <br /> مداخلات پرستاري: <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>فوراً انتقال خون را قطع و رگ را با نرمال سالين باز نگهداريد. <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> به پزشك اطلاع دهيد. <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> استفاده از تب بر و آنتي هيستامين<br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> بيمار را گرم نگهداريد.</b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt">عكس العمل : واكنشهاي هموليتیكي، ناسازگاري خوني و فرآورده هاي خوني<br /> </span></b><b><br /> علائم و نشانه ها: تب، لرز، كمر درد، شوك، درد قفسه سينه، اختلالات خونريزي دهنده، هيپوتانسيون، تهوع، استفراغ<br /> <br /> مداخلات پرستاري: <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>فوراً انتقال خون را قطع نمایید و رگ را با نرمال سالين باز نگهداريد.<br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> به پزشك اطلاع دهيد. <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> گرفتن نمونه از خون محل تزريق از بيمار و نمونه ادرار<br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>كتترل </b><b><span dir="ltr">V.S<br /> </span></b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>تجويز </b><b><span dir="ltr">KVO ) D/W</span></b><b>) ، اكسيژن، گذاشتن سوند فولي و كنترل </b><b><span dir="ltr">O</span></b><b></b><b><span dir="ltr">I</span></b><b> ، استفاده از داروي بالا برنده فشار، آرامبخش، مانيتول(در موارد آنوري)<br /> <br /> </b></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt">عكس العمل : افزايش حجم خون بيش از حد</span></b><b><br /> <br /> علائم و نشانه ها: تنگي نفس، سرفه خشك، ادم ريوي <br /> <br /> مداخلات پرستاري: <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> آهسته يا قطع انتقال خون<br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>كتترل </b><b><span dir="ltr">V.S<br /> </span></b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> به پزشك اطلاع دهيد. <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> وضعيت نشسته و پاها آويزان </b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt">عكس العمل : عكس العمل باكتريال به علت وجود باكتري در خون</span></b><b><br /> <br /> علائم و نشانه ها: تب، </b><b><span dir="ltr">BP</span></b><b><span dir="ltr">h</span></b><b>، خشكي و برافروختگي پوست، تشنگي، دردشکمي، كرامپ شديد شكمي، استفراغ ناگهاني<br /> <br /> مداخلات پرستاري: <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>فوراً انتقال خون را قطع کنید.<br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> يك نمونه كشت خون از مددجو و فرستادن كيسه خون به آزمايشگاه <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> به پزشك اطلاع دهيد. <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>كتترل </b><b><span dir="ltr">V.S<br /> </span></b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>انتقال واحد خون نبايد بیشتر از 4 ساعت طول بکشد.<br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> تعويض فيلتر و ست پس از هر بار ترانسفوزيون خون<br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>تجويز استروئيد و آنتي بيوتيك و تجويز </b><b><span dir="ltr">D/W</span></b><b> <span>، بالا بردن </span></b><b><span dir="ltr">BP</span></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt">عكس العمل : آمبولي هوا</span></b><b><br /> <br /> علائم و نشانه ها: تنگي نفس و درد قفسه سينه، </b><b><span dir="ltr">BP</span></b><b><span dir="ltr">i</span></b><b>، ايست قلبي <br /> <br /> مداخلات پرستاري: <br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b>بيمار به پهلوي چپ و سر پائينتر<br /> </b><b><span dir="ltr">iacute;</span></b><b> قبل از تخليه كامل كيسه خون ، انفوزيون خاتمه يابد.</b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"><b></b></div> <div dir="rtl"><b>منابع:</b></div> <div dir="rtl"><b>1.نشر و تبلیغ بشری- پرستاری بیماریهای خون - برونر - سودارث - پوران سامی (2008)</b></div> <div dir="rtl"><b>2.نشر و تبلیغ بشری -پرستاری اختلالات آب و الکترولیت -برونر-سودارث-پوران سامی (2008)</b></div> <div dir="rtl"><b><br /> <br /> </b></div> <div dir="rtl"></div> <div dir="rtl"></div>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=107پروتکل های دارویی شایع در بخش مراقبهای قلبیhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=106<p style="text-align: justify"></p> <div style="border-bottom: windowtext 6pt solid; border-left: windowtext 6pt solid; padding-bottom: 1pt; padding-left: 4pt; padding-right: 4pt; background: aqua; border-top: windowtext 6pt solid; border-right: windowtext 6pt solid; padding-top: 1pt"> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: justify; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; unicode-bidi: embed; padding-right: 0cm; direction: rtl; background: aqua; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"><b>پروتکل های شایع در بخش مراقبهای قلبی</b></span></span></div> </div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"> <p style="text-align: justify"><a href="http://www.criticalcare.loxblog.com/"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">www.criticalcare.loxblog.com</span></span></a></p> </span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"><span style="background: yellow">دیگوکسین : گلیکوزید قلبی </span></span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">این دارو با پیشگیری از خروج یون کلسیم از سلول های قلبی باعث افزایش قدرت انقباضی قلب شده و دارای اثراینو تروپ مثبت (افزایش دهنده ی قدرت انقباضی قلب ) و کرنو تروپ منفی (کاهش دهنده ی خونرسانی کرونری ) است و به صورتقرص های 25/0 و آمپول های 5/0میلی گرم در 2 میلی لیتر موجود است </span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">این دارو باعثافزایش زمانهدایت پذیری در گره دهلیزی بطنی و پاسخ ناپذیری آن می شود در نتیجه سرعت انتقال ایمپالس ها را به بطن ها را کاهش داده و لذا حفرات زمان بیشتری را برای پر شدن پیدا می کنند.</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">دیگوکسین یکی از ارکان اصلی درمان <span dir="ltr">CHF </span>بوده و در تاکی آریتمی های بالای گرهدهلیزی بطنی مثل فیبریلاسیون دهلیزی با پاسخ بطنی زیاد و <span dir="ltr">PAT </span>نیز استفاده می شود .</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">سطح درمانی دیگوکسین 5/0 تا 2 میکرو گرم در میلی لیتر است و در صورت افزایش سطح سرمی به دو برابر حد استاندارد مسمومیت با دیگوکسین اتفاق می افتد.</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">دیگوکسن از کلیه دفع می شود و دفع آن رابطه مستقیمی با کلیرانس کراتینین دارد </span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"></span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"></span></span></div> <div style="border-bottom: windowtext 10.5pt double; border-left: windowtext 10.5pt double; padding-bottom: 1pt; padding-left: 4pt; padding-right: 4pt; background: #e6e6e6; border-top: windowtext 10.5pt double; border-right: windowtext 10.5pt double; padding-top: 1pt"> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: justify; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; unicode-bidi: embed; padding-right: 0cm; direction: rtl; background: #e6e6e6; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">هشدار : تجویز دیگوکسین در موارد برادی کاردی ، بلوک گره دهلیزی بطنیو</span></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: justify; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; unicode-bidi: embed; padding-right: 0cm; direction: rtl; background: #e6e6e6; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">سندرم ولف پارکینسون وایت ممنوع است</span></span></div> </div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"></span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></div> <span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"><span dir="ltr" style="background: yellow">Clinical Point</span></span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"></span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">1-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span>قبل از تجویز دیگوکسین باید نبض بیمار کنترل شود در صورت برادی کاردی (ریت کمتر از 60 ) نباید دارو داده شود </span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">2-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span>شایعرین آریتمی حاصل از مسمومیت با دیگوکسین فیبریلاسیون دهلیزی معمولا با پاسخ بطنی کم است </span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">3-شایعترین علامت مسمومیت با دیگوکسین تهوع و استفراغ و اختصاصی ترین علامت دیدن هاله در اطراف نور می باشد </span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">4-در بیماران دچار هایپو کالمی خطر مسمومیت با دیگوکسین بسیار زیاد است این مورد به ویژه در بیمارانی که چار <span dir="ltr">CHF </span>بوده و همزمان با دیگوکسین یک داروی دیورتیک نظیرلازیکسمصرف می کنند دیده می شوند به همین دلیل اغلب به بیمار توصیه می شود که ار رژیم حاوی پتاسیم (پرتقال ، مز ، برگه زرد آلو و.. ) استفاده کند همچنین معمولا از بیمار خواسته می شود هفته ای یک یا دو بار دارو را مصرف نکند .</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">5-در موارد <span dir="ltr">AF </span>در صورتی که بعد از تجویز دیگوگسین پاسخ بطنی بیمار بیشتر شد باید به و احتمال وجود<span dir="ltr">WPW </span>شک کرد</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">6-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span>در صورت مسمومیت با دیگوکسینبلافاصله دارو قطع شده و در صورت مسمومیت شدیداز فنی توئینبه عنوان آنتی دوت استفاده شده و در صورت وجود هیپو کالمی به سرعت اصلاح شده و از لیدوکایین و پروکایین آمید جهت کنترل آریتمی های حاصل استفاده می شود</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"></span></span></div> <div style="border-bottom: windowtext 6pt solid; border-left: windowtext 6pt solid; padding-bottom: 1pt; padding-left: 4pt; padding-right: 4pt; background: #ccffff; border-top: windowtext 6pt solid; border-right: windowtext 6pt solid; padding-top: 0cm"> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: justify; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; unicode-bidi: embed; padding-right: 0cm; direction: rtl; background: #ccffff; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">پرتکل دیژیتالیزه کردن سریع</span></span></div> </div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">برای دیژیتالیزه کردن سریع، بیمار باید یک میلی گرم از دارو را در طی 24 ساعت دریافت کند . برای این منظور معمولا ابتدا یک آمپول را با 8 سی سی دکستروز 5 0/0 رقیق می کنیم و 5 سی سی(25/0 میلی گرم ) از آن رابه صورت داخل وریدی آهسته با کنترل نبض تجویز می کنیم و بعد از 15 دقیقه 5/2 سی سی(125/0 میلی گرم ) دیگر را تجویز می کنیم و مجددا بعد از 15 دقیقه 5/2 سی سی باقی مانده را تجویز می کنیم سپس یک آمپول دیگر را به روش فوق اماده نموده و هر 6 ساعت 5/2 سی سی از آن را تجویز می کنیم</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"></span></span><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"></span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"></span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"><span style="background: yellow">آمیودارون</span>: </span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">آمیو دارون داری آمپول 150 میلی گرم در 3 میلی لیتر و قرص 200 میلی گرمی است </span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">مورد اصلی مصرف آمیو دارون تاکی کاردی بطنی همراه با وضعیت همودینامیک پایدار است که به لیدو کایین پاسخ نداده است</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"></span></span></div> <div style="border-bottom: windowtext 3pt solid; border-left: windowtext 3pt solid; padding-bottom: 1pt; padding-left: 4pt; padding-right: 4pt; background: #ccffff; border-top: windowtext 3pt solid; border-right: windowtext 3pt solid; padding-top: 1pt"> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: justify; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; unicode-bidi: embed; padding-right: 0cm; direction: rtl; background: #ccffff; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">پروتکل آمیو دارون</span></span></div> </div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">.</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">پروتکل: دوز کلی 1050 میلی گرم(7 آمپول ) در طی 24 ساعت می باشد برای این منظور ابتدا یک آمپول (150 میلی گرم) در طی 10 دقیقه به صورت داخل وریدی تجویز می شود در صورت پاسخ در مانی مناسب بیمار روی دوز نگهدانده قرار می گیرددر صورت عدم پاسخ 150 میلی گرم هر 10 دقیقه تا دوز نهایی 5میلی گرم بر کیلوگرم قابل تکرار است </span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">دوز نگهدارنده برای 6 ساعت اول 360 میلی گرم می باشد (یک میلی گرم در دقیقه انفوزیوندر سرم دکستروز 05/0 )</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">دوز نگداررنده برای 18 ساعت بعدی 540 میلی گرم می باشد (نیم میلی گرم در دقیقه انفوزیون با سرم دکستروز05/0)</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"></span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"></span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">پرتکل هپارین </span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">هپارین دارای آمپول های 5000 و 10000 واحد در یک سی سی می باشد </span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">پرتکل تزریق مسقیم: </span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">ابتدا 5000 هزار واحد به صورت داخل وریدی یا زیر جلدی تجویز شده وسپس معمولا هر 6 ساعت5000 واحد تکرار می شود</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">پرتکل انفوزیون : ابتدا 5000 واحدبه صورت داخل وریدی تجویز شده و سپس 1000 واحد در ساعت با سرم دکستروز 05/0 انفوزیون می شود . برای این منظور 6000 واحد هپارین ( 2/1 سی سیاز آمپول 5000 واحدی و یا 6/0 سی سی از آمپول 10000 واحدی ) داخل 100 سی سی دکستروز 05/0 در میکروست ریخته شده و 16 قطره در دقیقه تجویز می شود .</span></span></div> <div style="border-bottom: windowtext 3pt solid; border-left: windowtext 3pt solid; padding-bottom: 1pt; padding-left: 4pt; padding-right: 4pt; margin-left: 0cm; border-top: windowtext 3pt solid; margin-right: 18pt; border-right: windowtext 3pt solid; padding-top: 1pt"> <div dir="rtl" style="border-bottom: windowtext 3pt solid; text-align: justify; border-left: medium none; padding-bottom: 1pt; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; padding-left: 0cm; unicode-bidi: embed; padding-right: 0cm; direction: rtl; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span>توجه : هدف از تجویز هپارین افزایش <span dir="ltr">PTT</span> به یک ونیم تا دو برابر حد معمول است به طور معمول <span dir="ltr">PTT </span>25 تا 45 ثانیه است و <span dir="ltr">PTT </span>مطلوب در درمان با هپارین 55 تا 85 ثانیه است و در صورت افزایش <span dir="ltr">PTT </span>به بیش از 85 ثانیه باید به پزشک اطلاع داده شود تا دوز دارو تعدیل یا قطع شود </span></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: justify; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; text-indent: -18pt; margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; padding-left: 0cm; unicode-bidi: embed; padding-right: 0cm; direction: rtl; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 1pt"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span>توجه : بیمارانی که تحت درمان با هپارین هستند ممکن است دچار سندرم لخته سفید شوند . در سندرم لخته سفید پلاکت ها به یکدیگر چسبیده و میزان پلاکت بیمار در <span dir="ltr">CBC </span>کم می شودو توده های پلاکتی حاصل منجر به انسداد و آمبولی در عروق می شوند که بسیار خطر ناک و کشنده است . بنابرین <u>در موارد کاهش پیشرونده و بدون توجیه پلاکت در هر بیمار بستری وبه ویژه بیماران تحت درمان با هپارین باید به فکر سندرم لخته سفید بود.</u></span></span></div> </div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial"></span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></div> <p style="text-align: justify"></p> <p style="text-align: justify"><a href="http://www.criticalcare.loxblog.com"><span style="font-size: 16pt"><span style="font-family: Arial">www.criticalcare.loxblog.com</span></span></a></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=106تازه های علوم پزشکی (مطلب ارسالی از یاسر سعید)http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=105<p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">یاسر سعید- دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه دانشکده بقیه الله</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><b style="text-align: center; font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.81818199157715px; font-family: 'B Nazanin';">وسایل انفوزیون وریدی هوشمند</span></b></span></p> <div> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.81818199157715px; font-family: 'Book Antiqua', serif;">Combat Ready Clamp</span></b></span><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.81818199157715px; font-family: 'Book Antiqua', serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.81818199157715px; font-family: 'B Nazanin';">آگاهی پرستاران بخش های ویژه درباره مراقبت از بیماران بزرگسال فوت شده در بخش های ویژه</span></b></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 21.81818199157715px; font-family: 'B Nazanin';"><o:p></o:p></span></b></p> <div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 21.81818199157715px; font-family: 'Book Antiqua', serif;">CPR-PAD</span></b></span></p> <div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font face="Book Antiqua, serif"><span style="font-size: 19.09090805053711px; line-height: 21.81818199157715px;"><b>در ادامه مطالب بخوانید...</b></span></font></span></div> </div> </div> </div><p></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">وسایل انفوزیون وریدی هوشمند<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:"B Nazanin"">امروزه بیشتر بیماران بستری شده در بیمارستان داروها را به صورت وریدی دریافت می کنند که به نوبه خود میrlm;تواند پیامدهای دارویی مضر به دنبال داشته باشد. طبق مطالعات انجام شده استفاده از وسایل انفوزیون وریدی هوشمند باعث کاهش هزینه ها و ایمنی بیماران می شود</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:"Book Antiqua","serif";mso-bidi-font-family: "B Nazanin"">(Heart Lung 2011</span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:"Book Antiqua","serif"; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Book Antiqua","serif"; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">Combat Ready Clamp<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">بروز خونریزی های شدید به خصوص در آسیب های شدید که بیشتر در مناطق رزم ایجاد می شود یک نگرانی بزرگ است. </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: "B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Book Antiqua";mso-hansi-font-family:"Book Antiqua"">وسیله فوق در جهت کنترل خونریزی در ناحیه فمور و لگن در زمانی که حیات مصدوم به خاطر خونریزی زیاد در خطر است استفاده می شود و در خونریزی های سایر مناطق نیز مفید می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Book Antiqua","serif"; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">(MSG Montgomery 2011)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL"></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">آگاهی پرستاران بخش های ویژه درباره مراقبت از بیماران بزرگسال فوت شده در بخش های ویژه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">این مطالعه با هدف بررسی آگاهی پرستاران درباره بیماران فوت شده در میان پرستاران بخش های ویژه انجام شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">بر اساس نتایج آن، اگرچه پرستاران عملکردهای بالینی مناسبی بعد از مرگ بیماران دارند اما از طرف آنها رفتارهای حمایتی مناسبی در قبال خانواده و نزدیکان بیماران فوتrlm;شده انجام نمیrlm;شود و فراهم کردن یک پروتکل مراقبتی مناسب برای پرستاران به خصوص در </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">ICU</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""> <span lang="FA">به منظور بهبود کیفیت مراقبت از بیماران فوت شده ضروری به نظر میrlm;رسد.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">(AJAN2011)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:"Book Antiqua","serif";mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">CPR-PAD </span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Book Antiqua","serif"; mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"; mso-ascii-font-family:"Book Antiqua";mso-hansi-font-family:"Book Antiqua"">در سالهای اخیر یکی از وسایلی که در جهت کمک به بهبود روند احیاء قلبی و ریوی ساخته شده تحت عنوان </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"Book Antiqua","serif";mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">CPR-PAD</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"; mso-ascii-font-family:"Book Antiqua";mso-hansi-font-family:"Book Antiqua""> <span lang="FA">نام دارد. استفاده از این وسیله بسیار آسان بوده و حتی افراد مبتدی در احیای قلبی و ریوی نیز میrlm;توانند از آن استفاده کنند. این وسیله در ناحیه مربوط به ماساژ قلبی قرارگرفته و با مارکری که بر روی آن به صورت چراغ چشمکrlm;زن تعبیه شده ماساژهای انجام شده از در طرف فرد ماساژ دهنده را کنترل میrlm;کند و در صورت صحیح بودن ماساژ از نظر تعداد و عمق، چراغ مربوطه سبز و در غیر اینصورت قرمز میrlm;شود. </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">منبع: نشریه پویش - فصلنامه ی کمیته تحقیفات دانشکده پرستاری بقیه الله</p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">انتشار از وب تخصصی مراقبت های ویژه www.criticalcare.loxblog.com</p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">منتظر مطالب علمی شما هستیم s.saba3737@yahoo.com</p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"; mso-ascii-font-family:"Book Antiqua";mso-hansi-font-family:"Book Antiqua""><span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=105لیست پایان نامه های دانشکده های پرستاریhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=102<p></p> <p><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center;"> </strong></p> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center;"> </strong> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center;"> </strong> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><b> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: x-small;"><b> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><a href="http://www.mums.ac.ir/nurse/fa/post_grod_tez" style="color: rgb(86, 130, 185); text-decoration: initial;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;">پایان نامه های دانشکده پرستاری مشهد</span></span></a></div> </b></span></div> <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><b> </b></div> </span></span></div> </div> </strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></span><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><a href="http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/nursing_midwifery/Pages/Phdpage.aspx" style="color: rgb(86, 130, 185); text-decoration: initial;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;">پایان نامه های دکترای دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی</span></span></a></div> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></span><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></span><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><a href="http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/nursing_midwifery/Pages/payanname_nursing.aspx" style="color: rgb(86, 130, 185); text-decoration: initial;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;">پایان نامه های پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی</span></span></a></div> </span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </strong></div> </span></div> </div> </div> </strong></div> </span></div> </div> </div> </strong></div> </b><span style="font-family: Arial;"><b> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"></div> </div> </div> </strong></span><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"></div> </div> </div> </strong></span><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </strong></span><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </strong><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></div> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span></div> </div> </div> </strong><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></div> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span></div> </div> </div> </strong><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></div> </b></span></span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><b> </b></span></span></strong> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center;"><strong style="font-size: small;"> </strong></strong></span></span> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center;"> </strong></span></span> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center;"> </strong></span></span> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center;"> </strong></span></span> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center;"><strong style="font-size: small;"> </strong></strong></span></span><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center;"><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></span><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></span><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></span><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><a href="http://nm.mui.ac.ir/new/images/stories/pdf/shiraz.pdf" style="color: rgb(86, 130, 185); text-decoration: initial;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;">پایان نامه های دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه(س) شیراز</span></span></a></div> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"></span></span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"></span></span></div> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> </span></div> </div> </div> </strong></div> </span></div> </div> </div> </strong></div> </span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </strong></div> </span></div> </div> </div> </strong><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"></div> </span><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"></div> </span><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"></div> </span><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></div> </div> </div> </strong><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></div> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span></div> </div> </div> </strong><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></div> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </strong><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></div> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span></div> </div> </div> </strong></span></strong><span style="font-size: 12pt;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></strong></span><a href="www.bmsu.ac.ir/Services/Departments/Index.aspx?ObjId=756amp;PageId=1099" style="color: rgb(86, 130, 185); text-decoration: initial;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;">پایان نامه های دانشکده پرستاری بقیه الله_علوم پزشکی بقیه الله (عج)</span></span></strong></a></div> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></span><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> </span></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: small;"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span lang="FA"><o:p></o:p></span></span><span style="font-family: Arial;"><span lang="FA"><o:p></o:p></span></span><span style="font-size: 12pt;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p><font color="#000000"><a href="fnm.tums.ac.ir/Section16/page43.aspx?lang=Fa" style="color: rgb(86, 130, 185); text-decoration: initial;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;">پایان نامه های کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران</span></span></a></font></o:p></span></p> </span></span></div> </span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"></div> </span></span></div> </div> </div> </strong><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> </span></div> </span></div> </div> </div> </strong></span><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><strong style="font-size: small;"> </strong></span></span><strong style="font-size: small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"> <div dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span><span style="font-size: x-small;"> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> </span></span></span><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: small;"> <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></span><span style="font-family: Arial;"><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></span><span style="font-size: 12pt;"><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></span><span dir="ltr"><o:p><font color="#000000" face="Calibri"><a target="_blank" href="fnm.tums.ac.ir/Section12/thesis.aspx?lang=Fa" style="color: rgb(86, 130, 185); text-decoration: initial;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Arial;">پایان نامه های در دست اجرا - دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران</span></span></a></font></o:p></span></p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;"></p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;"></p> </span></span></div> </span></div> </div> </div> </strong></div> </div> </div> </div> <p></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=102دعوت به همکاری و کار نیمه وقت در شبکه اجتماعی پرستاران ایرانhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=101<p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(0, 0, 128); ">دعوت به همکاری و کار نیمه وقت در شبکه اجتماعی پرستاران ایران</span></p> <p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(0, 0, 128); ">شما هم می توانید در آنجا خود را معرفی نموده و از امکانات موجود استفاده کنید</span></p> <p style="text-align: center; "><a href="http://www.inc.loxblog.com"><span style="color: rgb(0, 0, 128); ">www.inc.loxblog.com</span></a></p> <p style="text-align: center; "></p> <p style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(64, 107, 136); "><a href="http://www.inc.loxblog.com"><span style="color: rgb(192, 192, 192); "><span style="background-color: rgb(255, 0, 0); "><strong><font size="5">عضو کانون پرستاران ایران(INC )</font></strong></span></span><span style="color: rgb(192, 192, 192); "><span style="background-color: rgb(255, 0, 0); "><font size="5"><strong>شوید</strong></font></span></span></a></p> <p align="center" style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(64, 107, 136); "><font size="4"><strong><font size="2" color="#000066"><a href="http://www.inc.loxblog.com" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(64, 64, 64); "><span style="font-size: 16pt; "><span style="color: rgb(255, 255, 255); "><span style="background-color: rgb(255, 0, 0); "><em>Www.inc.loxblog.com</em></span></span></span></a></font></strong></font></p> <p style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(64, 107, 136); "></p> <p style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; background-color: rgb(64, 107, 136); "></p> <p align="center" style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(64, 107, 136); "><span style="color: rgb(204, 255, 255); "><span style="background-color: rgb(153, 51, 102); "><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span style="font-size: 12pt; ">ارسال مطالب شما: پس از عضویت می توانید مطالب مورد نظر خود را برای نمایش در کلوب (از همان صفحه عضویت، گزینه ارسال مطلب جدید) ارسال کنید</span></span></strong></span></span></p> <p align="center" style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(64, 107, 136); "><span style="color: rgb(204, 255, 255); "><span style="background-color: rgb(153, 51, 102); "><strong>جهت معرفي پرستاران و سایر رشته های علوم پزشکی -و معرفی سايت-كتاب -استفاده از ظرفيت ها - كاريابي -دوستيابي -تبليغات - اشتراک لینک</strong></span></span></p> <p align="center" style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(64, 107, 136); "><span style="color: rgb(204, 255, 255); "><span style="background-color: rgb(153, 51, 102); "><strong><font style="background-color: rgb(255, 0, 255); "><img src="http://www.loxblog.com/upload/inc/image/thumbnailCAER50U9.jpg" alt="" style="width: 417px; height: 88px; " /></font></strong></span></span></p> <p style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; background-color: rgb(64, 107, 136); "></p> <p style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; background-color: rgb(64, 107, 136); "><strong><font color="#3399ff"><span style="color: rgb(204, 255, 255); "><span style="background-color: rgb(153, 51, 102); "><span style="font-size: 8pt; ">اطلاعات شخصی از جملهتلفن تماس شما بایگانی می گردد و بدون مجوز شما در این صفحه نمايش داده نمي شود</span></span></span></font></strong></p> <p align="center" style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma; font-size: 11px; background-color: rgb(64, 107, 136); "><span style="color: rgb(204, 255, 255); "><span style="background-color: rgb(153, 51, 102); "><strong><span style="font-size: 12pt; ">جهت عضویت رایگان و سریع<a href="http://inc.loxblog.com/member.php" style="text-decoration: none; font-size: 8pt; color: rgb(64, 64, 64); "><span style="color: rgb(128, 0, 0); ">اینجا</span></a>کلیک کنید ومشخصات خود را تکمیل نمایید (<span style="font-size: 12pt; ">نام /سال تولد/مدرک تحصیلی/محل کار/سمت/تخصص های دیگر/آماده همکاری در زمينه/تلفن تماس/عکس)</span></span></strong></span></span></p> <p></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=101داروهای ضد دیس ریتمیhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=100<p></p> <div style="direction: rtl;"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"></p> </div><p></p> <div style="direction: rtl;"> <div style="direction: rtl; "> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: ltr;text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "> </span></b><span style="font-size: 12pt; "><strong><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; "> مرکز قلب تهران</span></strong></span></p> <!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; margin-left:439.2pt;margin-top:81.65pt;width:62.8pt;height:56.4pt;z-index:251658240'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\SAEED\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="athc copy"/> <w:wrap type="square"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-right: 4in; text-align: center; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Homa'; ">دفتر آموزش پرستاری<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-right: 4in; text-align: center; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Homa'; ">زمستان 1387</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "><br clear="all" style="page-break-before: always; " /> </span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Homa'; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 19px; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Titr'; ">داروهای ضد دیس ریتمی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 19px; "><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">ANTI DYSRHYTHMIC MEDICATIONS<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 26.7pt; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">داروهای ضد دیس ریتمی با اثر بر روی الکترو فیزیولوژی قلب و مهار هدایت ایمپالس های الکتریکی نابجا به سرکوب دیس ریتمی ها می پردازند. این اثرات بر روی گره سینوسی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">-</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">دهلیزی و کانون های نابجای دهلیزی ، گره دهلیزی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">-</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">بطنی و کانون های نابجای بطنی، سرعت هدایت ایمپالس ، سیستم عصبی خودکار زمان تحریک ناپذیری سلول های قلبی اعمال می شوند.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 26.7pt; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">بیشتر داروهای ضد دیس ریتمی بر روی پتانسیل عمل قلب ، به ویژه بر روی پتانسیل استراحت غشاء و کانال های واکنش سریع سدیمی اثر می گذارند . در نهایت سرعت هدایت در گره سینوسی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">-</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">دهلیزی و گره دهلیزی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">-</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">بطنی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 5pt; line-height: 10px; font-family: 'B Titr'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Titr'; ">پتانسیل عمل قلب :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">تغییر بار الکتریکی غشاء سلول قطبی در پاسخ به ورود و خروج یونها در حین دپولاریزاسیون که با یک منحنی نمودار گرافیکی مشخص می شود ، پتانسیل عمل می نامند و دارای 5 مرحله است :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">بار الکتریکی سلول در حالت استراحت حدود</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">mv</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">90</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">-</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">است که به آن پتانسیل استراحت غشاء<br /> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">Membrane Potential Resting (R.M.P)</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "> گویند. با شروع دپولاریزاسیون ، نفوذپذیری غشاء نسبت به یونهای سدیم ناگهان افزایش می یابد و با باز شدن کانالهای سریع سدیمی ، سدیم به داخل غشاء نفوذ می کند در این حالت ابتدا بار الکتریکی سلول به آهستگی افزایش یافته و به</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">mv</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">60- می رسد که به آن پتانسیل آستانه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">Threshold Potential</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">گویند.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">از این مرحله سلول خیلی سریع دچار افزایش بار الکتریکی شده و به صفر و بعد تا</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">mv</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">20 + می رسد ، در این مرحله دپولاریزاسیون انجام شده و موج</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">R</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">در</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">EKG</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "><span lang="FA">دیده می شود این مرحله را فاز صفر (دپولاریزاسیون ، سیستولیک ) می گویند .<o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">افزایش نفوذ پذیری غشاء نسبت به یونهای سدیم کوتاه مدت است و پتانسیل دو سوی غشاء سریع شروع به بازگشت می نمایند یعنی رپولاریزه می شود که 4 فاز است :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">فاز 1 :</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">سلول می خواهد سریع به حالت پتانسیل استراحت غشاء برگردد و بار خود را از دست بدهد. که در این فاز یون منفی کلر وارد سلول می شود.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">فاز 2 :</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">کانالهای کلسیمی آهسته باز شده و به یون کلسیم اجازه ورود به داخل غشاء می دهند. یون مثبت کلسیم با یون منفی کلر ایجاد یک خط صاف یا کفه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">(Plateau)</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">می کند . در این حالت پتالنسیل غشاء بسیار کم و نزدیک به صفر است.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">فاز 3 :</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">در ابتدا یون مثبت پتاسیم از داخل سلول بیرون می رود و چون بار الکتریکی سلول کم می شود ، به مرحله پتانسیل غشاء می رسد . در انتهای فاز سوم یون سدیم وارد شده در فاز صفر با انرژی زیاد خارج می شود و پتاسیم خارج شده در فاز سوم بداخل سلول ریخته می شود.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">فاز 4 :</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">یون سدیم به آهستگی شروع به وارد شدن می کند تا دوباره برای دپولاریزاسیون بعدی به کار رود . (دپولاریزاسیون دیاستولیک )<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">زمان تحریک ناپذیری مطلق</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">( THE ABSOLUTE REFRACTORY PERIOD)</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">مدت زمان بعد از ایجاد ایمپالس قلبی در فازهای صفر و 1 و 2 که سلول عضله قلبی به هیچ تحریک بعدی پاسخ نمی دهد و تحریک مجدد فیبرها برای ایجاد دپولاریزاسیون امکان پذیر نیست.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">زمان تحریک ناپذیری نسبی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">( THE RELATIVE REFRACTORY PERIOD)</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">در فاز 3 تحریک مجدد سلول ها تنها با محرک قوی امکان پذیر است.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">طول مدت پتانسیل عمل قلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">( ACTION POTENTIAL DURATION )</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">فاصله بین فاز صفر و چهار پتانسسیل عمل که در طی آن سلول در حال رپولاریزه شدن و بازگشت به پتانسیل استراحت غشاء است.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">پتانسیل استراحت غشاء</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">RESTING MEMBRANE POTENTIAL ( R.M.P)</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">نیرویی که برای ایجاد یک شارژ در طول غشای در حال استراحت سلول های قلبی تولید می شود را پتانسیل استراحت غشاء می نامند . این پتانسیل در نتیجه نفوذپذیری سلول نسبت به یون پتاسیم و خروج این یون ها به خارج غشاء ایجاد می شود .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">توزیع ناهمگون کاتیون ها (سدیم ، پتاسیم ، کلسیم ) و آنیون ها (کلر .. ) و اختلاف بارهای الکتریکی در دو طرف غشای سلول قلبی باعث ایجاد پتانسیل استراحت غشاء</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">( R.M.P )</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">می شود. پمپ سدیم</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">-</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">پتاسیم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">ATPase</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">با استفاده از انرژی حاصل از تجزیه آدنوزین تری فسفات و تبدیل به آدنوزین دی فسفات ، سدیم و پتاسیم را با نسبت سه به دو به خارج و داخل غشاء می راند تا پتانسیل استراحت غشاء حفظ گردد .<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">فاز آسیب پذیر</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">( VULNERABLE PHASE )</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">این دوره در مراحل 2 و 3 پتانسیل عمل است و با قوس بالا رونده موج</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">T</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">همراه است. یک تحریک قوی یا یک ضربان نابجای زودرس ( پدیده</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">P</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">روی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">T</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">در</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">PVC</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">) موجب دپولاریزاسیون می شود.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: 'B Mitra'; "><br clear="all" style="page-break-before: always; " /> </span></b> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <div align="right" dir="rtl"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="616" style="width: 461.9pt; border-collapse: collapse; border: none; "> <tbody> <tr style="height: 455.5pt; "> <td width="616" valign="top" style="width: 461.9pt; border: 6pt solid red; padding: 0in 5.4pt; height: 455.5pt; "> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 19px; "><b><i><span lang="FA" style="font-size: 5pt; line-height: 10px; font-family: 'B Traffic'; "></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 19px; "><b><i><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 36px; font-family: 'B Elham'; ">اثرات داروهای ضد دیس ریتمی در فاز های مختلف پتانسیل عمل<o:p></o:p></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "> <table cellpadding="0" cellspacing="0" align="left"> <tbody> <tr> <td width="0" height="14"></td> <td width="190"></td> <td width="14"></td> <td width="402"></td> </tr> <tr> <td height="37"></td> <td colspan="2"></td> <td rowspan="2" align="left" valign="top"></td> </tr> <tr> <td height="219"></td> <td rowspan="2" align="left" valign="top"></td> </tr> </tbody> </table> <b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <br clear="ALL" /> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><span style="position: absolute; z-index: 4; left: 0px; margin-left: 119px; margin-top: 290px; width: 378px; height: 164px; "><img width="378" height="164" src="file:///C:/Users/SAEED/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif" v:shapes="_x0000_s1029" alt="" /></span><span style="position: absolute; z-index: 5; left: 0px; margin-left: 119px; margin-top: 292px; width: 378px; height: 166px; "><img width="378" height="166" src="file:///C:/Users/SAEED/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif" alt="Rounded Rectangular Callout: فاز چهار پتانسیل عمل داروهای کلاس II ضد دیس ریتمی مهار گیرنده های بتا کاهش ضربان قلب با کاهش اتوماتیسیته SA و افزایش تحریک ناپذیری AV پروپرانولول (ایندرال) - اسمولول - آتنولول - متوپرولول - اسپوتولول - تیمولول " v:shapes="_x0000_s1030" /></span><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 9pt; line-height: 18px; font-family: 'B Mitra'; ">داروهای ضد دیس ریتمی بر اساس چگونگی تأثیر بر سلولهای قلبی در فازهای مختلف پتانسیل عمل قلب به چهار گروه اصلی تقسیم می گردند.<o:p></o:p></span></b></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: 'B Mitra'; "><br clear="all" style="page-break-before: always; " /> </span></b> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 19px; "><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: 'B Titr'; ">طبقه بندی داروهای ضد آریتمی بر اساس سیستم واگن ویلیام :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 19px; "><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">VAUGHEN WILLIAM CLASSIFICATION<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">چهار گروه داروهای ضد آریتمی عبارتند از:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 19px; "><b><span style="font-size: 10pt; ">1-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; "></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">بلوک کننده های کانال سدیم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 19px; "><b><span style="font-size: 10pt; ">2-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; "></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">بلوک کننده های گیرنده های بتا آدرنرژیک</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 19px; "><b><span style="font-size: 10pt; ">3-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; "></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">بلوک کننده های کانال پتاسیم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 19px; "><b><span style="font-size: 10pt; ">4-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; "></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">بلوک کننده های کانال کلسیم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">یک گروه متفرقه هم وجود دارد که شامل آدنوزین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">،</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">دیژیتال</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">،</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">یون پتاسیم و منیزیم است.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><span style="position: relative; z-index: 6; left: -1px; top: 6px; width: 618px; height: 145px; "> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="618" height="139" bgcolor="white" style="border: 0.75pt solid black; vertical-align: top; background-color: white; "><span style="position: absolute; left: 0pt; z-index: 6; "> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <div v:shape="_x0000_s1031" class="shape" style="padding: 4.35pt 7.95pt; "> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left; "><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; ">Classification by Action<o:p></o:p></span></p> <ul type="disc" style="margin-top: 0in; "> <li class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">Class I - Membrane- stabilizing, inhibit fast sodium channel. Vestriction of sodium current<o:p></o:p></span></li> </ul> <ul type="disc" style="margin-top: 0in; "> <li class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">Class II - Inhibition of sympathetic stimulation<o:p></o:p></span></li> </ul> <ul type="disc" style="margin-top: 0in; "> <li class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">Class III - delayed repolarization<o:p></o:p></span></li> </ul> <ul type="disc" style="margin-top: 0in; "> <li class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">Class IV - Calcium antagonists. Inhibit slow calcium channel. Restriction of calcium current<o:p></o:p></span></li> </ul> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </span></td> </tr> </tbody> </table> </span><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <br clear="ALL" /> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">جدول تقسیم بندی داروهای ضد آریتمی بر اساس مکانیسم عمل</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">CLASSIFICATION BY ACTION</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "><span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "> <table cellpadding="0" cellspacing="0" align="left"> <tbody> <tr> <td width="167" height="8"></td> </tr> <tr> <td></td> <td width="270" height="499" bgcolor="white" style="border: 0.75pt solid black; vertical-align: top; background-color: white; "><span style="position: absolute; left: 0pt; z-index: 7; "> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <div v:shape="_x0000_s1032" class="shape" style="padding: 4.35pt 7.95pt; "> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">Class I: Na<sup>+</sup>Channel Blockers<o:p></o:p></span></p> <ul type="disc" style="margin-top: 0in; "> <li class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on"><span style="font-size: 11pt; ">Class</span></st1:city><span style="font-size: 11pt; "><st1:state w:st="on">IA</st1:state></span></st1:place><span style="font-size: 11pt; "><o:p></o:p></span></li> </ul> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 0.5in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">- Quinidine<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Disopyramide<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Procainamide<o:p></o:p></span></p> <ul type="disc" style="margin-top: 0in; "> <li class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">Class IB<o:p></o:p></span></li> </ul> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Lidocaine<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Mexiletine<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Phenytoin<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Tocainide<o:p></o:p></span></p> <ul type="disc" style="margin-top: 0in; "> <li class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-right: 0in; margin-left: 0.5in; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">Class IC<o:p></o:p></span></li> </ul> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Flecainide<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Encainide<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">ProPafenone<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">Class II: Betablockers<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Propranolol<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Atenolol<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Esmolol<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Metaprolol<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Sotalol<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Acebutolol<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">Class III: K<sup>+</sup>Channel Blockers<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Amiodarone (cordarone )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Sotalol (Betapace)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Ibutalid<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">Class IV: Calcium antagonists<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Verapamil<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left: 45pt; text-align: left; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; ">-<span style="font-size: 7pt; "></span></span><span style="font-size: 11pt; ">Diltiazem<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 11pt; "></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </span></td> </tr> </tbody> </table> <b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <br clear="ALL" /> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><span lang="FA" style="font-family: 'B Titr'; ">کلاس 1 : بلوک کننده های کانال سدیم</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Titr'; "> </span><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; line-height: 22px; ">Class 1A : Na<sup>+</sup>Channel Blockers</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "></span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'B Titr'; "></span></b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Titr'; "><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">داروهای کلاس</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">A</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">1 با مهار حرکت سدیم به داخل غشاء ، کانال سریع سدیم را بلوک کرده و به تثبیت غشاء سلول می پردازد. هیپرکالمی سمیت قلبی داروهای کلاس</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">A</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">1 را تشدید می کند.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">این دارو ها بر اساس شدت اثر بر فاز صفر پتانسیل عمل، مدت زمان پتانسیل عمل، و مدت زمان تحریک ناپذیری مطلق قلب به سه زیر گروه ذیل تقسیم می شوند:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">گروه</span></b><b><span dir="LTR">A</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">1 :</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; ">مکانیسم اثر</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">:</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "> با افزایش بلوک کانال سریع سدیم به طور اختصاصی در دپلاریزاسیون تأخیر ایجاد می کند و در نتیجه، مدت پتانسیل عمل را طولانی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">میکنند. داروهای این زیر گروه عبارتند از کنیدین، دیزوپیرامید، و پروکائین آمید.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">اثرات گروه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">A</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">1 بر قلب :<o:p></o:p></span></b></p> <ul type="disc" style="margin-top: 0in; "> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">افزایش مدت زمان تحریک ناپذیری مطلق قلب</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">کاهش تحریک پذیری میوکارد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">کاهش کانون های نابجا</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></li> </ul> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">موارد استفاده گروه</span></b><b><span dir="LTR">A</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">1 :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">انقباض زودرس دهلیزی، انقباض زودرس بطنی ، تاکیکاردی مونومرفیک بطنی ، تور سادوپوینت، سندرم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">WPW</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "><span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 5pt; line-height: 10px; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">گروه</span></b><b><span dir="LTR">B</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">1 :</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; ">مکانیسم اثر</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">:</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "> با افزایش بلوک کانال سریع سدیم بر خلاف گروه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">A</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">1 ، رپلاریزاسیون را تسریع، و در نتیجه مدت پتانسیل عمل را در بعضی از بافتها کوتاه می کنند. داروهای این زیر گروه عبارتند از زایلوکائین ، فنی تویین، مگزیلیتین و توکاینید<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">اثرات گروه</span></b><b><span dir="LTR">B</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">1 بر قلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">:<o:p></o:p></span></b></p> <ul type="disc" style="margin-top: 0in; "> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">کاهش تحریک پذیری میوکارد بطنی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">کاهش کانون های نابجا در بطن ها</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></li> </ul> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">موارد استفاده گروه</span></b><b><span dir="LTR">B</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">در دیس ریتمی های بطنی مثل انقباض زودرس بطنی، تاکیکاردی مونومورفیک بطنی، فیبریلاسیون بطنی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 5pt; line-height: 10px; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">گروه</span></b><b><span dir="LTR">C</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; ">مکانیسم اثر</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">قدرت بلوک کنندگی کانال سریع سدیم داروهای این دسته، بیشتر از دو گروه قبلی بوده ولی اثری روی رپولاریزاسیون یا مدت پتانسیل عمل ندارند. داروهای این زیر گروه عبارتند از فله کاینید، انکاینید، و پروپافنون<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">اثرات گروه</span></b><b><span dir="LTR">C</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">1 بر قلب</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">:<o:p></o:p></span></b></p> <ul type="disc" style="margin-top: 0in; "> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">کاهش تحریک پذیری میوکارد بطنی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">کاهش سرعت هدایت در سیستم هیس</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">-</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">پورکنژ</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></li> </ul> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">موارد استفاده گروه</span></b><b><span dir="LTR">C</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">در دیس ریتمی های بطنی، به ویژه همراه با همودینامیک ناپایدار بطنی مثل انقباض زودرس بطنی، تاکیکاردی بطنی، فیبریلاسیون بطنی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">کلاس یک متفرقه:</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 19px; "><b><span style="font-size: 10pt; ">-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; "></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: 'B Mitra'; ">آمیودارون</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">(Amiodarone)</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "><span lang="FA">: گرچه اغلب به عنوان داروی کلاس 3 در نظر گرفته می شود ولی خاصیت بلوک کانال های سدیم (اثر کلاس 1) را دارا می باشد. آمیودارون در اغلب آریتمی ها مؤثر است و به عنوان داروی ضد آریتمی وسیع الطیف، کانال های سدیم، کلسیم، پتاسیم و گیرنده های بتا آدرنرژیک را بلوک می کند.<o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 19px; "><b><span style="font-size: 10pt; ">-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; "></span></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: 'B Mitra'; ">موری سیزین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">(Moricizine)</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "><span lang="FA">: به عنوان داروی کلاس 1 محسوب می شود و بیش از یک نوع اثر بر پتانسیل عمل دارد و دارای اثرات هر سه زیر گروه</span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">A</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">1، گروه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">B</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">1 و گروه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">C</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">1 می باشد.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">اثرات کلاس یک متفرقه بر قلب :<o:p></o:p></span></b></p> <ul type="disc" style="margin-top: 0in; "> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">افزایش سرعت هدایت در سیستم هیس</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">-</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">پورکنژ</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">افزایش سرعت هدایت در گره دهلیزی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">-</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">بطنی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">کاهش کانون های نابجا</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">افزایش فاصله</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">P-R</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">و کمپلکس</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">QRS</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; "><o:p></o:p></span></b></li> </ul> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">موارد استفاده کلاس یک متفرقه :</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "><o:p></o:p></span></b></p> <ul type="disc" style="margin-top: 0in; "> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">دیس ریتمی های مرگبار و تکرار شونده بطنی به ویژه همراه با همودینامیک ناپایدار بطنی مانند انقباض های زودرس بطنی<o:p></o:p></span></b></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">تاکیکاردی مونومورفیک بطنی<o:p></o:p></span></b></li> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">فیبریلاسیون بطنی<o:p></o:p></span></b></li> </ul> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: 'B Titr'; "><br clear="all" style="page-break-before: always; " /> </span> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 19px; "><span lang="FA" style="font-family: 'B Titr'; ">داروهای کلاس</span><b><span dir="LTR">A</span></b><span lang="FA" style="font-family: 'B Titr'; ">1 ضد دیس ریتمی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: 'B Traffic'; ">کینیدین</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 8pt; line-height: 16px; ">QUINIDINE SULFAT - APO QUINIDINE - QUINIDINEX EXTENTABS</span></b><b><span style="font-size: 8pt; line-height: 16px; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: 'B Mitra'; "><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">کنیدین داروی ضد دیس ریتمی کلاس</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">A</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">1 می باشد که با بلوک کانالهای سدیم، مدت پتانسیل عمل را افزایش و دوره تحریک ناپذیری مؤثر در میوکارد دهلیزی و بطنی را طولانی می کند.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19px; "><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Traffic'; ">طبقه بندی درمانی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Traffic'; ">:</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">آلکالوئید</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; ">Cinchona</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; "></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; ">-</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: 'B Mitra'; ">ضد دیس ریتمی بطنی، ضد دیس ریتمی فوق بطنی، ضد دیس ریتمی دهلیزی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=100رویکرد های پیشگیرانه از زخم بسترhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=99<p><span style="font-family: Nazanin; font-size: 14pt; text-align: justify; "> </span></p> <div class="WordSection1" dir="RTL"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p> </div> <p><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><br clear="all" style="page-break-before:auto;mso-break-type:section-break" /> </span></p> <div class="WordSection2" dir="RTL"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Arial;mso-hansi-font-family:Arial">رویکرد های پیشگیرانه از زخم بستر؛ مرور سیستماتیک<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Arial;mso-hansi-font-family:Arial">سعید باباجانی</span></u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial">*١- علی مرادی ١ - دکتر عباس عبادی<a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1">٢</a> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial">١</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial">دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه دانشکده پرستاری</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Arial;mso-hansi-font-family:Arial">٢</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin">-</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial">دکترای تخصصی پرستاری-عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری ...<o:p></o:p></span></p> </div> <p><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><br clear="all" style="page-break-before:auto;mso-break-type:section-break" /> </span></p> <div class="WordSection3" dir="RTL"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">چکیده <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">مقدمه:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"> زخم های فشاری مشکل بالقوه ای در بیماران بی حرکت به خصوص بیماران مراقبت های ویژه است که باعث عوارض جسمی، روانی، اقتصادی بسیاری شده و حتی می تواند منجر به دعاوی قضایی گردد. از اینرو توجه به ریسک فاکتورهای زخم فشاری می تواند یک روش سودمند جهت شناسایی بیماران دارای خطر بالا به منظور پیشگیری از گسترش چنین زخم هایی باشد. این مطالعه </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial">با هدف ارتقای روش های پیشگیرانه و انتخاب بهترین راه های پیشگیری از میان روش های موجود انجام گردیده است.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Arial;mso-hansi-font-family:Arial">روش مطالعه:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial"> مطالعه حاظر مروری بر روش های پیشگیری از زخم بستر است که با کامات کلیدی </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family:Nazanin">prevention</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial">، </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin">pressure ulcer</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial">،</span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin"> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial">با تمرکز بر سه روش تغییر پوزیشن، وسایل کاهنده فشار و تغذیه از پایگاه های جستجوی مقالات </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin">PubMed</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial">،</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin"> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family:Nazanin">Scholar Google</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial"> در بین سال های 1983 تا 2012 صورت پذیرفته است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Arial;mso-hansi-font-family:Arial">یافته ها:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial"> بی حرکتی مهمترین ریسک فاکتور مرتبط با گسترش زخم بستر است. روش های کاهش فشار را می توان به مولفه هایی همچون استفاده از وسایل محافظتی کاهنده فشار و نیز تغییر پوزیشن تقسیم بندی کرد. تغییر پوزیشن نکته اصلی در اغلب پروتکل های پیشگیری از زخم های فشاری است که اغلب چرخاندن بیمار هر 2 ساعت را پیشنهاد می نمایند. با استفاده از استراتژی های کاهنده فشار از قبیل کاربرد انواع تخت و سطوح مناسب، کاهش قابل ملاحظه در بروز زخم فشاری تا حد 60 درصد مشاهده گردیده است. همچنین رابطه بین دریافت تغذیه و پیشگیری از زخم های فشاری اغلب مورد توجه قرار می گیرد، ولی شواهد کافی از آن موجود نمی باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Arial;mso-hansi-font-family:Arial">نتیجه گیری:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial"> با توجه به اینکه زخم های فشاری در نتیجه آسیب موضعی به پوست و بافت های زمینه ای بدلیل دوره های بلند مدت فشار مداوم، یا ترکیبی از فشار و یا سایش پوست ایجاد می شوند ، بنابراین استراتژی های پیشگیری از این زخم ها نیز باید بدنبال کاهش و یا حذف موارد مذکور و نیز تغذیه مناسب باشند .</span></p> </div> <p><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Arial;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Arial; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><br clear="all" style="page-break-before:auto;mso-break-type:section-break" /> </span></p> <div class="WordSection4" dir="RTL"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Arial;mso-hansi-font-family:Arial"></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Nazanin; ">وب تخصصی مراقبتهای ویژه <a href="www.criticalcare.loxblog.com">www.criticalcare.loxblog.com</a></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">رفرنس ها نزد مدیر وب محفوظ است</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">منتظر مطالب زیبای شما جهت انتشار هستیم s.saba3737@yahoo.com</span></p> </div> <p><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><br clear="all" style="page-break-before:auto; mso-break-type:section-break" /> </span></b></p> <div class="WordSection5" dir="RTL"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">مقدمه :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">زخم های فشاری مشکلی بالقوه در بیماران مراقبت های ویژه هستند و به عنوان زخمی که در نتیجه فشار طولانی مدت روی مویرگ های سطح پوست ایجاد می گردد، در نظر گرفته می شود که گردش خون ناکافی جهت تامین مواد تغذیه ای ضروری و سایتوکاین های التهابی می تواند منجر به نکروز بافت نرم شود</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin">.</span><!--[if supportFields]><span lang=FA dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'>ADDIN EN.CITE</span><span dir=RTL></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span> <span lang=FA><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='mso-spacerun:yes'> </span></span></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>ADDIN EN.CITE.DATA</span><span dir=RTL></span><span style='font-size: 14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri'><span dir=RTL></span> <span lang=FA><![if gte mso 9]><xml> <w:data>3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E536F6E673C2F417574686F723E3C596561723E323031313C2F596561723E3C5265634E756D3E32363C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E32363C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2277613276773065397473726673706572653938703932326177307A39766174777A357765223E32363C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E536F6E672C204A61736F6E204A3B2053616C6369646F2C20526963686172643C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E557365206F6620486F6E657920696E20576F756E6420436172653A20416E205570646174653C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E416476616E63657320696E20536B696E2026616D703B20576F756E6420436172653C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E416476616E63657320696E20536B696E2026616D703B20576F756E6420436172653C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E34302D34343C2F70616765733E3C766F6C756D653E32343C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E313C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323031313C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E31302E313039372F30312E4153572E303030303339323733312E33343732332E30363C2F656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E4269617A617220453C2F417574686F723E3C596561723E323031323C2F596561723E3C5265634E756D3E32303C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E32303C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2277613276773065397473726673706572653938703932326177307A39766174777A357765223E32303C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4269617A617220452C20526F7665696D696162205A2C2053686168686F737365696E6920472C20657420616C3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E42696F636F6D7061746962696C697479204576616C756174696F6E206F662061204E657720487964726F67656C204472657373696E67204261736564206F6E20506F6C7976696E796C707972726F6C69646F6E652F506F6C79657468796C656E6520476C79636F6C3C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E4A6F75726E616C206F662042696F6D65646963696E6520616E642042696F746563686E6F6C6F67793C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E4A6F75726E616C206F662042696F6D65646963696E6520616E642042696F746563686E6F6C6F67793C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E35203C2F70616765733E3C766F6C756D653E566F6C756D6520323031323C2F766F6C756D653E3C64617465733E3C796561723E323031323C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E31302E313135352F323031322F3334333938393C2F656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E456D616E3C2F417574686F723E3C596561723E323030393C2F596561723E3C5265634E756D3E32343C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E32343C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2277613276773065397473726673706572653938703932326177307A39766174777A357765223E32343C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E205320456D616E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E507265737375726520756C6365722070726576656E74696F6E20696E20696E74656E7369766520636172652070617469656E743B2067756964656C696E6520616E642070726163746963653C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E6A6F75726E616C206F66206576616C756174696F6E20696E20636C696E6963616C2070726163746963653C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E6A6F75726E616C206F66206576616C756174696F6E20696E20636C696E6963616C2070726163746963653C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E3337302D3337343C2F70616765733E3C766F6C756D653E31353C2F766F6C756D653E3C64617465733E3C796561723E323030393C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C2F456E644E6F74653E</w:data> </xml><![endif]><span style='mso-element:field-end'></span><span style='mso-element:field-separator'></span></span></span><![endif]--><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri">[1-3]<!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E536F6E673C2F417574686F723E3C596561723E323031313C2F596561723E3C5265634E756D3E32363C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E32363C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2277613276773065397473726673706572653938703932326177307A39766174777A357765223E32363C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E536F6E672C204A61736F6E204A3B2053616C6369646F2C20526963686172643C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E557365206F6620486F6E657920696E20576F756E6420436172653A20416E205570646174653C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E416476616E63657320696E20536B696E2026616D703B20576F756E6420436172653C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E416476616E63657320696E20536B696E2026616D703B20576F756E6420436172653C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E34302D34343C2F70616765733E3C766F6C756D653E32343C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E313C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323031313C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E31302E313039372F30312E4153572E303030303339323733312E33343732332E30363C2F656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E4269617A617220453C2F417574686F723E3C596561723E323031323C2F596561723E3C5265634E756D3E32303C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E32303C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2277613276773065397473726673706572653938703932326177307A39766174777A357765223E32303C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4269617A617220452C20526F7665696D696162205A2C2053686168686F737365696E6920472C20657420616C3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E42696F636F6D7061746962696C697479204576616C756174696F6E206F662061204E657720487964726F67656C204472657373696E67204261736564206F6E20506F6C7976696E796C707972726F6C69646F6E652F506F6C79657468796C656E6520476C79636F6C3C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E4A6F75726E616C206F662042696F6D65646963696E6520616E642042696F746563686E6F6C6F67793C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E4A6F75726E616C206F662042696F6D65646963696E6520616E642042696F746563686E6F6C6F67793C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E35203C2F70616765733E3C766F6C756D653E566F6C756D6520323031323C2F766F6C756D653E3C64617465733E3C796561723E323031323C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E31302E313135352F323031322F3334333938393C2F656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E456D616E3C2F417574686F723E3C596561723E323030393C2F596561723E3C5265634E756D3E32343C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E32343C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2277613276773065397473726673706572653938703932326177307A39766174777A357765223E32343C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E205320456D616E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E507265737375726520756C6365722070726576656E74696F6E20696E20696E74656E7369766520636172652070617469656E743B2067756964656C696E6520616E642070726163746963653C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E6A6F75726E616C206F66206576616C756174696F6E20696E20636C696E6963616C2070726163746963653C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E6A6F75726E616C206F66206576616C756174696F6E20696E20636C696E6963616C2070726163746963653C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E3337302D3337343C2F70616765733E3C766F6C756D653E31353C2F766F6C756D653E3C64617465733E3C796561723E323030393C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C2F456E644E6F74653E</w:data> </xml><![endif]--></span><!--[if supportFields]><span lang=FA style='font-size: 14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]--><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"> این زخم ها در نتیجه ی آسیب موضعی به پوست و بافت های زیرین هستند که به دنبال دوره های بلند مدت فشار مداوم یا ترکیب فشار با نیروهای مکانیکی قیچی کننده و سایش ایجاد می شوند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">زخم های فشاری اختلالاتی شایع اما قابل پیشگیری هستند که اغلب در جمعیت در معرض خطر بالا از جمله بیماران مسن (اغلب در افراد بالای 65 سال)، زنان، بیماران کم تحرک، دارای بستری طولانی مدت و یا کسانی که دارای تب، دیابت ، فشار خون بالا، فلج یکطرفه یا بیماری های تنفسی هستند، با فراوانی بیشتری رخ می دهد. همچنین زخم های فشاری در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه ی جنرال ، بخصوص افراد دارای عفونت و انواع مختلف تومور فراوانی بیشتری دارد. توجه به ریسک فاکتورهای زخم فشاری روشی سودمند جهت شناسایی بیماران دارای خطر بالا پیش از پذیرش به منظور پیشگیری از گسترش چنین زخم هایی باشد.</span><!--[if supportFields]><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri'><span style='mso-element:field-begin'></span> </span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>ADDIN EN.CITE</span><span dir=RTL></span><span style='font-size:14.0pt; font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span> <span lang=FA><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='mso-spacerun:yes'> </span></span></span><span dir=LTR style='font-size: 14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Nazanin'>ADDIN EN.CITE.DATA</span><span dir=RTL></span><span style='font-size:14.0pt; font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span> <span lang=FA><![if gte mso 9]><xml> <w:data>3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E4179656C6C6F3C2F417574686F723E3C596561723E323030383C2F596561723E3C5265634E756D3E323C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2277613276773065397473726673706572653938703932326177307A39766174777A357765223E323C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4179656C6C6F2C20456C697A616265746820412E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4C796465722C20436F7572746E657920482E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E41204E657720457261206F6620507265737375726520556C636572204163636F756E746162696C69747920696E20416375746520436172653C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E416476616E63657320696E20536B696E2026616D703B20576F756E6420436172653C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E416476616E63657320696E20536B696E2026616D703B20576F756E6420436172653C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E3134312D313432203C2F70616765733E3C766F6C756D653E32313C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E333C2F6E756D6265723E3C6B6579776F7264733E3C6B6579776F72643E30303132393333342D3230303830333030302D30303030393C2F6B6579776F72643E3C2F6B6579776F7264733E3C64617465733E3C796561723E323030383C2F796561723E3C2F64617465733E3C6973626E3E313532372D373934313C2F6973626E3E3C75726C733E3C72656C617465642D75726C733E3C75726C3E687474703A2F2F6A6F75726E616C732E6C77772E636F6D2F617377636A6F75726E616C2F46756C6C746578742F323030382F30333030302F415F4E65775F4572615F6F665F50726573737572655F556C6365725F4163636F756E746162696C6974795F696E2E392E617370783C2F75726C3E3C2F72656C617465642D75726C733E3C2F75726C733E3C656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E31302E313039372F30312E4153572E303030303330353432352E34383034372E61353C2F656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E416B626172693C2F417574686F723E3C596561723E323031303B3C2F596561723E3C5265634E756D3E31393C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E31393C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2277613276773065397473726673706572653938703932326177307A39766174777A357765223E31393C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E412020416B62617269203C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E466163746F727320616666656374696E6720707265737375726520756C63657220696E207468652049435520756E697473206F662054656872616E20556E6976657273697479206F66204D65646963616C20536369656E636573207465616368696E6720686F73706974616C73203C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E4A6F75726E616C206F66205363686F6F6C206F66205075626C6963204865616C746820616E6420496E73746974757465206F66205075626C6963204865616C7468205265736561726368203C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E4A6F75726E616C206F66205363686F6F6C206F66205075626C6963204865616C746820616E6420496E73746974757465206F66205075626C6963204865616C74682052657365617263683C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E38312D39323C2F70616765733E3C766F6C756D653E38203C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E333C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323031303B3C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E4179656C6C6F2045413C2F417574686F723E3C596561723E323030343C2F596561723E3C5265634E756D3E31353C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E31353C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2277613276773065397473726673706572653938703932326177307A39766174777A357765223E31353C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D22426F6F6B223E363C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4179656C6C6F2045412C20426172616E6F736B6920532C204C796465722043482C20437564646967616E204A2E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E576F756E64206361726520657373656E7469616C733A207072616374696365207072696E6369706C6573203C2F7469746C653E3C2F7469746C65733E3C73656374696F6E3E323430E2809337303C2F73656374696F6E3E3C64617465733E3C796561723E323030343C2F796561723E3C2F64617465733E3C7075622D6C6F636174696F6E3E5068696C6164656C706869613C2F7075622D6C6F636174696F6E3E3C7075626C69736865723E4C697070696E636F74742057696C6C69616D732026616D703B2057696C6B696E733C2F7075626C69736865723E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C2F456E644E6F74653E00</w:data> </xml><![endif]><span style='mso-element:field-end'></span><span style='mso-element:field-separator'></span></span></span><![endif]--><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri">[4-6]<!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E4179656C6C6F3C2F417574686F723E3C596561723E323030383C2F596561723E3C5265634E756D3E323C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E323C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2277613276773065397473726673706572653938703932326177307A39766174777A357765223E323C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4179656C6C6F2C20456C697A616265746820412E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4C796465722C20436F7572746E657920482E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E41204E657720457261206F6620507265737375726520556C636572204163636F756E746162696C69747920696E20416375746520436172653C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E416476616E63657320696E20536B696E2026616D703B20576F756E6420436172653C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E416476616E63657320696E20536B696E2026616D703B20576F756E6420436172653C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E3134312D313432203C2F70616765733E3C766F6C756D653E32313C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E333C2F6E756D6265723E3C6B6579776F7264733E3C6B6579776F72643E30303132393333342D3230303830333030302D30303030393C2F6B6579776F72643E3C2F6B6579776F7264733E3C64617465733E3C796561723E323030383C2F796561723E3C2F64617465733E3C6973626E3E313532372D373934313C2F6973626E3E3C75726C733E3C72656C617465642D75726C733E3C75726C3E687474703A2F2F6A6F75726E616C732E6C77772E636F6D2F617377636A6F75726E616C2F46756C6C746578742F323030382F30333030302F415F4E65775F4572615F6F665F50726573737572655F556C6365725F4163636F756E746162696C6974795F696E2E392E617370783C2F75726C3E3C2F72656C617465642D75726C733E3C2F75726C733E3C656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E31302E313039372F30312E4153572E303030303330353432352E34383034372E61353C2F656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E416B626172693C2F417574686F723E3C596561723E323031303B3C2F596561723E3C5265634E756D3E31393C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E31393C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2277613276773065397473726673706572653938703932326177307A39766174777A357765223E31393C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E412020416B62617269203C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E466163746F727320616666656374696E6720707265737375726520756C63657220696E207468652049435520756E697473206F662054656872616E20556E6976657273697479206F66204D65646963616C20536369656E636573207465616368696E6720686F73706974616C73203C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E4A6F75726E616C206F66205363686F6F6C206F66205075626C6963204865616C746820616E6420496E73746974757465206F66205075626C6963204865616C7468205265736561726368203C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E4A6F75726E616C206F66205363686F6F6C206F66205075626C6963204865616C746820616E6420496E73746974757465206F66205075626C6963204865616C74682052657365617263683C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E38312D39323C2F70616765733E3C766F6C756D653E38203C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E333C2F6E756D6265723E3C64617465733E3C796561723E323031303B3C2F796561723E3C2F64617465733E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E4179656C6C6F2045413C2F417574686F723E3C596561723E323030343C2F596561723E3C5265634E756D3E31353C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E31353C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2277613276773065397473726673706572653938703932326177307A39766174777A357765223E31353C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D22426F6F6B223E363C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4179656C6C6F2045412C20426172616E6F736B6920532C204C796465722043482C20437564646967616E204A2E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E576F756E64206361726520657373656E7469616C733A207072616374696365207072696E6369706C6573203C2F7469746C653E3C2F7469746C65733E3C73656374696F6E3E323430E2809337303C2F73656374696F6E3E3C64617465733E3C796561723E323030343C2F796561723E3C2F64617465733E3C7075622D6C6F636174696F6E3E5068696C6164656C706869613C2F7075622D6C6F636174696F6E3E3C7075626C69736865723E4C697070696E636F74742057696C6C69616D732026616D703B2057696C6B696E733C2F7075626C69736865723E3C75726C733E3C2F75726C733E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C2F456E644E6F74653E00</w:data> </xml><![endif]--></span><!--[if supportFields]><span lang=FA style='font-size: 14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]--><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">زخم های فشاری معمولا در برجستگی های استخوانی از جمله ساکروم (نشیمنگاه) ، دنبالچه ، ایسکیوم ، خار ایلیاک ، نواحی کناری پا ، قوزک جانبی ، تروکانتر و پاشنه ایجاد می شوند.</span><!--[if supportFields]><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri'><span style='mso-element:field-begin'></span> </span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Thomas</Author><Year></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>2006</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></Year><RecNum></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>3</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></RecNum><record><rec-number></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>3</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wa</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>2</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>vw</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt; font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>0</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'>e</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>9</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>tsrfspere</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size: 14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri'><span dir=RTL></span>98</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Nazanin'>p</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>922</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>aw</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt; font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>0</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'>z</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>9</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>vatwz</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt; font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>5</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'>we"></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>3</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'><span dir=LTR></span></key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article"></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>17</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'><span dir=LTR></span></ref-type><contributors><authors><author>Thomas, D. R.</author></authors></contributors><auth-address>Division of Geriatric Medicine, St Louis University Health Sciences Center, St Louis, MO </span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family: Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>63104</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size: 14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span>, USA. thomasdr@slu.edu</auth-address><titles><title>Prevention and treatment of pressure ulcers</title><secondary-title>J Am Med Dir Assoc</secondary-title></titles><periodical><full-title>J Am Med Dir Assoc</full-title></periodical><pages></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>46-59</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></pages><volume></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>7</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></volume><number></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>1</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></number><edition></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>2006/01/18</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></edition><keywords><keyword>Bandages/classification/utilization</keyword><keyword>Beds</keyword><keyword>Chronic Disease</keyword><keyword>Comorbidity</keyword><keyword>Debridement</keyword><keyword>Friction</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Infection</span><span dir=RTL></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>Control</keyword><keyword>Long-Term Care</keyword><keyword>Nursing Assessment</keyword><keyword>Nutrition Assessment</keyword><keyword>Nutritional Status</keyword><keyword>Outcome Assessment (Health Care)</keyword><keyword>Pressure Ulcer/diagnosis/etiology/ therapy</keyword><keyword>Primary Prevention/ methods</keyword><keyword>Quality Indicators, Health Care</keyword><keyword>Risk Assessment</keyword><keyword>Risk Factors</keyword><keyword>Risk Reduction Behavior</keyword><keyword>Severity of Illness Index</keyword><keyword>Shear Strength</keyword><keyword>Skin Care/ methods</keyword><keyword>Suction</keyword><keyword>Wound Healing</keyword></keywords><dates><year></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>2006</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></year><pub-dates><date>Jan</date></pub-dates></dates><isbn></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>1525-8610 </span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span>(Print)#xD;</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>1525-8610 (</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'>Linking)</isbn><accession-num></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>16413435</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></accession-num><urls></urls><electronic-resource-num>S</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>1525-8610</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span>(</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>05</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'><span dir=LTR></span>)</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>00573-6 </span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span>[pii]#xD;</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>10.1016</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span>/j.jamda.</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>2005.10.004 </span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family: "Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span>[doi]</electronic-resource-num><language>eng</language></record></Cite></EndNote</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'><span dir=RTL></span>><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri">[7]</span><!--[if supportFields]><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]--><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">اپیدمیولوژی زخم های فشاری</span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin"> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri">در مجموعه های </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial">مختلف ، مقادیر متفاوتی را نشان می دهد. میزان بروز از 4/0 درصد تا 38درصد در بخش های مراقبت ویژه، 2/2درصد تا 9/23درصد در مراکز مراقبت بلند مدت ، 5 درصد تا 17درصد در مراکز مراقبت در خانه متغیر است.</span><!--[if supportFields]><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span style='mso-element:field-begin'></span> </span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lyder</Author><Year></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>2003</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></Year><RecNum></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>1</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></RecNum><record><rec-number></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>1</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wa</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>2</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>vw</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt; font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>0</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'>e</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>9</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>tsrfspere</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size: 14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial'><span dir=RTL></span>98</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family:Nazanin'>p</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>922</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>aw</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt; font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>0</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'>z</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>9</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>vatwz</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt; font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>5</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'>we"></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>1</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'><span dir=LTR></span></key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article"></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>17</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'><span dir=LTR></span></ref-type><contributors><authors><author>Lyder, C. H.</author></authors></contributors><titles><title>PRessure ulcer prevention and management</title><secondary-title>JAMA: The Journal of the American Medical Association</secondary-title></titles><periodical</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>><</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>full-title>JAMA: The Journal of the American Medical Association</full-title></periodical><pages></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>223-226</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></pages><volume></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>289</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></volume><number></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>2</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></number><dates><year></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>2003</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></year></dates><isbn></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>0098-7484</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></isbn><urls><related-urls><url>http://dx.doi.org/</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>10.1001/</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>jama.</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt; font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>289.2.223</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'><span dir=LTR></span></url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial">[8]</span><!--[if supportFields]><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]--><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial"> تنها در مراکز مراقبت حاد حدود 5/2 میلیون زخم فشاری در هر سال درمان می شوند</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin">.</span><!--[if supportFields]><span lang=FA dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Staas</Author><Year></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>1991</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></Year><RecNum></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>5</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></RecNum><record><rec-number></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>5</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="wa</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>2</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>vw</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt; font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>0</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'>e</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>9</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>tsrfspere</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size: 14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial'><span dir=RTL></span>98</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family:Nazanin'>p</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>922</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>aw</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt; font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>0</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'>z</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>9</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'>vatwz</span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt; font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>5</span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'>we"></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>5</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'><span dir=LTR></span></key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article"></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size: 14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial'><span dir=RTL></span>17</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'><span dir=LTR></span></ref-type><contributors><authors><author>Staas, W. E.</author><author>Cioschi, H. M.</author></authors></contributors><auth-address>Magee Rehabilitation Hospital, Philadelphia, Pennsylvania </span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>19102</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'><span dir=LTR></span>.</auth-address><titles><title>Pressure sores--a multifaceted approach to prevention and treatment</title><secondary-title>West J Med</secondary-title></titles><periodical><full-title>West J Med</full-title></periodical><pages></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>539-44</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'><span dir=LTR></span></pages><volume></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin;mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>154</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family: Nazanin'><span dir=LTR></span></volume><number></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>5</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></number><dates><year></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>1991</span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span></year><pub-dates><date>May</date></pub-dates></dates><isbn></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial'><span dir=RTL></span>0093-0415 </span><span dir=LTR></span><span dir=LTR style='font-size:14.0pt;font-family: "Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family:Nazanin'><span dir=LTR></span>(Print)</isbn><accession-num></span><span dir=RTL></span><span lang=FA style='font-size:14.0pt;font-family:Nazanin; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansihttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=99پرستار در رویکرد تیم چند حرفه ای درمان های کمکی باروریhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=98<p><b style="text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">پرستار در رویکرد تیم چند حرفه ای درمان های کمکی باروری</span></b></p> <div style="direction: rtl;"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">سعید باباجانی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">کارشناس ارشد مراقبت های ویژه پرستاری-</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">s.saba3737@yahoo.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(219, 219, 219); margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24px; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">این مطلب اولین بار اختصاصا از</span><strong style="color: rgb(255, 0, 0); ">"وب تخصصی مراقبت های ویژه"</strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">انتشار یافت.<a href="http://www.criticalcare.loxblog.com">www.criticalcare.loxblog.com</a></span></p> <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(219, 219, 219); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">منتظر مطالب زیبای شما برای انتشار هستیم.به بیان دیگر مطالب شما نباید خاک بخوردs.saba3737@yahoo.com</span></p> <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(219, 219, 219); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">برای دریافت رفرنس های این مقاله درخواست خود را ارسال کنید</span></p> <p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">چکیده<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">مقدمه:</span></b><span lang="FA"> درمان های کمکی باروری (</span><span dir="LTR">ART</span><span lang="FA">) انقلابی در درمان ناباروری به وجود آورده است. این درمان ها نیازمند رویکرد تیم چند حرفه ای است که اخیرا نقش پرستاران در این فرایند گسترده تر از پیش می باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش گسترده پرستاران در درمان های کمکی ناباروری است که از مرحله پیش از لقاح تا لحظه تولد و پس از آن ادامه دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">روش مطالعه: </span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: "B Zar";mso-bidi-language:FA">این مقاله یک مطالعه مروری است که با کلمات کلیدی </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">ART</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA">، </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">Nursing role</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA"> از پایگاه های جستجوی منابع </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA">PubMed</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA"> و </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: "B Zar";mso-bidi-language:FA">GoogleScholar</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA"> در بین سال های 2000 تا 2012 گردآوری و تدوین شده است.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">یافته ها:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar"; mso-bidi-language:FA"> در گذشته پرستاران در درمان های کمکی باروری اغلب نقش حمایتی داشتند ولی امروزه بعنوان یکی از اعضای حرفه ای در این فرایندها شناخته می شوند. شواهد منتشر شده نشان می دهد که پرستاران می توانند نقش موثری به همان سودمندی نقش پزشکان داشته باشند، به طوری که نقش پرستار و پزشک مکمل یکدیگر است. نقش های مشاوره ای، آموزشی، بالینی، مدیریتی و حمایتی از جمله نقش های پرستاران می باشد. توان مدیریتی و بالینی پرستاران مورد احترام است و اختیار آن ها برای تصمیم گیری در مورد خط مشی های تیم های درمانی با رشد روز افزونی همراه می باشد. پرستاران می توانند در خدمات مشاوره اولیه، بررسی های اولتراسوند ترانس واژینال، لقاح داخل رحمی، تجویز داروهای آماده سازی اسپرم و تست های حاملگی نقش موثری داشته باشند و طبق مطالعات نقش عمده ای در القای تخمک بر عهده دارند. در انگلستان پرستاران در 39 درصد از واحدها ، بارورسازی درون رحمی را به تنهایی انجام می دهند و در 23 درصد از واحدها تصمیم گیری برای تجویز گنادوتروپین جفتی انسانی با آن هاست. در 77 درصد واحدها بررسی های ترانس واژینال بوسیله پرستاران انجام می گیرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">نتیجه گیری:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: "B Zar";mso-bidi-language:FA"> پرستاران نقش گسترده ای در تیم های </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">ART</span><span style="font-size:14.0pt;font-family: "B Zar";mso-bidi-language:FA"> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA">بر عهده دارند که با آموزش های کافی، این نقش ها حتی می تواند وسیع تر نیز باشد؛ اما از سویی مسئله اختیارات قانونی و مسئولیت این نقش ها می تواند بعنوان یک چالش مطرح شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">کلمات کلیدی:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: "B Zar";mso-bidi-language:FA"> درمان های کمکی باروری- نقش پرستار<o:p></o:p></span></p> </div>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=98مراقبت های ویژه در سندرم تحریک بیش از حد تخمدانیhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=97<p><b style="text-align: right; "><span lang="FA">مراقبت های ویژه در </span></b><b style="text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA">سندرم تحریک بیش از حد تخمدانی</span></b></p> <div style="direction: rtl;"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">سعید باباجانی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">کارشناس ارشد مراقبت های ویژه پرستاری </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA">s.saba3737@yahoo.com<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(219, 219, 219); margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24px; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">این مطلب اولین بار اختصاصا از</span><strong style="color: rgb(255, 0, 0); ">"وب تخصصی مراقبت های ویژه"</strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">انتشار یافت.<a href="http:// www.criticalcare.loxblog.com">www.criticalcare.loxblog.com</a></span></p> <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(219, 219, 219); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">منتظر مطالب زیبای شما برای انتشار هستیم.به بیان دیگر مطالب شما نباید خاک بخوردs.saba3737@yahoo.com</span></p> <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(219, 219, 219); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">برای دریافت رفرنس های این مقاله درخواست خود را ارسال کنید</span></p> <p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">چکیده:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">مقدمه:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar"; mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA">باروری داخل آزمایشگاهی (</span><span dir="LTR">IVF</span><span lang="FA">) در حال حاضر یکی از موفق ترین درمان های کمکی باروری می باشد ولی در عین حال با عوارضی همراه است. سندرم تحریک بیش از حد تخمدانی (</span><span dir="LTR">OHSS</span><span lang="FA">) یکی از این عوارض این مداخلات است که علی رغم نادر بودن ممکن است در نوع شدید باعث علائمی از جمله آسیت، افیوژن فضای جنب و افیوژن فضای پریکارد گردد که با نشانه هایی مانند دیسترس تنفسی همراه است که می تواند تهدید کننده حیات بیمار باشد. مدیریت این عارضه شامل شناسایی زود هنگام، مراقبت های حمایتی و مداخلات درمانی می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">روش مطالعه: </span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: "B Zar";mso-bidi-language:FA">این مقاله یک مطالعه مروری است که با کلمات کلیدی </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">IVF</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA">، </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">OHSS</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA"> و </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">Critical care</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA"> از پایگاه های جستجوی منابع </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA">PubMed</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA"> و </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: "B Zar";mso-bidi-language:FA">GoogleScholar</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA"> در بین سال های 2000 تا 2012 گردآوری و تدوین شده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">یافته ها:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar"; mso-bidi-language:FA"> سندرم تحریک بیش از حد تخمدانی یک نشانگان ایاتروژنیک است که از عوارض نادر درمان های کمکی باروری می باشد. نوع خفیف و ملایم این نشانگان با علائمی چون تهوع، استفراغ، نفخ شکم، اسهال و ناراحتی شکمی همراه است. در نوع شدید نفوذ پذیری عروق افزایش یافته و مایعات در فضاهای سوم از جمله فضای صفاق، جنب و پریکارد تجمع می یابد که ممکن است با علائم آسیت، افیوژن فضای جنب و پریکارد همراه باشد. آسیت و افیوژن فضای جنب شدید می تواند در تنفس طبیعی مادر تداخل ایجاد کرده و باعث دیسترس تنفسی گردد که ممکن است منجر به بستری مادر در بخش مراقبت های ویژه گردد. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar"; mso-bidi-language:FA">OHSS</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA"> خود محدود شونده است و مراقبت ها حمایتی و نگهدارنده هستند ولی در صورتی که تهدید کننده حیات باشد، نیاز به مداخلاتی از جمله پاراسنتز مایع تجمع یافته، اینتوبه کردن و گذارن لوله قفسه سینه می باشد. مراقبت های حمایتی شامل اکسیژن درمانی، استفاده از دیورتیک و ضد انعقادهای تجویز شده، پوزیشن نیمه نشسته و درصورت کاهش حجم مایعات استفاده از حجم دهنده های پلاسما (آلبومین انسانی حجم دهنده انتخابی پلاسما در </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">OHSS</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA">) بوده و همچنین نباید سودمندی حمایت های روانی را نادیده گرفت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">نتیجه گیری:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: "B Zar";mso-bidi-language:FA"> با توجه به اینکه مداخلات مربوط به </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">OHSS</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA"> بیشتر در حیطه حمایتی و نگهدارنده است، پرستار مراقبت های ویژه (</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA">critical care nurse</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:"B Zar";mso-bidi-language:FA">) می تواند با به کارگیری دانش حرفه ای خود نقش بسیار مهمی در مدیریت این نشانگان داشته باشد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Zar";mso-bidi-language: FA">کلمات کلیدی:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: "B Zar";mso-bidi-language:FA"> سندرم تحریک بیش از حد تخمدانی- مراقبت های ویژه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"></span></p> </div>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=97دستورالعملهایی(Guidelines) برای تامین و بررسی درمان حمایتی تغذیه در بیماران بزرگسال دارای بیماری بحhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=96<p><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">دستورالعملهایی(</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; ">Guidelines</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; ">) برای تامین و بررسی درمان حمایتی تغذیه در بیماران بزرگسال دارای بیماری بحرانی</span></p> <div style="direction: rtl;"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:"B Nazanin"">خدیجه زمانی<a href="file:///C:/Users/SAEED/Desktop/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4/zamani.doc#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"B Nazanin";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:"B Nazanin"">بتول نحرير<a href="file:///C:/Users/SAEED/Desktop/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4/zamani.doc#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:"Calibri","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"B Nazanin";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL"><a href="file:///C:/Users/SAEED/Desktop/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4/zamani.doc#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 14px; font-family: Calibri, sans-serif; ">[1]</span></span></span></span></a><span style="font-family: Arial, sans-serif; "><span lang="FA">-دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ویژه دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله<o:p></o:p></span></span></p> </div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL"><a href="file:///C:/Users/SAEED/Desktop/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4/zamani.doc#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 14px; font-family: Calibri, sans-serif; ">[2]</span></span></span></span></a><span style="font-family: Arial, sans-serif; "><span lang="FA">- عضو هیات علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)</span></span></p> </div> </p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">چکیده:</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""> تغذيه يک نياز اصلي بشر است و کمبود آن يا سو تغذيه با عوارض متعددي همراه خواهد بود. </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#444444">تامين نيازهاي تغذيه ای در مورد بيماران بستري شده در بخش هاي مراقبت هاي ويژه اهميت مضاعفي دارد . اين بيماران با توجه به شرايط بحراني به دليل شدت بيماري و پيچيدگي مراقبت در بخش مراقبت ویژه نسبت به ساير بيماران به سوءتغذيه مستعدتر هستند.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#3A393E"> بنابراين بايد گفت تامين اهداف تغذيه يي در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه، پس از تثبيت شرايط بيمار، از مهم ترين برنامه هاي حمايتي از بيمار محسوب مي شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "B Nazanin";mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#3A393E"> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(219, 219, 219); margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 24px; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">این مطلب اولین بار اختصاصا از</span><strong style="color: rgb(255, 0, 0); ">"<a href="http://www.criticalcare.loxblog.com">وب تخصصی مراقبت های ویژه</a>"</strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">انتشار یافت.<a href="http://www.criticalcare.loxblog.com">www.criticalcare.loxblog.com</a></span></p> <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(219, 219, 219); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">منتظر مطالب زیبای شما برای انتشار هستیم.به بیان دیگر مطالب شما نباید خاک بخوردs.saba3737@yahoo.com</span></p> <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(219, 219, 219); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">برای دریافت رفرنس های این مقاله درخواست خود را ارسال کنید</span></p> </p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:"B Nazanin"">مقدمه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">تغذیه در بیمارستان اهمیت زیادی دارد.این اهمیت به ویژه در بخش </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">ICU</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">قابل توجه است.بیماران دارای بیماری حاد با یک وضعیت استرس کاتابولیک همراه هستند.بیماران به طور معمول یک پاسخ التهابی سیستمیک نشان میدهند.این پاسخ با عوارض افزایش عفونت ، اختلال عملکرد چند ارگان،طولانی شدن زمان بستری و مرگ بی تناسب همراه است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:"B Nazanin"">حمایت تغذیه ای در بیماران با بیماری بحرانی سه هدف دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">1-</span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:"B Nazanin""> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">حفظ توده بدنی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">2-</span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">حفظ عملکرد سیستم ایمنی </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">3-</span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">کاهش عوارض متابولیکی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:145.1pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">در سه دهه گذشته مفهوم اثرات مولکولی وبیولوژیکی تغذیه در حفظ هموستاز بیماران شرح داده شده است.اخیراً هدف از تغذیه بیشتر روی درمان تغذیه ای است وتلاش می کند تا پاسخ متابولیکی به استرس را کاهش دهد،از آسیب اکسیداتیو سلولی جلوگیری کندوبه طور مناسب پاسخ سیستم ایمنی را تعدیل کند.تعدیل تغذیه ای پاسخ استرس با بیماری خطرناک شامل موارد زیر است:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">1-شروع تغذیه روده ای </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""><span lang="FA">2-تحویل ریز مغذیها ودرشت مغذیها به طور مناسب <o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">3-کنترل دقیق قند خون<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:145.1pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">شروع به موقع تغذیه حمایتی ودرابتدا استفاده از مسیر روده ای استراتژی درمانی مناسبی است بطوری که باعث کاهش شدت بیماری،کاهش عوارض،کاهش طول اقامت در </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">ICU</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">وپیآمد مناسب بیماری می شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:145.1pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">باتوجه به اهمیت تغذیه در بخش ویژه ،وجود یک گایدلاین یا دستورالعمل که پرسنل بخش ویژه بتوانند بر اساس آن عمل کنند ضروری به نظر می رسد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:145.1pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">مطلبی که در پیش رو دارید دستورالعمل هایی برای تامین و بررسی درمان تغذیه حمایتی در بیماران بزرگسال دارای بیماری بحرانی ارائه می دهد که به تایید انجمن آمریکایی تغذیه وریدی و روده ای وجامعه پزشکی مراقبت بحرانی رسیده است</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">چگونگی تهیه دستور العمل(</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">Guideline</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">):<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">دستورالعمل های عملکردی به عنوان نیاز مطلق در نظر گرفته نشده اند</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">. </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">قضاوت مراقبین سلامت بر اساس ویژگی های فردی بیماران همیشه باید بر پیشنهادات این دستورالعمل ها مقدم شود. دستورالعمل ها پیشنهادات اولیه ای دارند که با مرور وآنالیز مقالات رایج در دسترس، دستورالعمل ها ملی وبین المللی حمایت میشوند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">بیشتر مطالعات در مورد دستورالعمل ها اساساً با نمونه های کوچک محدود شده اند(به علت بیمارناهمگن،تفاوت در تشخیص بیماری وشدت بیماری،ندانستن معیار قانونی تغذیه وعدم نیروی ثابت برای آنالیز ). یکی از مشکلات متدولوژیک بزرگ هر دستورالعملی تعیین دقیق نمونه است.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">دستورالعمل ها باید به صورت دوره ای وبر اساس مقالات مروری همتا در مورد تغذیه مراقبت بحرانی بررسی وارائه شوند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">جمعیت بیمار هدف برای دستورالعمل ها ،بیماران دارای بیماری بحرانی جراحی وداخلی درنظر گرفته شدندکه نیاز به ماندن بیش از دو یا سه روز در</span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: "B Nazanin""> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">ICU</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">داشتند.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">کاربرد خاص دستورالعمل ها برای همه افرادی که درگیر درمان تغذیه ای بیماران دارای بیماری بحرانی هستند، میباشد. مانند پزشک ، پرستار، کارشناس تغذیه، داروشناس، فیزیوتراپ وفیزیوتراپی تنفسی در جایی که کاربرد دارد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">دستورالعمل ها با هر تحقیقی ارزیابی می شوند و نمره کلی برای پیشنهاد بر اساس تعداد وسطوح مطالعات تحقیقی قابل ارجاع به آن دستورالعمل ها داده می شوند. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">لازمه مطالعات وسیع سطح یک مشاهده مطالعاتی هستند که تعداد نمونه آنها صد یا بیش از صد بیمار بوده ویا مطالعاتی که نظر نهایی پیش بینی شده ، با آنا لیز قوی به اثبات برسد.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">سطح مشاهده برای مطالعات کنترل نشده با کنترل های همزمان (سطح سه )،کنترل های تاریخی (سطح چهار )یا کنترل نشده (سطح پنج)مشخص شد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">مطالعات مروری وگزارشات توافقی با نظر کارشناس بررسی شدند ومناسب ترین سطح مشاهده در نظر گرفته شدند.متا آنا لیزها برای سازماندهی اطلاعات واستخراج نتایج در مورد یک اثر درمانی کلی از مطالعات متعدد روی یک موضوع خاص به کار گرفته شدند<b>.</b></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">درجه پیشنهادات بر اساس سطح مشاهده مطالعات خاص پایه ریزی شد.درجه </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">A</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""> <span lang="FA">یا</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""> B</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">پیشنهاد حداقل باید با یک یا دو آزمون تصادفی مثبت حمایت شوند.در حالی که درجه </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""> پیشنهاد تنها به حمایت کم آزمون تصادفی نیاز دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align: center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: "B Nazanin"">(کاربرد سیستم درجه بندی برای این دستورالعمل ها)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align: center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: "B Nazanin"">جدول شماره یک: سطح مشاهده</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></b></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:17.25pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt: solid black .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-table-dir:bidi;mso-border-insideh:.5pt solid black;mso-border-insidev: .5pt solid black"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:22.0pt"> <td width="47" valign="top" style="width:35.3pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:22.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Nazanin"">سطح<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="322" valign="top" style="width:241.4pt;border:solid black 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:22.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Nazanin"">معیار آزمون<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:17.15pt"> <td width="47" valign="top" style="width:35.3pt;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.15pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Nazanin"">l<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="322" valign="top" style="width:241.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.15pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:"B Nazanin"">آزمون تصادفی وسیع با نتایج مشخص، با خطر کم خطای مثبت کاذب (آلفا)یا خطای منفی کاذب (بتا)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:37.15pt"> <td width="47" valign="top" style="width:35.3pt;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:37.15pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Nazanin"">ll<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="322" valign="top" style="width:241.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:37.15pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:"B Nazanin"">آزمون تصادفی کوچک با نتایج غیر قطعی، خطر متوسط تا زیاد خطای مثبت کاذب ویا خطای منفی کاذب<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:17.15pt"> <td width="47" valign="top" style="width:35.3pt;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.15pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Nazanin"">lll<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="322" valign="top" style="width:241.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.15pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:"B Nazanin"">کنترل های تصادفی همزمان<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:17.15pt"> <td width="47" valign="top" style="width:35.3pt;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.15pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Nazanin"">vl<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="322" valign="top" style="width:241.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.15pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:"B Nazanin"">کنترل های تصادفی تاریخی<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;mso-yfti-lastrow:yes;height:35.9pt"> <td width="47" valign="top" style="width:35.3pt;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:35.9pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Nazanin"">v<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="322" valign="top" style="width:241.4pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:35.9pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:"B Nazanin"">سری- موردی ، مطالعات کنترل نشده و اظهار نظر کردن <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:"B Nazanin""></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align: center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: "B Nazanin""></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-right:.25in;text-align: center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: "B Nazanin"">جدول شماره دو: کلاس مشاهده<o:p></o:p></span></b></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:.25in;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt: solid black .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-table-dir:bidi;mso-border-insideh:.5pt solid black;mso-border-insidev: .5pt solid black"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:17.25pt"> <td width="50" valign="top" style="width:37.85pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Nazanin"">کلاس<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="317" valign="top" style="width:237.8pt;border:solid black 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:17.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Nazanin"">مشاهده<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:13.95pt"> <td width="50" valign="top" style="width:37.85pt;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:13.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">A</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="317" valign="top" style="width:237.8pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:13.95pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:"B Nazanin"">حمایت شده با حداقل دو تحقیق سطح l<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:13.95pt"> <td width="50" valign="top" style="width:37.85pt;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:13.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">B<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="317" valign="top" style="width:237.8pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:13.95pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:"B Nazanin"">حمایت شده با یک تحقیق سطح l<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:14.6pt"> <td width="50" valign="top" style="width:37.85pt;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:14.6pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="317" valign="top" style="width:237.8pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:14.6pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:"B Nazanin"">حمایت شده با فقط تحقیقات سطح ll<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:13.95pt"> <td width="50" valign="top" style="width:37.85pt;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:13.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">D<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="317" valign="top" style="width:237.8pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:13.95pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:"B Nazanin"">حمایت شده باحداقل دو تحقیق سطح lll<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;mso-yfti-lastrow:yes;height:16.6pt"> <td width="50" valign="top" style="width:37.85pt;border:solid black 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-alt:solid black .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:16.6pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; "><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">E<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="317" valign="top" style="width:237.8pt;border-top:none;border-left: solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt; mso-border-alt:solid black .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:16.6pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; "><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:"B Nazanin"">حمایت شده باسطحlv یا v مشاهده<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.25in;tab-stops:165.8pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">شروع تغذیه روده ای<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">1</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">)ابزارهای متداول بررسی تغذیه ای در مراقبت بحرانی تایید شده نیستند(آلبومین،پره آلبومین وآنتروپومتری(</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">Anthropometry</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">)).قبل از شروع تغذیه بیمار باید از نظر وزن ازدست رفته وسابقه مصرف مواد مغذی قبل از بستری،سطح شدت بیماری وعملکرد دستگاه معدی- روده ای بررسی شود (کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">E</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">2)درمان تغذیه حمایتی در شکل تغذیه روده ای باید در بیماران بد حالی که قادر به خوردن از روی اراده نیستند،شروع شود (کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""> ).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">3) مسیر تغذیه روده ای بر تغذیه تزریقی برای بیماران بد حالی که نیاز به درمان حمایت تغذیه ای دارند ترجیح داده می شود (کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""> B</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">4) تغذیه روده ای باید در 24تا48ساعت اول بستری شدن شروع شود (کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""> .(C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:"B Nazanin"">تغذیه روده ای باید در مدت 48تا72ساعت به سمت اهداف پیش رود(کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">E</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">5) در زمینه تنظیم وضعیت همودینامیکی،تازمان احیای کامل یاوضعیت پایدارازتغذیه روده ای خودداری شود(کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">E</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""> ).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">6) در بیماران </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: "B Nazanin"">ICU</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">وجود یا عدم وجود صداهای روده وشواهدی از دفع گاز ومدفوع برای شروع تغذیه روده ای نیاز است(کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">B</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">7) تغذیه معدی وروده ای هر دودر </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">ICU</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">قابل قبول است.بیماران دارای بیماری خطرناک باید از طریق یک لوله روده ای که درروده کوچک جای گذاری می شود تغذیه شوند.به شرط آنکه خطر زیاد آسپیراسیون وجود نداشته باشد یا بعد از اینکه عدم تحمل تغذیه معدی مشخص شد(کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""> ).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">شروع تغذیه تزریقی:</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">1</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">-اگر تغذيه روده اي امكان پذير نباشدويا بعد از 7روز بستري در بيمارستان تغذیه روده ای در دسترس نباشد(کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""> ). در بیمارانی که قبلاً سالم بوده اندوشواهدی از سوء تغذیه پروتئین و<b> </b>کالری وجود<b> </b>ندارد،تنها بعد از 7 روز بستری در بیمارستان ،در صورتی که تغذیه روده ای در دسترس نباشد،تغذیه تزریقی باید شروع شود(کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">E</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin""> ).</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">2-اگر شواهدي بر سوء تغذيه پروتئين-كالري در زمان پذيرش بيمار وجود داشته باشدوشروع تغذیه روده ای امكان پذيرنباشد بايد تغذیه تزریقی سريعتر شروع شودواحياي كافي انجام شود(کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""> )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">1-اگر بيمار بايد تحت عمل جراحي بزرگ دستگاه گوارش فوقاني قرار گيرد .و تغذیه روده ای امکان پذیر نباشد تحت شرایط زیر تغذیه تزریقی باید فراهم شود:</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">الف ) اگر قبل از عمل سوءثغذ يه داشته باشد تغذیه تزریقی بايد 5-7روز قبل از عمل شروع شودوتا بعد از عمل ادامه يابد(کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">B</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">ب) تغذیه تزریقی نباید بلافاصله بعد از عمل شروع شود ولی باید با تاًخیر 5تا 7 روز شروع شود(کلاس</span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: "B Nazanin"">. ( B</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">ج) فراهم کردن تغذیه تزریقی در یک دوره کمتر از 5تا 7 روز اثری نداردوشاید منجر به افزایش خطر برای بیمار شود(کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">B</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">مقدار تغذیه روده ای:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">1- هدف مورد نظر از تغذیه روده ای با استفاده از نیازهای انرژی باید معین شود ودر زمان شروع تغذیه حمایتی بطور واضح مشخص باشند (کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">). نیازهای انرژِی بوسیله معادلات پیش بینانه یا اندازه گیری با کالری متری مستقیم محاسبه می شوند.معادلات نسبت به کالری متری مستقیم صحت کمتری دارند ودر بیماران چاق مشکل ساز است(کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">E</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">). </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">2-50تا 65 درصد کالری هدف در هفته اول تغذیه روده ای باید فراهم شود (کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">3- اگر قادر به تاًمین نیازهای انرژی بعد از 7 تا 10روز تغذیه روده ای نشدید شروع تغذیه تزریقی مکمل بررسی شود. شروع تغذیه تزریقی مکمل قبل از 7 تا 10 روز در بیمارانی که روی تغذیه روده ای بوده اند اثری ندارد وشاید به زیان بیمار باشد(کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">4-ارزیابی مداوم از نظر کیفیت پروتئین باید انجام شود.در بیماران با </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">BMI</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">کمتر از30 نیازهای پروتئین باید در رنج </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">g/Kg</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">2</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">- </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">2/1 وزن واقعی بدن در روز باشد.در بیماران دچار سوختگی یا ترومای متعدد شاید این میزان بالاتر باشد(کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">E</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">).</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">5-در بیماران چاق بستری در بخش ویژه که مجازند تغذیه نا کافی یا کم کالری داشته باشند رژیم روده ای توصیه می شود.در </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">BMI</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">>30هدف تغذیه روده ای نباید از60تا70درصد نیازهای انرژی هدف تجاوز کند.در </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">BMI</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin""> برابر با30تا40مقدار پروتئین </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">ge;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">gr/Kg</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""> <span lang="FA">2/0 از وزن ايده ال بدن ،در </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">BMI</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin""> 40يا بيشتر مقدار پروتئين ></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">gr/Kg</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin""> <span lang="FA">5/2 وزن واقعي بدن باشد(کلاس</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">D</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">).</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:"B Nazanin"">پایش تحمل وکفایت تغذیه روده ای:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">1-در بیماران </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">ICU</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin""> مشاهده حرکات روده برای شروع تغذیه روده ای لازم نیست(کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">E</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">). بیماران باید برای تحمل </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">تغذیه روده ای پایش شونداز طریق شکایت بیمار از درد یا نفخ ،معاینه بالینی ،دفع گاز یا مدفوع ،رادیوگرافی شکم . ازتوقف بدون دلیل تغذیه روده ای باید اجتناب شود(کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">E</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">).</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">2-اجرای پروتکل های تغذیه روده ای درصد بالایی از کالری هدف را فراهم می کند (کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">3- بیماران قرارداده شده بر روی تغذیه روده ای باید ازنظر خطر آسپیراسیون بررسی شوند (کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">E</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">4- سر تخت 30تا45 درجه بالا باشد(کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">). دربیماران با خطر بالا وکسانی که عدم تحمل معده ای دارند باید تغذیه روده ای به صورت انفوزیون مداوم باشد(کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">D</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">5- عوامل ایجاد کننده تحرک مانند داروهای پروکینتیک (متوکلوپرامید، اریترومایسین) یا آنتاگونیست های نارکوتیک (نالوکسان) در جایی که ازنظر بالینی امکان دارد استفاده شوند (کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">6-انحراف سطح تغذیه به علت جابجاشدن لوله مد نظر باشد(کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">7--دهانشویه کلر هگزیدین دو بار در روزبرای جلوگیری از پنومونی مربوط به ونتیلاتور مناسب است(کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">8-رنگ خوراکی آبی ونوار گلوکز اکسیداز به عنوان نشانگر دربخش ویژه نباید استفاده شوند (کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">E</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin""> ).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">9-بروز اسهال مربوط به تغذیه روده ای باید بررسی شود( کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">E</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">انتخاب فرمول مناسب تغذیه روده ای:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">1- فرمول های روده ای تعدیل کننده سیستم ایمنی (تکمیل شده با عواملی مثل آرژینین، آگلوتامین، نوکلئیک اسید، اسیدهای چرب امگا 3و آنتی اکسیدان ها)باید برای بیمارخاص(جراحی الکتیو وسیع، تروما، سوختگی، کانسر سروگردن وبیماران دارای بیماری خطرناک که تحت تهویه مکانیکی هستند) به کار برده شوند.در بیماران با سپسیس شدید احتیاط شود. (بیماران جراحی</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">ICU</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">A</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">،بیماران داخلی </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">ICU</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">B</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">2--بیماران با سندرم دیسترس تنفسی حاد وآسیب شدیدریوی،باید روی فرمول های خاص روده ای با یک چربی ضد التهاب مثل امگا 3وآنتی اکسیدان هاقرار داده شوند(کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">A</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">3-برای دریافت سود درمانی بهینه از فرمول های تعدیل سیستم ایمنی حداقل 50تا 65 درصد نیازهای انرژی هدف باید تاًمین شود(کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">4- اگر شواهدی از اسهال وجود دارد فیبرهای محلول یا پپتیدهای کوچک استفاده شود (کلاس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">E</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">دستورالعمل درمان کمکی:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">1-اجرای مدل پروبیوتیک(</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">probiotic</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">) در بیماران دارای بیماری بحرانی خاص باعث بهبود نتایج می شود(کلاس </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin"">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:"B Nazanin"">).</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"B Nazanin"">2- ترکیبی از ویتامین های آنتی اکسhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=96مراقبت های ضروری در بیماران متصل به دستگاه ونتیلاتورhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=95<p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align:right"></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align:right"><span lang="FA" style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:200%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:"B Nazanin"; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"">مراقبت های ضروری در بیماران متصل به دستگاه ونتیلاتور</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:200%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:200%;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-family:"B Nazanin""><o:p></o:p></span></b><b style="text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14px; font-family: 'B Nazanin'; ">محبوبه عبدالرحیمی</span></b><b style="text-align: right; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14px; font-family: 'B Nazanin'; "><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><span class="MsoFootnoteReference"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><a href="file:///C:/Users/SAEED/Desktop/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a></span></b></span></span></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"> <p class="MsoFootnoteText" align="center" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin'; ">کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی از دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران</span></p> <p class="MsoFootnoteText" align="center" style="text-align: center; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; "> mahbobehabdolrahimi@gmail.</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; ">com</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin'; ">پست الکترونیکی نویسده مسئول:<o:p></o:p></span><span dir="LTR"><o:p><br /> </o:p></span></p> </p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:#262626">چک</span></b><b style="line-height: 200%; "><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:#262626">یده</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:#262626">از آن جایی که از دستگاه ونتیلاتور امروزه در درمان طیف وسیعی از بیماران استفاده می شود، احتمال زیادی دارد که پرستاران در محیط های بالینی از بیماران متصل به دستگاه ونتیلاتور مراقبت کنند. مراقبت از این بیماران بایستی براساس کار گروهی، آگاهی از اهداف درمانی و انجام اقدامات مبتنی بر شواهد علمی باشد. لذا بالین کاران باید دانش و مهارت کافی در هنگام مراقبت از این بیماران را داشته باشند. در زیر به مهم ترین نکات در مراقبت از بیماران متصل به دستگاه ونتیلاتور اشاره می شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:#262626">واژگان کلیدی: مراقبت، دستگاه ونتیلاتور<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:#262626"></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">این مطلب اولین بار اختصاصا از</span><strong style="color: rgb(255, 0, 0); ">"وب تخصصی مراقبت های ویژه"</strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">انتشار یافت.www.criticalcare.loxblog.com</span></p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">منتظر مطالب زیبای شما برای انتشار هستیم.به بیان دیگر مطالب شما نباید خاک بخوردs.saba3737@yahoo.com</span></p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">برای دریافت رفرنس های این مقاله درخواست خود را ارسال کنید</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:#262626"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:#262626">پرستاران در طراحی و اجرای مراقبت های بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه نقش اساسی دارند. تحویل شیفت و گزارش گرفتن بایستی با برقراری ارتباط درمانی صحیح و با نهایت دقت انجام شود به نحوی که هدف از درمان با دستگاه ونتیلاتور به خوبی دریافت شود. پس از گرفتن گزارش، لازم است که علایم حیاتی بیمار، سطح اکسیژن رسانی و صداهای تنفسی بررسی شوند، دستورات پزشک خوانده شوند و درباره دستگاه تنفس مصنوعی و تنظیمات آن اطلاعات کسب شود. بایستی از روی صفحه نمایشگر سرعت تنفسی، درصد اکسیژن دمی و اوج فشار تنفسی مشخص شوند. مد های دستگاه مانند مد کنتروله کمکی و تهویه اجباری هماهنگ شده مقادیر مشخصی از حجم جاری را در هنگام دم ایجاد می کنند و مد های دیگر مانند تهویه حمایت فشاری سطحی از پیش تعیین شده فشار را در طول دم فراهم می کنند</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:200%; font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family:"B Nazanin"; color:#262626">)</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:#262626">1</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:200%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Nazanin";color:#262626">(</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:"B Nazanin"; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; color:#262626">. هشدارهای دستگاه تنفس مصنوعی و اقدامات لازم در هنگام هشدارها بایستی بررسی شوند. همچنین بایستی درباره عملکرد دستگاه مکش(ساکشن) اطمینان حاصل شود</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:"B Nazanin"; mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"">(2<span style="color:#262626">). بیماران متصل به دستگاه ونتیلاتورمعمولا لوله داخل تراشه ای یا تراکئوستومی دارند. این لوله ها باید از نظر نحوه قرار گرفتن بررسی شوند و درصورت نیاز (و نه به صورت روتین) بایستی بیمار ساکشن شود. بیمار بایستی دروضعیت درازکش یک طرفه قرار داده شود. قبل و بعد از ساکشن کردن بایستی به بیمار اکسیژن داده شود تا از افت اکسیژن جلوگیری شود. فشار ساکشن و مدت زمان آن باید به کمترین مقدار لازم کاهش یابد(3). <o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:#262626"> در مورد بیماران هوشیار هر چند که بیمار نمی تواند نیاز هایش را به صورت زبانی بیان کند بایستی سطح درد و اضطراب بیمار را با کمک یک مقیاس معتبر بررسی کرد و این مشکلات را با روش های غیر دارویی نظیر ارتباط برقرار کردن، لمس، موسیقی و حضور اعضای خانواده کاهش داد. گاهی نیز استفاده از دارو های آرام کننده طبق تجویز پزشک لازم می شود. در غیر این صورت این درد و اضطراب ممکن است منجر به خارج شدن لوله توسط بیمار شود(4).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:#262626">عفونت ریوی یک عارضه مهم در بیماران متصل به دستگاه ونتیلاتوراست. بالا بردن سر تخت بین 45-30 درجه در صورت اجازه شرایط بیمار در پیشگیری از عفونت بسیار مهم می باشد. انجام دادن مراقبت دهانی از طریق استفاده از دهان شویه و زدن مسواک حداقل 2 بار در روز ضروری است. ساکشن کردن و تعویض لوله ها نیز در پیشگیری از عفونت نقش عمده ای دارند. بایستی بیماران هرروز از نظر علایم حیاتی ، مقادیر گاز های خون شریانی و تنفس ارادی بررسی شوند که در صورت نرمال بودن با تجویز پزشک هرچه زودتر بیماران از دستگاه تنفس مصنوعی جداشوند(5). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:#262626">فشارخون و نبض بیمار حداقل هر 2 ساعت یکبار بایستی چک شوند. از آن جایی که دستگاه تنفس مصنوعی فشار قفسه صدری را در زمان دم افزایش می دهد فشار را بر عروق خونی افزایش می دهد و لذا جریان خون به قلب کاهش یافته و ممکن است فشار خون کاهش یابد. در این صورت ممکن است پزشک میزان مایعات درون عروقی را افزایش داده و یا داروهایی مانند دوپامین و نور اپی نفرین تجویز کند. سطوح بالای فشار دمی در مد تهویه حمایت فشاری می تواند خطر ترومای ناشی از فشار و تجمع هوا در فضای جنب را افزایش دهد. جهت تشخیص این مشکلات بایستی صداهای تنفسی بررسی شوند و کمترین سطح فشار لازم جهت بیمار تنظیم شود(</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"">1)<span style="color:#262626">. کاف لوله درون تراشه ای یا تراکئوستومی امکان ثابت شدن لوله را در راه هوایی فراهم می کند. باد کردن مناسب کاف سبب اطمینان پرسنل درمانی از اکسیژنرسانی مناسب می شود. بایستی در باد کردن کاف کمترین میزان نشت و حداقل حجم لازم جهت ثابت شدن لوله در راه هوایی در نظر گرفته شود. پر کردن کاف به طریقه صحیح مانع از تحریک و آسیب رسیدن به تراشه و یا خارج شدن لوله به صورت تصادفی می شود. لوله تراکئوستومی و رابط آن در صورت شل شدن بایستی با همکاری پرسنل با تجربه عوض شوند(6). <o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman";color:#262626">برای برآیندهای مطلوب درمانی ، بیماران متصل به دستگاه ونتیلاتور بایستی به خوبی تغذیه شوند. از آن جایی که بیماران نیازمند یک مسیر غذایی جایگزین هستند، ترجیحا از لوله بینی-معدی با مواد غذایی مایع استفاده می شود. ولی اگر این روش مقدور نبود می توان از روش تغذیه با محلول های تغذیه ای از طریق عروق(پارانترال) استفاده نمود(</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; "><font face="B Nazanin">1)</font><span style="color: rgb(38, 38, 38); "><font face="B Nazanin">. وقتی که علایم حیاتی بیمار ثابت شد و بیمار قادر به تنفس ارادی بود، تیم مراقبتی جدا کردن بیمار از دستگاه ونتیلاتور را در نظر می گیرد. بهترین شیوه در جداکردن بیمار از دستگاه ونتیلاتورکار گروهی تیم درمان و نظارت پیوسته به شاخص های بیمار و تنظیم برنامه جداسازی براساس این شاخص ها است. بعضی از بیماران به چند هفته کاهش تدریجی حمایت دستگاه ونتیلاتور نیاز دارند. عواملی نظیر داشتن بیماری های زمینه ای مانند بیماری های انسدادی مزمن ریوی، بیماری عروق محیطی و وضعیت تغذیه ای بیمار در فرآیندجداسازی بیمار از دستگاه ونتیلاتور نقش دارند(7). آموزش دادن به بیمار و خانواده بیمار درباره دستگاه ونتیلاتور جهت کاهش فشار روانی در آنها لازم است. لازم است درباره علل متصل بودن بیمار به دستگاه ونتیلاتور، اقدامات انجام شده جهت بیمار، نتایج مورد انتظار درمانی و میزان دستیابی به آنها با خانواده بیمار صحبت شود تا آنها نیز در امر برنامه ریزی مراقبت مشارکت داشته باشند</font><font face="Times New Roman, serif">(8)</font></span></span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"">.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:200%"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:200%;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman""><span style="color:#262626"><o:p></o:p></span></span></p> <div> <p></p> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><a href="file:///C:/Users/SAEED/Desktop/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""></a><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">1</span></span></p> </div> </div>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=95طرز کار پمپ پرفیوزر سرنگhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=94<p>از لینک زیر:</p> <p><a href="http://video.rch.org.au/bme_rch/1PB1453N01.pdf">http://video.rch.org.au/bme_rch/1PB1453N01.pdf</a></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=94مشاوره تحصیلی، عنوان پایان نامه (مطلب ارسالی از مهدي مولوي وردنجاني)http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=93<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>سلام . مهدي مولوي وردنجاني هستم. كارشناس ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه. آماده مشاوره تحصيلي در ارتباط با نحوه مطالعه و انتخاب موضوع طرح هاي پژوهشي و پايان نامه.</strong></span></span></p> <p><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); "></span></strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>آماده همکاری در زمینه انجام طرح های نحقیقی بخصوص در زمینه طب مکمل</strong><span style="color: rgb(51, 102, 255); "><strong>( رفلكسولوژي)</strong></span></span></p> <p><a href="mailto:mehdimolavi@rocketmail.com"><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>mehdimolavi@rocketmail.com</strong></span></a></p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong>مدیر سایت: با تشکر از آقا مهدی؛ شما هم میتونید به دوستانتون راهنمایی بدین؟ منتظریم</strong></span></p> <p> <p></p> <p></p> </p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=93پیس میکر ( ازsaba karimihttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=92<p></p> <p><span style="font-size: 10pt;"></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"> </span></p> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: red;">پیس میکر</span></b></div> <p><span style="font-size: 10pt;"> </span></p> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">پیس میکریاضربان ساز وسیله ای است که درزمانی که ضربان قلب درحد قابل قبول نیست سبب تحریک الکتریکی قلب میشود</span></b></div> <p></p> <p></p> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt"><span style="font-size: 10pt;"><b></b></span></div> <p><span style="font-size: 10pt;"> </span></p> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><u><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(0, 176, 240);">موارد کاربرد</span></u></b></div> <p><span style="font-size: 10pt;"> </span></p> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">برادی کاردی سینوسی شدید</span></b></div> <p><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span style="line-height: 115%;">VT</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span style="line-height: 115%;">PAT</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span style="line-height: 115%;">SSS</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">آسیستول</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">فلاتردهلیزی</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">بلوک درجه2و3</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span style="line-height: 115%;">PVT</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><u><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(0, 176, 240);">اجزا</span></u></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">لیدهای پیس میکر/ژنراتور/الکترولید</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><u><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(0, 176, 240);">انواع</span></u></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">پیس میکرخارجی:درموارد اورژانس که زمان ومکان مناسب دردسترس نیست کاربرد دارد</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">پیس میکرموقت:درجراحی قلب/مسمومیت ودرمواقع بحرانی ولی موقت برای 2هفته تعبیه شده</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">پیس میکردائم:دربلوک های غیرقابل برگشت استفاده میشود</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">یک پیس میکربه صورتهای زیر ممکن است کارگذاشته شود:</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">تحریک یک حفره ای:یک سیستم هدایتی دردهلیز یادربطن است</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">دوحفره ای:یک سیستم هدایتی دردهلیز ویکی دربطن است</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><u><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(0, 176, 240);">محل پیس میکر</span></u></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">پوستی:روی کتف گذاشته میشودوایمپالس الکتریکی غیرمستقیم سبب ضربان قلب میشود وسبب اسپاسم ودردعضله /سوختگی موضعی وهدررفتن انرژی میشود</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">اپی کاردیال:روی اپی کاردیت</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">اندوکاردیال:داخل قلب به طرف دهلیز وبطن راست هدایت میشود</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><u><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(0, 176, 240);">عوارض</span></u></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">عفونت/خونریزی وهماتوم/پنوموتوراکس/هموتوراکس/سوراخ شدن میوکارد/تحریک عصب فرنیک دیافراگم/دیس ریتمی/شایع ترین عارضه آن درساعت های اولیه جابجایی لیدپیس میکر است</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><u><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(0, 176, 240);">تاثیرپیس میکربرنوارقلب</span></u></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">وجودمنحنی خطی یانیزه ای درنوارقلب</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><u><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(0, 176, 240);">مراقبت های پرستاری قبل پیس میکرداخلی</span></u></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">توضیح روش به مددجوجهت کاهش اضطراب</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">گرفتن رضایت نامه</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">شیومحل ورودکاتتر</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">کنترل علائم حیاتی ونوارقلب</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">دادن ارامبخش</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">انفوزیون محلول داخل وریدی</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><u><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(0, 176, 240);">مراقبت های پرستاری بعدپیس میکر:</span></u></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">ثبت تاریخ وساعت وپزشک نصب پیس میکر</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">بررسی محل انتهاکاتتر پیس میکر با رادیوگرافی</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">کنترل دائم نوار فلب</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><u><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(0, 176, 240);">نکاتی بعد ترخیص:</span></u></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">کنترل نبض روزانه</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">پرهیزازپوشیدن لباس تنگ</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">پرهیز ازقرارگرفتن درمحیط های باولتاژبالا</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">ازخوابیدن روی سینه وشکم خودداری شود</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">ازحرکات شدید دست وبازو وبرداشتن اجسام سنگین تراز5/2تا6هفته اول خودداری شود</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">قبل انجام ام ار ای باپزشک خودمشورت کنید</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">همیشه کارت شناسایی پیس میکرخودراهمراه داشته باشید</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div style="margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(112, 48, 160);">صباکریمی دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری</span></b></div> <div style="margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(112, 48, 160);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">www.criticalcare.loxblog.com وب تخصصی مراقبتهای ویژه</span></span></span></span></b></div> </span></p> <p></p> <p></p> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt"><span style="font-size: 10pt;"><b></b></span></div> <p><span style="font-size: 10pt;"><br /> </span></p> <p></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=92شوک الکتریکی /مطلب ارسالی ازsaba karimihttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=91<p><span style="font-size: 10pt;"></span></p> <p><span style="font-size: 10pt;"><br /> </span></p><p><span style="font-size: 10pt;"> </span></p> <div align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(0, 176, 240);">به نام مهربانترین</span></b></div> <p><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: red;">شوک</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">انقباض عضله قلب توسط یک مسیر الکتریکی ایجادمیشود وشروع آن ازگره پیشاهنگ است حال اگرتحت شرایطی شروع ضربان ازمحل دیگری باشد یا کانون های نابجاضربان ساز شروع به ایجاد ضربان کنند</span></b><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">انقباضهاي ماهيچه قلبي نامتعادل شده و خون پمپ نميشود.اين عمل موجب كاهش فشار خون، كمبود اكسيژن، آسيب ماهيچه قلبي و مرگ نابهنگام ميگردد. دستگاه دفيبريلاتور (الكتروشوك) جهت خنثي نمودن عمل فيبريلاسيون و بازگرداندن انقباضات قلبي به حالت متعادل اوليه، مورد استفاده قرار ميگيرد؛ همچنين در مواقعي كه قلب از كار بازميايستد، براي شروع مجدد ضربان قلبي از اين دستگاه استفاده ميشود</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: red;">انواع</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">دفیبریلاسیون(غیرسینکرونیزه)</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">موارداستفاده ازاین نوع شوک درفلاتروفیبریلاسیون بطنی/تاکی کاردی بطنی بدون نبض</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">ابتدابا20ژول بعدبا30ژول وبعد360ژول اقدام کنیدودراطفال به ازای هرکیلووزن2ژول داده میشود</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: red;">کاردیورژن(سینکرونیزه)</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: red;">موارداستفاده:</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span style="line-height: 115%;">PAT</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">فلاتروفیبریلاسیون دهلیزی/تاکی کاردی بطنی بانبض</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">ازولتاژ200-25استفاده میشود</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: red;">نکات پرستاری در کاردیوورژن</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">گرفتن رضایت نامه</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span style="line-height: 115%;">NPO</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">گرفتن یک رگ مناسب</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">عدم مصرف دیژیتال از48ساعت قبل</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">اصلاح هیپوکالمی وهیپوکلسمی </span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">مصرف داروهای ضدآریتمی</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">توضیح روش به مددجوجهت کاهش اضطراب</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">کنترل علائم حیاتی ونوارقلب</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">دادن آرامبخش</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: red;">نکات موردتوجه</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">دستگاه درابتدای هرشیفت تست شود</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">همواره به برق متصل باشد</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">درحالت عادی ازدستگاه به عنوان مانیتوراستفاده نشود</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: red;">روش کار</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">پدالها یکی درسمت راست استرنوم دردومین فضای بین دنده ای ودیگری درامتدادخط میدکلاویکولار درپنجمین فضای بین دنده ای قرارگیرند</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">استفاده از ژل هادی ونرمال سالین جهت کم کردن مقاومت پوستی</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">قطع کردن جریان اکسیژن هنگام استفاده ازدستگاه جهت جلوگیری ازانفجار</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">واردکردن12-10کیلوگرم فشاربه پدالها تاکاملاباسطح پوست تماس داشته باشندوفشارلازم فراهم شود</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt;"><b><span dir="rtl" style="line-height: 115%;">هنگام بازدم که مقاومت قفسه سینه کمتراست شوک اعمال شود</span></b></div> </span><span style="font-size: 10pt;"> <div style="margin: 0in 0in 10pt;"><b><u><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(0, 176, 240);">صباکریمی دانشجوارشدپرستاری</span></u></b></div> <div style="margin: 0in 0in 10pt;"><span dir="rtl" style="line-height: 115%; color: rgb(0, 176, 240);">www.criticalcare.loxblog.com وب تخصصی مراقبتهای ویژه</span></div> </span></p> <div align="right" style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt"><span style="font-size: 10pt;"><b></b></span></div> <p></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=91آیا امسال کنکور قبول شدید؟؟؟http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=89<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">آگه قبول شدید ضمن<span style="color: rgb(0, 51, 0);"> تبریک </span>بخاطر تلاشتون لطفا رمز قبولی - رتبه و منابعی که خوندید را بفرستید تا دوستاتون هم استفاده کنن<br /> </span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">s.saba3737@yahoo.com</span></strong></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=89آموزش مجازی NBC (آستاد سالاری)http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=88<p><span style="color: #ff0000"><strong>لطفا جهت شرکت در آموزش مجازی از گزینه<span style="font-size: 12pt">ادامه مطالب</span> استفاده نمایید</strong></span></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=88منابع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژهhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=87<p><strong><span style="color: #ff0000">در ادامه مطالب...</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">لیست منابع مورد نیاز برای کارشناسی ارشد <span></span>پرستاری مراقبتهای ویژه</span></p> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center"><span lang="FA" sans-serif="" arial=""></span></p> <div dir="rtl" align="right"> <table dir="rtl" class=" " border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: black 1pt solid; border-left: black 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: black 1pt solid; border-right: black 1pt solid; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">نام منبع</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: black 1pt solid; border-right: medium none; padding-top: 0cm; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">انتشارات</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: black 1pt solid; border-right: medium none; padding-top: 0cm; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">چاپ</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.45pt; padding-right: 5.4pt; border-top: black 1pt solid; border-right: medium none; padding-top: 0cm; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">تصویر کتاب</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: 1pt solid; padding-top: 0cm; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">پرستاری کودکان مارلو</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">بشری </span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">88</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.45pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span dir="ltr"><img src="file:///C:/Users/TOPSYS~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="0" height="0" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: 1pt solid; padding-top: 0cm; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">پرستاری کودکان وونگ</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">جامعه نگر - سالمی</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial=""></span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.45pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span dir="ltr"><img src="file:///C:/Users/TOPSYS~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg" width="0" height="0" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: 1pt solid; padding-top: 0cm; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">مراقبتهای پرستاری ویژه </span><span dir="ltr">CCU, ICU, </span><span lang="FA" sans-serif="" arial="">دیالیز</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">نور دانش</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">1391</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.45pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span dir="ltr"><img src="file:///C:/Users/TOPSYS~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg" width="0" height="0" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: 1pt solid; padding-top: 0cm; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">روانپرستاری</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">اندیشه رفیع</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial=""></span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.45pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span dir="ltr"><img src="file:///C:/Users/TOPSYS~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg" width="0" height="0" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: 1pt solid; padding-top: 0cm; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span dir="ltr">Nvp </span><span lang="FA" sans-serif="" arial=""><span></span>پرستاری ( مادران و نوزادان. روانپرستاری. کودکان)</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">انتشارات بشری </span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">1389</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.45pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial=""></span></p> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span dir="ltr"><img src="file:///C:/Users/TOPSYS~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg" width="0" height="0" alt="" /></span></p> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span dir="ltr"><img src="file:///C:/Users/TOPSYS~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg" width="0" height="0" alt="" /></span></p> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span dir="ltr"><img src="file:///C:/Users/TOPSYS~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg" width="0" height="0" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: 1pt solid; padding-top: 0cm; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">بانک سوالات پرستاری ( </span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">انتشارات بشری</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">1390</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.45pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span dir="ltr"><img src="file:///C:/Users/TOPSYS~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg" width="0" height="0" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: 1pt solid; padding-top: 0cm; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">بانک آزمون روانپرستاری ( </span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">جامعه نگر</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.4pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span lang="FA" sans-serif="" arial="">1389</span></p> </td> <td valign="top" width="123" style="border-bottom: 1pt solid; border-left: 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 92.45pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0cm"> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt"><span dir="ltr"><img src="file:///C:/Users/TOPSYS~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg" width="0" height="0" alt="" /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl" class=" " align="center" style="text-align: center"></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=87اخبار داغ// شرط حداقل دو سال سابقه بالینی برای ارشد پرستاری ویژه و نوزادانhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=86<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt"><span style="font-size: 8pt"><span style="font-size: 10pt"><span style="color: rgb(0,0,0); font-size: 10pt"><span style="color: rgb(0,0,0); font-size: 10pt"><span style="color: rgb(0,0,0); font-size: 10pt; font-weight: bold"><span style="color: rgb(0,0,0); font-size: 10pt; font-weight: bold"><span style="color: rgb(0,0,0); font-size: 10pt; font-weight: bold"><span style="color: rgb(0,0,0); font-size: 10pt; font-weight: bold"><span style="color: rgb(0,0,0); font-size: 10pt"><span style="color: rgb(0,0,0); font-size: 10pt"><span style="color: rgb(0,0,0); font-size: 10pt; font-weight: bold"><span style="font-size: 12pt"><span style="font-weight: normal"><span style="font-size: 10pt"><font size="3" face="Times New Roman">دارا بودن حداقل دو سال سابقه بالینی برای ارشد پرستاری ویژه و نوزادان</font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p></p> <p>دکتر محمد علی محققی معاون آموزشی وزیر در ۱۸/۵/۹۱ خطاب به دانشگاهها اعلام کرد در آزمون کارشناسی ارشد پرستاری از این پس داوطلبین رشته های مراقبتهای پرستاریویژه و مراقبتهای پرستاری ويژه نوزادان بايد سابقه ۲ سال كار در بخشهاي ويژه باشند.</p> <p>براي ديدن اصل نامه به <a target="_blank" href="http://hcmep.behdasht.gov.ir/uploads/zarorat.pdf">اين آدرس</a>بروند</p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">این خبر از مراجع اصلی تائید یا تکذیب نشده است</span></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=86مشاوره در مورد انتخاب موضوع پايان نامهhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=85<p style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt"><strong><span style="color: #000080">سلام. مهدي مولوي هستم.كارشناس ارشد ويژه. آماده ارائه مشاوره در مورد انتخاب موضوع پايان نامه ميباشم</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 16pt"><strong><font color="#9900ff">mehdimolavi@rocketmail.com </font></strong></span></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=85مراقبت تخصصی از زخمhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=84<p style="text-align: center;"><img alt="" style="width: 339px; height: 159px;" src="/upload/criticalcare/image/zakhms%20(FILEminimizer).jpg" /><img alt="" style="width: 337px; height: 118px;" src="/upload/criticalcare/image/zakhm%20p1%20(FILEminimizer).jpg" /></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=84اعتبار و روايی ابزار تعيين بی قراری/خوآب آلودگی ريچموند در بيماران بزرگسال بخش های ويژهhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=83<p> <p><span class="abstract_title"><strong><font size="3" color="#0000ff">اعتبار و روايی ابزار تعيين بی قراری/خوآب آلودگی ريچموند در بيماران بزرگسال بخش های ويژه؛</font></strong></span></p> <span class="abstract_title"><strong><font size="3" color="#0000ff"> <p> <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" border="0" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="2" class="abstract"><strong><font color="#ff0000">نويسندگان</font></strong>: <a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">سيد داوود تدريسی</font></u></a><font color="#ff00ff"> <sup>*</sup>، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">سيد جلال مدنی</font></u></a><font color="#ff00ff"> ، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF"><u><font color="#ff00ff">فروردين فرمند</font></u></a><font color="#ff00ff"> ، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">عباس عبادی</font></u></a><font color="#ff00ff"> ، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%DA%A9%D8%B1%D9%8A%D9%85%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">علی اکبر کريمی زارچی</font></u></a><font color="#ff00ff"> ، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C+%D9%86%D9%8A%D8%A7"><u><font color="#ff00ff">مسعود ثقفی نيا</font></u></a><font color="#ff00ff"> ، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">صديقه ميرهاشمی</font></u></a><font color="#ff00ff"> ، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">زهرا حاجی امينی</font></u></a><font color="#ff00ff"> و </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">الهه متحديان تبريزی</font></u></a></td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="abstractsmall" dir="rtl"> <p><em>* - دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا... (عج)، تهران، ايران </em></p> <p align="center"> <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" border="0" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="2" class="abstractmed"> <p align="justify"><font color="#ff0000"><strong>ا</strong><strong>هد</strong><strong>ا</strong><strong>ف</strong></font><strong>. </strong>داروهای آرامshy;بخش به ميزان زيادی برای بيماران بستری در بخش مراقبت ويژه بهshy;کار برده ميshy;شود. ارزيابی ساختاری از آرامshy;سازی و بيshy;قراری، برای تعيين مقدار داروshy;های آرامshy;بخش براساس نوع رفتار بيshy;قراری مفيد است. مطالعه حاضر با هدف تعيين دقيق اعتبار و روايی مقياس ريچموند به زبان فارسی در بيماران بزرگسال بستری در بخش مراقبت ويژه انجام شد.</p> <p align="justify"><font color="#ff0000"><strong>روش </strong>shy;</font><strong><font color="#ff0000">shy;ها.</font> </strong>ابتدا نسخه انگليسی ريچموند به زبان فارسی برگردانده و با اجماع متخصصان، نسخه فارسی اوليه تهيه شد و روی 35 بيمار مورد آزمايش قرار گرفت. نسخه فارسی بهshy;روش "ترجمه برگشتی" مجددا به انگليسی برگردانده و روی 35 بيمار آزمايش شد. پس از آموزش کاربران (يک پزشک بيهوشی و 7 پرستار)، اين مقياس در دو مرحله روی 120 بيمار بستری در بخش مراقبت ويژه بزرگسالان يکی از بيمارستانshy;های تهران بهshy;منظور اندازهshy;گيری روايی بين آزمونshy;گرها مورد مطالعه قرار گرفت.</p> <p align="justify"><strong><font color="#ff0000">يافتهshy; ها</font></strong>. مقايسه ضريب همسانی درونshy;گروهی (مقياس اصلی ريچموند؛ kappa;) معادل 65/0 با مقياس آنالوگ بصری (r) معادل 76/0 و ضريب توافق بينshy;گروهی (alpha;) معادل 95/0 حاکی از توافق قابلshy;قبول بين ارزيابان است.</p> <p align="justify"><strong><font color="#ff0000">نتيجهshy; گيری</font></strong><strong>. </strong>مقياس سطح بيshy;قراری ريچموند، ابزار مناسبی برای اندازهshy;گيری وضعيت آرامshy;سازی در بيماران بخش ويژه بين فارسيshy;زبانان است و ضريب توافق مناسبی بين ارزيابان دارد . استفاده از اين مقياس استاندارد، از عوارض آرامshy;سازی و مدت زمان استفاده از آنها ميshy;کاهد و پرستاران بخش مراقبت ويژه، با مفهوم آرامshy;سازی بر اساس دستور پزشک به تفاهم ميshy;رسند.</p> <p align="justify"></p> </td> </tr> <tr> <td height="5" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="16%" valign="baseline" colspan="2" class="abstractmed"><strong><font color="#ff0000">واژه های کليدی</font></strong>:<a href="search.php?slc_lang=fasid=1key=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%AE%D8%B4"><u><font color="#ff00ff">داروی آرام بخش</font></u></a><font color="#ff00ff">، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1key=%D8%A8%DB%8C+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">بی قراری</font></u></a><font color="#ff00ff">، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1key=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1"><u><font color="#ff00ff">اعتبار</font></u></a><font color="#ff00ff">، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1key=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">روايی</font></u></a><font color="#ff00ff">،</font></td> </tr> </tbody> </table> </p> </td> </tr> </tbody> </table> </p> </font></strong></span></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=83تاثير آموزش خودمراقبتی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکاردhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=82<p> <p><span class="abstract_title"><strong><font size="3" color="#0000ff">تاثير آموزش خودمراقبتی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد</font></strong></span></p> <p><span class="abstract_title"> <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" border="0" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="2" class="abstract"><strong><font color="#ff0000">نويسندگان</font></strong>: <a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C+%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">سهيل نجفی مهری</font></u></a><font color="#ff00ff"> <sup>*</sup>، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA"><u><font color="#ff00ff">حکيمه واحد پرست</font></u></a><font color="#ff00ff"> ، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">سهيلا حافظی</font></u></a><font color="#ff00ff"> ، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">عبدالله ثقفی</font></u></a><font color="#ff00ff"> ، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">زهرا فارسی</font></u></a><font color="#ff00ff"> و </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%B4+%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">يدالله سياوش وهابی</font></u></a></td> </tr> <tr> <td colspan="2" class="abstractsmall" dir="rtl"><em>* - دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا... (عج)، تهران، ايران </em></td> </tr> </tbody> </table> </span></p> <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" border="0" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td colspan="2" class="abstractmed"> <p><strong><font color="#ff0000">اهداف</font>. </strong>افزايش هزينه های درمانی، دوری از خانواده و افزايش عفونت های بيمارستانی منجر شده تا روز به روز مراقبت در منزل و خودمراقبتی مورد استقبال قرار گيرد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثير آموزش مراقبت از خود بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد انجام شده است.</p> <p><strong> <font color="#ff0000">روش ها</font>. </strong>اين پژوهش، مطالعه کارآزمايی بالينی است. 64 بيمار (32 نفر گروه آزمون، 32 نفر گروه شاهد) که با تشخيص انفارکتوس ميوکارد در بخش مراقبت ويژه قلب بيمارستان پذيرش شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. آموزش خودمراقبتی در گروه مداخله انجام شد. پرسشshy;نامه "کيفيت زندگی ناتينگهام" برای تعيين کيفيت زندگی قبل و بعد از برنامه آموزشی مورد استفاده قرار گرفت.</p> <p><strong> <font color="#ff0000">يافته ها</font>. </strong>آزمون آماری تی مستقل (17/0 >P) نشان داد که نمره کل و نمره ابعاد کيفيت زندگی قبل از مداخله در دو گروه شاهد و مداخله اختلاف معنی داری ندارند، درحاليshy;که پس از آموزش، نمره کل و نمره ابعاد کيفيت زندگی در دو گروه، اختلاف معنی دار نشان ميshy;دهد (005/0</p> <p><strong><font color="#ff0000"> نتيجهshy;گيری</font>. </strong>کيفيت زندگی بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد می تواند با آموزش خودمراقبتی افزايش يابد.</p> </td> </tr> <tr> <td height="5" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="16%" valign="baseline" colspan="2" class="abstractmed"><strong><font color="#ff0000">واژه های کليدی</font></strong>:<a href="search.php?slc_lang=fasid=1key=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">آموزش خودمراقبتی</font></u></a><font color="#ff00ff">، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1key=%DA%A9%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C"><u><font color="#ff00ff">کيفيت زندگی</font></u></a><font color="#ff00ff">، </font><a href="search.php?slc_lang=fasid=1key=%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B3+%D9%85%D9%8A%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF"><u><font color="#ff00ff">انفارکتوس ميوکارد</font></u></a><font color="#ff00ff">،</font></td> </tr> </tbody> </table> </p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=82آتراکوریومhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=81<p><img class="imagecache imagecache-prod_img" title="" alt="" width="300" height="229" src="http://www.caspiantamin.com/en/sites/default/files/imagecache/prod_img/images/atracurium_s.jpg" /></p><h2 class="page_title">آتراکوریوم بسیلات</h2> <div id="node-104" class="node"> <div class="content clearfix"> <div class="clearfix"> <div class="prod_info"> <div class="attr">Generic Name: <span class="red">آتراکوریوم بسیلات</span></div> <div class="attr">Brand Name: <span class="red">-</span></div> <div class="attr">Dosage Form: <span class="black">آمپول 50 میلی گرم در 5 میلی لیتر</span></div> <div class="attr">Pharmacological Category: <span class="black">بلوک کننده عصبی عضلانی غیر دپلاریزان</span></div> <div class="attr">Therapeutic Category: <span class="black">شل کننده عضلات اسکلتی</span></div> <div class="attr">Pregnancy Category: <span class="black">رده C</span></div> </div> <div class="prod_img_pdf"><a class="colorbox-load initColorboxLoad-processed cboxElement" jquery1341376517553="3" href="http://www.caspiantamin.com/sites/default/files/images/atracurium_s.jpg"><img class="imagecache imagecache-prod_img" title="" alt="" width="300" height="229" src="http://www.caspiantamin.com/en/sites/default/files/imagecache/prod_img/images/atracurium_s.jpg" /></a> <a class="download_pdf" target="_blank" href="http://www.caspiantamin.com/sites/default/files/pdf/atracurium.pdf">atracurium.pdf</a></div> </div> <div class="backgroudn_hover"> <h3 class="details pharmacology">Pharmacology</h3> <div class="prod_paragraph"> <p>آتراکوریوم با کاهش پاسخ به استیل کولین در پیوستگاه عصبی- عضلانی باعث فلج عضلات اسکلتی می شود.این دارو به دلیل تمایل شدید به محل گیرنده های استیل کولین ، به طور رقابتی دستیابی استیل کولین به صفحه محرکه انتهایی را مسدود می کند و در نتیجه ، سبب مهار دپولاریزاسیون می شود.</p> </div> </div> <div class="backgroudn_hover"> <h3 class="details pharmacokinetics">Pharmacokinetics:</h3> <div class="prod_paragraph"> <p></p> <p>جذب: زمان لازم برای شروع اثر 2 دقیقه است و انسداد عصبی - عضلانی طی 5-3 دقیقه به حداکثر می رسد.این میزان حداکثر ، با افزودن مقدار مصرف ، افزایش می یابد.تکرار مصرف دارو اثر تجمعی ندارد.پس از انسداد عصبی- عضلانی در شرایط بیهوشی متعادل ، بازگشت از اثر دارو طی 35-20 دقیقه بعد از تزریق آن آغاز می شود.<br /> پخش: بعد از تزریق عضلانی ، به داخل فضای خارج سلولی انتشار می یابد.حدود 82 درصد به پروتئین پیوند می یابد.در پلاسما به سرعت و از طریق واکنش حذف Hofmann و هیدرولیز استری آنزیمی غیر اختصاصی متابولیزه می شود.کبد نقش مهمی در متابولیزه کردن آن ندارد.<br /> دفع: آتراکوریوم و متابولیتهای آن از طریق ترشح صفراوی و از راه ادرار و مدفوع دفع می شوند.</p> <p></p> </div> </div> <div class="backgroudn_hover"> <h3 class="details indications">Indications:</h3> <div class="prod_paragraph"> <p></p> <p>bull; استفاده کمکی در بیهوشی برای تسهیل لوله گذاری داخل نای<br /> bull; شل کرن عضلات اسکلتی در طی جراحی یا تهویه مکانیکی</p> <p></p> </div> </div> <div class="backgroudn_hover"> <h3 class="details contraindications">Contraindications:</h3> <div class="prod_paragraph"> <p></p> <p>میاستنی گراویس (ممکن است فلج عضلات طولانی شود)،در بیمارانی که آزاد شدن هیستامین در آنها خطرناک است ،حساسیت مفرط شناخته شده به دارو ، اختلال شدید الکترولیتی یا آسم.</p> <p></p> </div> </div> <div class="backgroudn_hover"> <h3 class="details precautions">Precautions:</h3> <div class="prod_paragraph"> <p></p> <p>بیماران سالخورده یا ناتوان ، اختلال عملکرد کبدی ، کلیوی یا ریوی ، از دست رفتن آب بدن یا کمی فشار خون ، زنان بارداری که سولفات منیزیم دریافت می کنند.</p> <p></p> </div> </div> <div class="backgroudn_hover"> <h3 class="details drug_interactions">Drug Interactions:</h3> <div class="prod_paragraph"> <p></p> <p>مصرف همزمان با داروهای زیر انسداد عصبی - عضلانی را تشدید می کند :<br /> بسیاری از داروهای بیهوش کننده عمومی بخصوص انفلوران و ایزوفلوران ،آنتی بیوتیکهای آمینوگلیکوزیدی ، کلیندامایسین ، آنتی بیوتیکهای پلی میکسین ، فوروزماید ، لیتیم ، مسدود کننده های گیرنده بتا - آدرنرژیک ، مسدود کننده های عصبی - عضلانی دپولاریزان ، سایر داروهای مسدود کننده عصبی - عضلانی غیر دپولاریزان ، املاح تزریقی منیزیم ، کینین ، مدرهای تیازیدی و داروهای دفع کننده پتاسیم. درمصرف همزمان با ضد دردهای شبه تریاک ممکن است موجب ضعف اضافی تنفسی شود و باید طی جراحی و بلافاصله پس از آن با رعایت احتیاط فراوان مصرف شود.</p> <p></p> </div> </div> <div class="backgroudn_hover"> <h3 class="details side_effects">Side Effects:</h3> <div class="prod_paragraph"> <p></p> <p>قلبی - عروقی : کمی فشار خون ، تاکیکاردی.<br /> پوست : برافروختگی ، اریتم ، خارش ، کهیر ، بثورات پوستی.<br /> سایر عوارض : کمی دمای بدن ، تشدید اختلال عملکرد ریوی ، ضعف تنفسی ، خس خس سینه ، افزایش ترشحات نایژه ای ، اسپاسم نایژه ای .<br /> *توجه : در صورت بروز حساسیت مفرط یا کلاپس قلبی - عروقی ، باید مصرف دارو قطع گردد.</p> <p></p> </div> </div> <div class="backgroudn_hover"> <h3 class="details storage">Storage:</h3> <div class="prod_paragraph"> <p></p> <p>دور از نور و در دمای بین 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.</p> <p></p> </div> </div> <div class="backgroudn_hover"> <h3 class="details packing">Packing:</h3> <div class="prod_paragraph"> <p></p> <p>آمپول 50 میلی گرم در 5 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی</p> <p></p> </div> </div> </div> </div>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=81پنومونی وابسته به ونتیلاتور 2011http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=80<div class="postbody"> <p align="center"><font color="#6633ff"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://mpaweb1.wustl.edu/~medschool/outlookarchives/winter2008/images/tubes-ill.jpg" /></font></p> <p align="center"><font color="#6633ff">Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) Event</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#6633ff">۲۰۱۱</font></p> <p align="center"><font color="#6633ff">ارسال فایل: فاطمه تنگستانی. کارشناس ارشد مراقبت های ویژه</font></p> <p align="center"><strong><font color="#ff0099">دانلود: </font></strong><a href="http://uplod.ir/jlb1nq62c4ck/VAP_CDC_2011.zip.htm" target="_blank"><strong><font color="#ff0099">VAP_CDC_2011.zip</font></strong></a></p> <p align="right"><strong><font color="#ff0033">برگرفته از:</font></strong></p> <p align="right"><a href="http://www.anesthcriticalcare.blogfa.com/" target="_blank"><strong><font color="#ff0033">وبلاگ تخصصی کارشناسان بیهوشی و کارشناسان ارشد مراقبت های ویژه</font></strong></a></p> </div>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=80فصلنامه کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری بقیه الله (پویش)http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=79<p><strong><span style="color: rgb(51,102,255)">با لطف خدای متعال و یاری دوستان کمیته تحقیقاتسومین شماره فصلنامه پویش به چاپ رسید<br /> </span></strong></p> <p><strong><span style="color: rgb(51,102,255)">برای مشاهده فایل الکترونیکی می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید</span></strong></p> <p><span style="color: rgb(0,0,255)">منتظر شماره چهرم درپاییز باشید</span></p> <p style="text-align: center"><a title="مجله پویش 1" href="http://www.bmsu.ac.ir/UserFiles/po.pdf"><span style="color: rgb(255,255,255)"><span style="background-color: rgb(255,0,0)"><strong>شماره اول زمستان90<br /> </strong></span></span></a></p> <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255,255,255)"><span style="background-color: rgb(255,0,0)"><strong><a href="http://www.4shared.com/office/xclSPICu/poyesh_bahar1.html"><span style="color: #ffffff">شماره دوم -بهار</span></a></strong></span></span><span style="color: rgb(255,255,255)"><span style="background-color: rgb(255,0,0)"><strong><a href="http://www.4shared.com/office/xclSPICu/poyesh_bahar1.html"><span style="color: #ffffff">91</span></a></strong></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255,255,255)"><span style="background-color: rgb(255,0,0)"><strong><a href="http://www.4shared.com/office/Coxafa6L/poyesh_tabestan.html"><span style="color: #ffffff">شماره سوم- تابستان 91</span></a></strong></span></span></p> <p><br /> </p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=79معرفی دوره کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاریhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=78<p dir="rtl" align="center"><strong>دوره کارشناسی ارشد</strong></p> <p dir="rtl" align="center"><strong>رشته پرستاری مراقبتهای ویژه</strong></p> <p dir="rtl"><strong>نام و تعریف رشته</strong></p> <p dir="rtl">دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه (<span dir="ltr">critical care Nursing ( M.Sc</span></p> <p dir="rtl"><strong>تعریف رشته :</strong>پرستاری مراقبت های ویژه یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از بیماران بد حال و نیازمند به مراقبت های ویژه ، تقویت مبانی مدیریتی ، آموزشی ، پژوهشی ، اخلاق و رفتار حرفه ای ، موجبات مراقبت پرستاری ، کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه را فراهم می سازد .</p> <p dir="rtl"><strong>ارزش ها و بارورها ( </strong><strong><span dir="ltr">Values</span></strong><strong>)</strong></p> <p dir="rtl">پرستار که از سویی با سلامت انسان به عنوان موجودی چند بعدی با همه ویژگیهای جسمی ، روانی ، اجتماعی و اخلاقی سرو کار دارد و از سویی دیگر بر اساس نظام ارزشهای اسلامی حاکم بر جامعه ، ملزم به رعایت حقوق انسانها و برقراری عدالت اجتماعی می باشد، باید از طریق خدمت رسانی مناسب پرستاری و انجام مراقبت های پرستاری به بیماران بدحال در تحقق ارزشها و باورهای فوق تلاش نماید</p> <p dir="rtl"><strong>چشم انداز ( </strong><strong><span dir="ltr">Vision</span></strong><strong>)</strong></p> <p dir="rtl">چشم انداز رشته کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه برای بهبود وضعیت پرستاری این رشته در سرتاسر کشور در ده سال آینده عبارت است از :</p> <p dir="rtl">1 -ارتقاء استانداردهای مراقبتی و بهینه سازی وضعیت مراقبت های درمانی در بخش های ویژه</p> <p dir="rtl">2 -به حداقل رساندن مرگ و میر بیماران بدحال با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی</p> <p dir="rtl">3 -افزایش بکارگیری تدابیر مدیریتی ، آموزشی و پژوهشی در مراقبت های ویژه پرستاری</p> <p dir="rtl">4 -افزایش توجه مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت به بخش های ویژه بیمارستانها و روند درمان بیماران بد حال</p> <p dir="rtl"><strong>رسالت رشته ( </strong><strong><span dir="ltr">Mission</span></strong><strong>) </strong></p> <p dir="rtl">رسالت رشته کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه عبارت از کاهش مرگ و میر و عوارض بیماران بستری در بخش های ویژه و گسترش ساختاری در ارتقاء روند مراقبت های پرستاری و تربیت دانش آموختگانی کارآمد با توانائیها و فراتوانائیهای لازم می باشد .</p> <p dir="rtl"><strong>اهداف کلی رشته ( </strong><strong><span dir="ltr">Aims</span></strong><strong>)</strong></p> <p dir="rtl">هدف کلی رشته کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه ، تربیت دانش آموختگانی است که دارای دانش ، نگرش و عملکرد لازم در زمینه حوزه کاری اصلی ( مراقبت از بیماران بدحال ) و توانائیها و فراتوانائیهای لازم ( رفتار حرفه ای ، مهارت های ارتباطی ، فناوری اطلاعات ، خود آموزی مادام العمر، پژوهش ، مدیریت و ارتقاء کیفیت ، حل مساله و ... ) بصورت ذیل باشند :</p> <p dir="rtl">الف -دانش پرستاری</p> <p dir="rtl">ب -ارتقاء نگرش و عملکرد لازم در مورد مراقبت از بیماران بد حال</p> <p dir="rtl">ج -ارتقاء مهارت های ارتباطی بهینه و مهارت های میان فردی و درون گروهی بهینه در دانش آموختگان</p> <p dir="rtl">د -ارتقاء نگرش و مهارت های لازم در مورد رفتار حرفه ای</p> <p dir="rtl">ه -ارتقاء دانش، نگرش و مهارت لازم در زمینه پژوهش های کاربردی</p> <p dir="rtl">و -ارتقاء دانش ، نگرش و حمایت لازم در مورد فناوری داده ها ( <span dir="ltr">ICT,IT</span>)</p> <p dir="rtl">ز - ارتقاء دانش، نگرش و مهارت مناسب در زمینه کاربرد مدیریت ، برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت مستمر در امور مراقبت و آموزش مرتبط با بیماران بدحال</p> <p dir="rtl">ح -ارتقاء فراتوانایی خودآموزی مادام العمر از طریق تقویت و ممارست مهارتهای خود ارزیابی و ارتقاء خود</p> <p dir="rtl">ی -ارتقاء فراتوانایی نقد خلاقانه و حل مساله در شرایط بحرانی</p> <p dir="rtl">نقش های دانش آموختگان ( <span dir="ltr">Role Definition</span>)</p> <p dir="rtl">دانش آموختگان این رشته دارای نقش های مراقبتی ، آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی می باشند.</p> <p dir="rtl">وظایف حرفه ای دانش آموختگان ( <span dir="ltr">Task Analysis</span>)</p> <p dir="rtl"><strong>وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مراقبتی</strong></p> <p dir="rtl">- ارائه ماهرانه مراقبت های پرستاری و اجرای مداخلات لازم پرستاری جهت بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه</p> <p dir="rtl">- انجام ارزیابی های لازم ( غیر تهاجمی ) و کمک در انجام ارزیابی های تهاجمی در بیماران بستری در بخش های ویژه</p> <p dir="rtl">- تفسیر و تحلیل داده های جمع آوری شده در مورد بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه</p> <p dir="rtl">- بکار بستن قواعد و رفتار حرفه ای در تعامل با همکاران ، بیمار ، خانواده ، و همراهان وی</p> <p dir="rtl"><strong>وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش آموزشی</strong></p> <p dir="rtl">- روزآمد نمودن مستمر دانش و مهارت با استفاده از روشهای متداول آموزش مداوم</p> <p dir="rtl">- آموزش به سایر دست اندر کاران در امر مراقبت های بیماران بدحال در بخش</p> <p dir="rtl">- آموزش به دانشجویان سایر مقاطع رشته پرستاری در بخش های مراقبت های ویژه</p> <p dir="rtl">- ارائه آموزش های لازم به بیمار، همراهان و خانواده وی در بخش های مراقبت های ویژه</p> <p dir="rtl"><strong>وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش پژوهشی</strong></p> <p dir="rtl">- طراحی و انجام پژوهش های کاربردی در مورد مشکلات و چالش های موجود در بخش های مراقبت های ویژه بیماران بدحال</p> <p dir="rtl">- تولید شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت بیماران بدحال</p> <p dir="rtl">- انجام پروژه های مشترک با سایر مراکز و تولید ارائه شواهد قابل تعمیم به کل کشور</p> <p dir="rtl">- ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقات موجود در داخل و خارج از کشور در زمینه مراقبت های بیماران بدحال</p> <p dir="rtl"><strong>وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مدیریتی</strong></p> <p dir="rtl">- تحلیل نظام ارائه خدمات پرستاری به بیماران بدحال در بخش های ویژه</p> <p dir="rtl">- بهینه نمودن روند ارائه پرستاری به بیماران بدحال از طریق طراحی و اجرای مداخلات</p> <p dir="rtl">- بکارگیری ابزارها و روش های مدیریتی جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاری و کاهش میزان مرگ و میر ، عوارض و ناخوشی بیماران بدحال</p> <p dir="rtl">- ارائه مشاوره به مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت در زمینه تصمیم سازی های مرتبط با بخش های ویژه و بیماران بدحال</p> <p dir="rtl">- فراهم نمودن زمینه همکاری موثر و متقابل بصورت یک گروه بین همکاران شاغل در بخش</p> <p dir="rtl">- اثر گذاری بر رفتار انسان ها به عنوان یک الگوی حرفه ای</p> <p dir="rtl"><strong>شرایط و نحوه پذیرش در رشته </strong></p> <p dir="rtl">داوطلبان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه علاوه بر صلاحیت های عمومی باید شرایط ذیل را داشته باشند .</p> <p dir="rtl">الف -دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی</p> <p dir="rtl">ب -سلامت کامل جسم و روان</p> <p dir="rtl">ج -موفقیت در آزمون ورودی</p> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl" align="center"></p> <p dir="rtl" align="center">مواد آزمون و ضرائب آن</p> <p></p> <p> <table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="width: 284px"> <p dir="rtl" align="center">مواد آزمون</p> </td> <td style="width: 73px"> <p dir="rtl" align="center">ضریب</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 284px"> <p dir="rtl">زبان</p> </td> <td style="width: 73px"> <p dir="rtl">2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 284px"> <p dir="rtl">پرستاری داخلی و جراحی</p> </td> <td style="width: 73px"> <p dir="rtl">2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 284px"> <p dir="rtl">پرستاری مراقبت های ویژه</p> </td> <td style="width: 73px"> <p dir="rtl">5</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 284px"> <p dir="rtl">بهداشت روان</p> </td> <td style="width: 73px"> <p dir="rtl">1</p> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <div style="clear: both"></div> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl"><strong>شرایط لازم جهت راه اندازی رشته :</strong></p> <p dir="rtl">مطابق ضوابط و شرایط دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی می باشد</p> <p dir="rtl"><strong>رشته های مشابه در خارج کشور :</strong></p> <p dir="rtl">رشته های مشابه بصورت پرستاری بالینی در دانشگاه های ذیل وجود دارد:</p> <p dir="rtl" align="right"><span dir="ltr">- University of California at Sanfransisco ( UCSF)</span></p> <p dir="rtl" align="right"><span dir="ltr">- James Cook University (JCU)</span></p> <p dir="rtl" align="right"><span dir="ltr">- The University of Nottingham</span></p> <p dir="rtl" align="right"><span dir="ltr">- Johns Hopkins University</span></p> <p dir="rtl" align="right"><span dir="ltr">- Stanford University</span></p> <p dir="rtl" align="right"></p> <p dir="rtl"><strong>رشته های مشابه در داخل کشور :</strong></p> <p dir="rtl">ندارد</p> <p dir="rtl">موارد دیگر :</p> <p dir="rtl">ندارد</p> <p dir="rtl" align="center"><strong>مشخصات دوره</strong></p> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl">نام رشته : کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه</p> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl">طول دوره و شکل نظام آموزشی : براساس آیین نامه آموزشی دوره مربوطه می باشد</p> <p dir="rtl"></p> <p></p> <p> <table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="width: 284px"> <p dir="rtl" align="center">مجموعه دروس</p> </td> <td style="width: 85px"> <p dir="rtl" align="center">تعداد واحد</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 284px"> <p dir="rtl">دروس پایه</p> </td> <td style="width: 85px"> <p dir="rtl" align="center">9</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 284px"> <p dir="rtl" align="center">مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه</p> </td> <td style="width: 85px"> <p dir="rtl" align="center">1</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 284px"> <p dir="rtl" align="center">مراقبت های پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه</p> </td> <td style="width: 85px"> <p dir="rtl" align="center">3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 284px"> <p dir="rtl" align="center">پایش پرستاری پیشرفته</p> </td> <td style="width: 85px"> <p dir="rtl" align="center">3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 284px"> <p dir="rtl" align="center">داروشناسی</p> </td> <td style="width: 85px"> <p dir="rtl" align="center">1</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 284px"> <p dir="rtl" align="center">مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاء</p> </td> <td style="width: 85px"> <p dir="rtl" align="center">1</p> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <div style="clear: both"></div> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl"></p> <p></p> <p> <table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl" align="center">مجموعه دروس</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">تعداد واحد</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl">دروس اختصاصی و کارآموزی</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">19</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl" align="center">پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 1 ( دستگاه تنفس )</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl" align="center">پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 2 ( دستگاه قلب و عروق -جراحی قلب و قفسه سینه )</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl" align="center">پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 3 ( دستگاه عصبی -جراحی اعصاب و اختلالات روانپزشکی )</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl" align="center">پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 4 ( دستگاه کلیوی و مجاری اداری -جراحی کلیه و مجاری ادراری )</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl" align="center">پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 5 ( سیستم غدد درون ریز -بیماریهای زنان و زایمان )</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">1</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl" align="center">پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6 ( دستگاه گوارش -جراحی شکم و لگن )</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl" align="center">پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 7 ( انکولوژی و خون -سیستم ایمنی و بیماریهای عفونی )</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">2</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl" align="center">پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 8 ( اصول کلی در بیماران جراحی -مراقبتهای ویژه در صدمات ناشی از ضربه <span dir="ltr">Traumatology</span>)</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl" align="center">پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 9 ( جراحی عروق -ارتوپدی )</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">1</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl" align="center"></p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center"></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl">دروس جبرانی</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center"></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl" align="center">رایانه و سیستم های اطلاع رسانی پزشکی</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">1</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl" align="center">آمار و روش تحقیق پیشرفته</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 417px"> <p dir="rtl">پایان نامه</p> </td> <td style="width: 72px"> <p dir="rtl" align="center">4</p> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <div style="clear: both"></div> <p dir="rtl"></p> <p dir="rtl">چنانچه دانشجو در مقطع قبلی دروس کمبود یا جبرانی جدول الف را نگذرانده باشد ، ملزم به گذراندن آن دروس می باشد</p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=78صلاحیت حرفه ای و چالش های آموزشی در پرستاری مراقبت های ویژه (علی مرادی)http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=77<p style="text-align: center"><img alt="پرستاری مراقبتهای ویژه" style="width: 464px; height: 265px" src="/upload/criticalcare/image/ass_Timothy_Jackson_helps_and_Iraqi_patient_breathe_in_the_Intensive_Care_Unit_(ICU)_aboard_the_Military_Sealift_Command_(MSC)_ship_USNS_Comfort_(T-AH_20).jpg" /></p><p></p> <div dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b><span style="font-size: 14pt">صلاحیت حرفه ای و چالش های آموزشی در پرستاری مراقبت های ویژه</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 12pt">علی مرادی (دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه)</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 12pt">برگرفته از شماره دوم فصلنامه علمی فرهنگی کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری بقیه الله <span style="font-size: 10pt">(</span><a href="http://www.nursingsrc.loxblog.com"><span style="font-size: 10pt">www.nursingsrc.loxblog.com</span></a></span><span style="font-size: 10pt">)</span></span></div> <div dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">مفهوم صلاحیت حرفهrlm;ای به طور خاص در پرستاری</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">مراقبتrlm;های ویژه تا حدی متفاوت از مفهوم عام آن</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">در پرستاری است. این تفاوت به دلیل ماهیت</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">بخش مراقبتrlm;های ویژه و شرایط خاص حاکم بر </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">آن است. در یک مقاله مروری که حدود</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">45 مطالعه را از پایگاه های اطلاعاتی مهم از قبیل </span><span dir="ltr">COCHRAN</span> <span>و </span><span dir="ltr">MEDLINE </span><span style="font-size: 14pt">مورد بررسی قرار داده، به تعریف و توصیف مفهوم صلاحیت حرفهrlm;ای در پرستاری مراقبت های ویژه پرداخته شده و دامنه صلاحیتrlm;های حرفه ای در پرستاری ویژه مورد بررسی قرار گرفته است. نکته بسیار جالب اینکه در این مطالعه، دامنه صلاحیتrlm;های حرفه ای در پرستاری ویژه وسیع و گسترده ذکر شده است و در هر کدام از مقالات به جنبهrlm;های متفاوتی از این موضوع پرداخته شده است. حدود 7 مقاله یافت شد که در آن هیچ تعریف و توصیفی از مفهوم صلاحیتrlm;های حرفهrlm;ای در پرستاری ویژه اشاره نشده است. در سایر مقالات این صلاحیت حرفهrlm;ای با مفاهیمی از قبیل پرستاری مراقبتrlm;های ویژه مبتنی بر دانش تخصصی، مهارت، نگرش به بیماران ویژه، ارزش ها و مراقبتrlm;های مبتنی بر تجارب پرستاران تعریف شده است. همچنین صلاحیتrlm;های بالینی در سه حوزه اصلی و صلاحیتrlm;های حرفهrlm;ای در چهار حوزه اصلی تقسیمrlm;بندی شده است. در حوزه صلاحیتrlm;های بالینی مفاهیمی از قبیل آشنا بودن پرستار ویژه با اصول مراقبت پرستاری، آشنایی با دستورالعملrlm;های بالینی و مداخلات پرستاری مطرح شده است. در حوزه صلاحیتrlm;های حرفهrlm;ای مفاهیمی از قبیل رعایت اخلاق در مراقبت پرستاری، تصمیمrlm;گیری، توسعه مراقبت از بیمار و داشتن همکاری و مشارکت با سایر اعضای تیم مراقبتrlm;های ویژه ذکر شده است </span><span style="font-size: 14pt">(</span><a title="Riitta-Liisa uml;Auml;ari a, 2008 #102" href="#_ENREF_1"><span style="color: windowtext; font-size: 14pt; text-decoration: none; text-underline: none">1</span></a><span style="font-size: 14pt">)</span><span style="font-size: 14pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 13pt"> </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">بکارگیری دانش در مراقبت از بیماران ویژه جزء لاینفک مراقبت پرستاری حرفهrlm;ای در بخشrlm;های ویژه می باشد. با این حال دورهrlm;های آموزشی مراقبتrlm;های ویژه برای پرستاران از کشوری به کشور دیگر متفاوت میrlm;باشد و تعداد پژوهشrlm;های انجام شده در زمینه بررسی سطوح علمی پرستاران مراقبتrlm;های ویژه و بررسی تأثیر این آموزشrlm;ها بر ارتقای کیفیت مراقبتrlm;های پرستاری ویژه در اروپا اندک است </span><span style="font-size: 14pt">(</span><a title="Paul Fulbrook a, 2012 #99" href="#_ENREF_2"><span style="color: windowtext; font-size: 14pt; text-decoration: none; text-underline: none">2</span></a><span style="font-size: 14pt">)</span><span style="font-size: 14pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">در زمینه بررسی تأثیر آموزش های انجام شده در موضوعات مرتبط با پرستاری مراقبتrlm;های ویژه، یک پژوهشی انجام شده است که از زاویه جالبی به موضوع چالش های آموزشی در حوزه مباحث مراقبتrlm;های ویژه پرداخته است. در این پژوهش که در سال 2009 و در ایالات متحده انجام شده است، 32 دانشجوی پرستاری در 4 گروه تقسیم شده و با استفاده از شبیه ساز انسانی اقدام به انجام </span><span dir="ltr">CPR</span><span style="font-size: 14pt"> کردند و همه این فعالیتrlm;ها فیلم برداری شد وبر اساس آخرین شواهد و دستورالعملrlm;های احیاء قلبی- ریوی </span><span dir="ltr">AHA</span> ( <span dir="ltr">American heart Association</span>)<span style="font-size: 14pt"> مورد ارزشیابی قرار گرفت. لازم به ذکر است که این بررسی 22 هفته پس از دریافت مدرک </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">CPR</span><span style="font-size: 14pt"> توسط دانشجویان پرستاری صورت گرفت. مدرک </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">CPR </span><span style="font-size: 14pt">تا 2 سال اعتبار داشته و دارندگان این مدرک تا 2 سال به صورت قانونی مجوز انجام </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">CPR </span><span style="font-size: 14pt">را در مواقع مورد لزوم دارا هستند. در این پژوهش، هیچ یک از دانشجویان نتوانستند مراحل پایهrlm;ای </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">CPR</span><span style="font-size: 14pt"> را با موفقیت و به طور صحیح انجام دهند ولی همه دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش توانستند با موفقیت و به طور صحیح از دستگاه </span><span dir="ltr">AED</span><span style="font-size: 14pt">( </span><span dir="ltr">Automatic external defibrillator</span><span style="font-size: 14pt"> ) استفاده کنند </span><span style="font-size: 14pt">(</span><a title="Kardong-Edgren, 2009 #100" href="#_ENREF_3"><span style="color: windowtext; font-size: 14pt; text-decoration: none; text-underline: none">3</span></a><span style="font-size: 14pt">)</span><span style="font-size: 14pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">همان طور که از نتایج آزمون مشخص است، دانشجویان، بخشی از آموزش را که کاملاً ملموس و در شرایط واقعی ( استفاده از دستگاه </span><span dir="ltr">AED</span><span style="font-size: 14pt">) برای آن ها اجرا شده است، با اثربخشی بهتری نسبت به سایر بخشrlm;ها کسب کردهrlm;اند و مهارت دانشجویان در آن زمینه بسیار خوب بوده است. پیشنهادی که در این پژوهش مطرح شده، این است که برای آموزش موثر </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">CPR </span><span style="font-size: 14pt">برای دانشجویان بهتر است با طرح سناریوهای مختلف و استفاده از شبیه سازهای انسانی و حتی استفاده از تخته سفت </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">CPR</span><span style="font-size: 14pt"> در زیر ماکت مورد استفاده و ایجاد شرایط واقعی تر برای دانشجویان در دوره های آموزشی اقدام شود. در واقع برای ملموس تر کردن محتوا ی آموزشی برای دانشجویان تلاش شود مبنی بر انتقال این مفهوم که در شرایط واقعی هم برای بیمار دقیقاً همین اقدامات باید انجام شود </span><span style="font-size: 14pt">(</span><a title="Kardong-Edgren, 2009 #100" href="#_ENREF_3"><span style="color: windowtext; font-size: 14pt; text-decoration: none; text-underline: none">3</span></a><span style="font-size: 14pt">)</span><span style="font-size: 14pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">همان طور که ملاحظه می شود در این پژوهش، پژوهش گر با طرح تأثیر کیفیت آموزش در یک مداخله بسیار مهمی مانند </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">CPR</span><span style="font-size: 14pt"> که یکی از مهارت های ضروری برای هر پرستار ویژه محسوب می شود، به خوبی توانسته است نقش و قدرت آموزش را در توانمند سازی پرستاران و احراز صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز برای انجام </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">CPR</span><span style="font-size: 14pt"> موفق بیان کند. و کاملاً علمی و مستند بیان می کند که با تغییر رویکردهای آموزشی و استفاده از محتوی و ابزارهای آموزشی مناسب و ایجاد فضاهای آموزشی واقعی تر نتایج بهتری برای پرستاران حاصل خواهدشد.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">در طول دهه های گذشته، حرفه پرستاری در زمینه توسعه علمی و پیشرفت های حرفه ای برای فراهم کردن مراقبت های با کیفیت برای بیماران موفق بوده است و مسیر رو به پیشرفتی را طی کرده است. همچنین به دلیل افزایش پیچیدگی در امر مراقبت از بیماران ویژه، حوزه های تخصصی مختلفی از پرستاری مخصوصا در زمینه مراقبت از بیماران ویژه ایجاد شده است </span><span style="font-size: 14pt">(</span><a title="Sonia Labeaua, 2012 #98" href="#_ENREF_4"><span style="color: windowtext; font-size: 14pt; text-decoration: none; text-underline: none">4</span></a><span style="font-size: 14pt">)</span><span style="font-size: 14pt">. </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">در دهه های اخیر، همچنین شاهد پیشرفت های سریع و فزاینده در زمینه پزشکی مراقبت های ویژه نیز بوده ایم. به دلیل رشد سریع علمی و تکنولوژیکی، امروزه بخش مراقبت های ویژه (</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">ICU</span><span style="font-size: 14pt"> ) به عنوان مکان فوق العاده تخصصی و پیچیده و محیط کار پر از استرس تبدیل شده است. لازم است پرستاران </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">ICU</span><span style="font-size: 14pt"> هم از نظر عملی و بالینی و هم از نظر تئوری تسلط کافی داشته باشند. همچنین باید بتوانند با شرایط بسیار پرکار </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">ICU</span><span style="font-size: 14pt"> تطابق پیدا کنند تا در مواجهه روزانه با چالش های فکری، فیزیکی، فیزیولوژیکی و اخلاقی که در مراقبت از بیماران ویژه ایجاد می شود، موفق بشوند. در بررسی های انجام شده در چندین مرکز مشخص شده است که دانش برخی از پرستاران بخش مراقبت های ویژه در زمینه برخی موضوعات تخصصی از قبیل مراقبت های تنفسی و پیشگیری از عفونت ناکافی و در برخی مراکز حتی در مرز هشدار بوده است </span><span style="font-size: 14pt">(</span><a title="Sonia Labeaua, 2012 #98" href="#_ENREF_4"><span style="color: windowtext; font-size: 14pt; text-decoration: none; text-underline: none">4</span></a><span style="font-size: 14pt">)</span><span style="font-size: 14pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">برگزاری یک آزمون علمی در 11 موضوع خاص مراقبت های ویژه که به صورت هماهنگ و اینترنتی توسط </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">Fallbrook </span><span style="font-size: 14pt">و همکاران برای 1142 نفر از پرستاران شاغل در بخش های </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">ICU</span><span style="font-size: 14pt"> در 20 کشوراروپایی برگزار شد، نتایج زیر را به دنبال داشت. متوسط نمره کل پرستاران 65.7 درصد (با انحراف معیار 11.9) بوده که 90 درصد پرستاران نمره بالای 50 درصد و در واقع نمره قبولی را کسب کردند و 10 درصد از پرستاران که از 5 کشور بودند، نمره زیر 50 درصد کسب کردند و نمره قبولی را نگرفتند. همچنین در تفسیر نتایج آزمون، نکته جالبی که وجود داشت این بود که پرستاران </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">ICU </span><span style="font-size: 14pt">در زمینه های عمومی پرستاری اطلاعات و سطح دانشی خوبی داشته اند ولی در زمینه های تخصصی و در موضوعات خاص نیازمند تقویت سطح علمی هستند. در این راستا و برای تقویت سطح علمی پرستاران و ایجاد وحدت رویه برای پرستاران </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">ICU</span><span style="font-size: 14pt"> فدراسیون اروپایی انجمن های پرستاری مراقبت های ویژه در سال 2004 نسبت به تدوین و برگزاری دوره های آموزشی برای پرستاران </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">ICU</span><span style="font-size: 14pt"> که در مقطع کارشناسی پرستاری باشند، اقدام کرده است </span><span>(</span><a title="Sonia Labeaua, 2012 #98" href="#_ENREF_4"><span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none">4</span></a>).</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">همچنین اعضای انجمن پرستاری ویژه اروپا معتقدند که نیازمند یک کوریکولوم آموزشی واحد برای آموزش های ضمن خدمت تمام اعضای تیم مراقبت های ویژه اعم از پرستاران، پزشکان، فیزیوتراپ ها و سایر افراد مرتبط در این حوزه مراقبتی هستند </span><span style="font-size: 14pt">(</span><a title="Sonia Labeaua, 2012 #98" href="#_ENREF_4"><span style="color: windowtext; font-size: 14pt; text-decoration: none; text-underline: none">4</span></a><span style="font-size: 14pt">)</span><span style="font-size: 14pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">در نگاه کلی می توان گفت، با اینکه سطوح علمی پرستاران </span><span dir="ltr">ICU</span><span style="font-size: 14pt"> در کشورهای مختلف، متفاوت است این تفاوت، در حد قابل توجه و معنی دار نیست. مطابق بررسی های موجود، غالباً دانش پرستاران ویژه در زمینه موضوعات تنفس و ونتیلاسیون نسبت به سایر موضوعات کم است که همین امر نگران کننده می باشد و پیشنهاد می شود که آموزش در این موضوعات برای پرستاران </span><span dir="ltr">ICU </span><span style="font-size: 14pt">باید در اولویت قرار بگیرد. استراتژی های آموزشی سیستم های آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه باید در این راستا تدوین شود که سطوح دانش پرستاران ویژه را مخصوصاً در چند زمینه کلیدی مورد اشاره در پژوهش ها (به طور مثال مباحث تنفس و ونتیلاسیون) بهبود ببخشند و از دستورالعمل های مبتنی بر شواهد در طراحی کوریکولومrlm;های آموزشی استفاده نمایند </span><span style="font-size: 14pt">(</span><a title="Paul Fulbrook a, 2012 #99" href="#_ENREF_2"><span style="color: windowtext; font-size: 14pt; text-decoration: none; text-underline: none">2</span></a><span style="font-size: 14pt">)</span><span style="font-size: 14pt">. </span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">هنوز هیچ مرجع رسمی و یا علمی، یک بررسی و مطالعه ای به طور خاص در مورد وضعیت علمی و سطح دانش پرستاران شاغل در بخش های ویژه کشورمان ارائه نداده است، ولی کاملاً مشخص است که نبود آمار و ارقام و بررسی در این زمینه دلیل بر خوب و عالی بودن اوضاع نیست. البته بدون هیچ گونه پیش داوری در این زمینه می توان گفت انجام چنین پژوهشی در حوزه آموزش پرستاری ویژه و چالش های پیش روی آن ضروری به نظر می رسد. اما اتفاق خوشایندی که در ایران اسلامی رخ داده است، ایجاد رشته های پرستاری مراقبت های ویژه و </span><span dir="ltr">NICU</span><span style="font-size: 14pt"> در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری بوده است. امید است با برطرف کردن کاستی های موجود و هرچه بیشتر تخصصی تر کردن پرستاری ویژه و باز تعریف شرح وظایف پرستار ویژه و تکمیل کردن این طرح با ایجاد مقطع دکتری تخصصی بالینی ویژه شاهد بالندگی روز افزون پرستاری ویژه در کشور باشیم و موجب ارتقای کیفیت مراقبت از بیماران ویژه باشیم.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b><span style="font-size: 11pt">یک راهکار و پیشنهاد عملی</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">به نظر می رسد هرگونه پیشرفتی در پرستاری و پرستاری ویژه از طریق فایق آمدن بر چالش های آموزشی موجود در پرستاری از طریق تخصصی تر کردن پرستاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی میسر است. این شیوه فواید بسیار زیادی نسبت به برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی غیر دانشگاهی دارد و این شروع خوب را در ایران به فال نیک می گیریم. نکته دیگر فراهم کردن مقدمات حضور پرستاران دارای تحصیلات تکمیلی در بالین به عنوان پرستاران درمانگر و حتی تعریف جایگاهی به عنوان هیأت علمی بالینی پرستاری که علاوه بر انجام مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های ویژه به موازات اعضای هیئت علمی دانشکده مکمل</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">آموزش های پرستاری در بالین بیماران باشند. به یقین راهکارهای</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">فراوان و بهتری در ذهن پرستاران شاغل در بخش های ویژه</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">و دانشجویان پرستاری و مخصوصاً دانشجویان و فارغ التحصیلان</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">کارشناسی ارشد پرستاری ویژه وجود دارد که از طریق</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">برگزاری جلسات هم اندیشی و یا از طریق انجام بررسی های</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span style="font-size: 14pt">پژوهشی می توان از آن ها بهره گیری کرد.</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b><span style="font-size: 14pt">تفکر انتقادی:</span></b><span style="font-size: 14pt"> چه نقص هایی در سیستم آموزشی دوره کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه وجود دارد واین دوره برای ایجاد صلاحیت های حرفه ای مطلوب در پرستاران ویژه چگونه باید برگزار شود؟</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 13pt">REFERENCES:</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #000066; font-size: 13pt">1. Riitta-Liisa uml;Auml;ari a, Suominen Tarja a,b,1, Leino-Kilpi Helena. Competence in intensive and critical care</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #000066; font-size: 13pt">nursing: A literature review. Intensive and Critical Care Nursing. 2008;24:78-89<span dir="rtl">.</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #000066; font-size: 13pt">2. Paul Fulbrook a b, *, John W. Albarran c, Birte Baktoft d, Ben Sidebottom. A survey of European intensive care nursesrsquo; knowledge levels. International Journal of Nursing Studies. 2012;49:191-200<span dir="rtl">.</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #000066; font-size: 13pt">3. Kardong-Edgren S. BSN Medical-Surgical Student Ability to Perform CPR in</span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #000066; font-size: 13pt">a Simulation: Recommendations and Implications. Clinical Simulation in Nursing. 2009;(2009) 5:79-83<span dir="rtl">.</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #000066; font-size: 13pt">4. Sonia Labeaua J-DC. Post-registration ICU nurses education: Plea for a European curriculum. International Journal of Nursing Studies. 2012;49:127-8<span dir="rtl">.</span></span></div> <div style="margin: 0in 0in 0pt"></div>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=77نیاز دانشجویان مراقبتهای پرستاری به اصلاح واحدهای درسی(مطلب ارسالی ازhaak_6677)http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=76<p>از آنجا که تحصیلات تکمیلی مقدمه حضور در موقعیتهای اموزشی چه در بالین وچه در محیطهای آموزشی است عدم</p> <p>وجود واحدهای روش تدریس؛نظریه های و مفاهیم یادگیری و...که درسایر گروه های تحصیلات تکمیلی بعنوان واحدهای</p> <p>درسی وجود دارد که متاسفانه در این رشته حذف شده است. با فرض تربیت این گروه جهت بالین همچنان توقع</p> <p>آموزش در محیطهای بالینی از این گروه متبادر است. لذا ما دانشجویان دوره سوم مراقبتهای پرستاری سمنان در پی</p> <p>اعلام این نقص به وزارت بهداشت و گنجانده شدن این واحدها در کریکولوم درسی این رشته هستیم وبه حمایت</p> <p>کلیه دانشجویان وفارغ التحصیلان نیازمندیم.</p> <p>به امید حمایت همگی عزیزان</p> <p>-چنگیز جهانی</p> <p>-جلال الدین رازی</p> <p>-محمدرضا رضوی</p> <p>-بشیر صیادی</p> <p>-علی شکیب</p> <p>-حسین رمضانی</p> <p>-ندا حسینی</p> <p>-فاطمه اصغری</p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=76تاثير دهان شويه کلرهگزيدين گلوکونات در پيشگيری از بروز پنومونیhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=75<p><a href="http://www.icns.org.ir/browse.php?a_id=81slc_lang=fasid=1ftxt=1"><span class="abstract_title"><strong><font color="#0000ff">تاثير دهان شويه کلرهگزيدين گلوکونات در پيشگيری از بروز پنومونی مرتبط با تهويه مصنوعی ديررس و اثر متقابل آن با شدت بيماری</font></strong></span></a></p> <p><strong><font color="#ff0000">نويسندگان</font></strong>: <a href="http://www.icns.org.ir/search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B1"><strong><font color="#ff00ff">هادی رنجبر</font></strong></a><strong><font color="#ff00ff"> <sup>*</sup>، </font></strong><a href="http://www.icns.org.ir/search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C"><strong><font color="#ff00ff">صديقه جعفری</font></strong></a><strong><font color="#ff00ff"> ، </font></strong><a href="http://www.icns.org.ir/search.php?slc_lang=fasid=1auth=%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C"><strong><font color="#ff00ff">فرهاد کامرانی</font></strong></a><strong><font color="#ff00ff"> ، </font></strong><a href="http://www.icns.org.ir/search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C+%D9%85%D8%AC%D8%AF"><strong><font color="#ff00ff">حميد علوی مجد</font></strong></a><strong><font color="#ff00ff"> ، </font></strong><a href="http://www.icns.org.ir/search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D9%8A%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C"><strong><font color="#ff00ff">فريده يغمائی</font></strong></a><strong><font color="#ff00ff"> و </font></strong><a href="http://www.icns.org.ir/search.php?slc_lang=fasid=1auth=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C"><strong><font color="#ff00ff">علی عسگری</font></strong></a></p> <p> <table dir="rtl" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2" width="100%"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" class="row2t1" height="10" colspan="2"><strong><font color="#ff0000">چکيده مقاله:</font></strong></td> </tr> <tr> <td class="abstractmed" colspan="2"> <p><strong> <font color="#ff0000">اهداف</font>: کلونيزاسيون دستگاه تنفسی-گوارشی و آسپيراسيون ترشحات آلوده به دستگاه تنفسی تحتانی دو فرآيند مهم در بيماريshy;زايی عفونی مرتبط با تهويه مصنوعی هستند. هدف اين مطالعه، تعيين </strong><a name="OLE_LINK10"></a><a name="OLE_LINK9"><strong>تاثير دهانshy;شويه کلرهگزيدين گلوکونات 2/0% در پيشگيری از بروز پنومونی مرتبط با تهويه مصنوعی ديررس و اثر متقابل آن با شدت بيماری بود. </strong></a></p> <p><strong> <font color="#ff0000">روشshy;ها</font>: در اين کارآزمايی بالينی، 80 بيمار تازه بستريshy;شده در بخش مراقبت ويژه عمومی بيمارستان لقمان حکيم به روش نمونهshy;گيری در دسترس انتخاب شدند و بهshy;صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه مداخله دو بار در روز دهانshy;شويه کلرهگزيدين و گروه کنترل دوبار در روز دهانشويه با سرم نمکی دريافت کردند. پنومونی بهshy;وسيله نسخه تعديلshy;شده معيار بالينی پنومونی تشخيص داده شد. از آزمونshy;های مجذور کای، دقيق فيشر و تی زوجی برای تجزيه و تحليل دادهshy;ها استفاده شد. </strong></p> <p><strong> <font color="#ff0000">يافته ها</font>: 25/16% کل بيماران به پنومونی ديررس مبتلا شدند (بهshy;ترتيب 5 و 25% در گروه های مداخله و کنترل). آزمون دقيق فيشر اختلاف معنی داری بين دو گروه از نظر ابتلا به پنومونی ديررس نشان داد (05/0>p). ميانگين نمره شدت بيماری در گروه کلرهگزيدين 41/26 و در گروه سرم نمکی 95/23 بود که از نظر آماری اختلاف معنيshy;داری داشتند (001/0>p). بيماران با شدت بيماری بالاتر در گروه کلرهگزيدين به پنومونی مبتلا نشدند. </strong></p> <strong><font color="#ff0000">نتيجه گيری:</font> پاکسازی انتخابی دستگاه گوارش با دهانshy;شويه دو بار در روز محلول کلرهگزيدين در پيشگيری از پنومونی تفاوتی با سرم نمکی ندارد، اما می تواند سبب کاهش بروز پنومونی ديررس شود و در بيماران با وضعيت جسمانی بدتر موثر است.</strong></td> </tr> <tr> <td height="5" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td class="abstractmed" valign="baseline" width="16%" colspan="2"> <p><strong><font color="#ff0000">واژه های کليدی</font></strong>:<a href="http://www.icns.org.ir/search.php?slc_lang=fasid=1key=%DA%A9%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87+%D9%87%D8%A7%3A+%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%87+%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C+%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%B1%D8%B3"><strong><font color="#ff00ff">کليدواژه ها: پنومونی مرتبط با تهويه مصنوعی ديررس</font></strong></a><strong><font color="#ff00ff">، </font></strong><a href="http://www.icns.org.ir/search.php?slc_lang=fasid=1key=%D8%B4%D8%AF%D8%AA+%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C"><strong><font color="#ff00ff">شدت بيماری</font></strong></a><strong><font color="#ff00ff">، </font></strong><a href="http://www.icns.org.ir/search.php?slc_lang=fasid=1key=%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87"><strong><font color="#ff00ff">دهان شويه</font></strong></a><strong><font color="#ff00ff">، </font></strong><a href="http://www.icns.org.ir/search.php?slc_lang=fasid=1key=%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%87%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86"><strong><font color="#ff00ff">کلرهگزيدين</font></strong></a><strong><font color="#ff00ff">،</font></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> </p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=75داروهای ضد دیس ریتمی(مطلب ارسالی ازsaba karimi)http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=72<p style="text-align: center"></p> <p></p><p></p> <p></p> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0"> <div> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><span dir="ltr"></span></p> </div> <div></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p></p> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; color: red; font-size: 18pt">داروهای ضد دیس ریتمی</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span dir="ltr" style="line-height: 150%; color: red; font-size: 18pt">ANTI DYSRHYTHMIC MEDICATIONS</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 26.7pt; margin: 0in 0in 0pt"><b>داروهای ضد دیس ریتمی با اثر بر روی الکترو فیزیولوژی قلب و مهار هدایت ایمپالس های الکتریکی نابجا به سرکوب دیس ریتمی ها می پردازند. این اثرات بر روی گره سینوسی </b><b>-</b><b> دهلیزی و کانون های نابجای دهلیزی ، گره دهلیزی </b><b>-</b><b> بطنی و کانون های نابجای بطنی، سرعت هدایت ایمپالس ، سیستم عصبی خودکار زمان تحریک ناپذیری سلول های قلبی اعمال می شوند. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 26.7pt; margin: 0in 0in 0pt"><b>بیشتر داروهای ضد دیس ریتمی بر روی پتانسیل عمل قلب ، به ویژه بر روی پتانسیل استراحت غشاء و کانال های واکنش سریع سدیمی اثر می گذارند . در نهایت سرعت هدایت در گره سینوسی </b><b>-</b><b> دهلیزی و گره دهلیزی </b><b>-</b><b> بطنی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت . </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>پتانسیل عمل قلب : </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.5in; margin: 0in 0in 0pt"><b>تغییر بار الکتریکی غشاء سلول قطبی در پاسخ به ورود و خروج یونها در حین دپولاریزاسیون که با یک منحنی نمودار گرافیکی مشخص می شود ، پتانسیل عمل می نامند و دارای 5 مرحله است : </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.5in; margin: 0in 0in 0pt"><b>بار الکتریکی سلول در حالت استراحت حدود </b><b><span dir="ltr">mv</span></b><b> 90 </b><b>-</b><b> است که به آن پتانسیل استراحت غشاء <br /> </b><b><span dir="ltr">Membrane Potential Resting (R.M.P)</span></b><b>گویند. با شروع دپولاریزاسیون ، نفوذپذیری غشاء نسبت به یونهای سدیم ناگهان افزایش می یابد و با باز شدن کانالهای سریع سدیمی ، سدیم به داخل غشاء نفوذ می کند در این حالت ابتدا بار الکتریکی سلول به آهستگی افزایش یافته و به </b><b><span dir="ltr">mv</span></b><b> 60- می رسد که به آن پتانسیل آستانه </b><b><span dir="ltr">Threshold Potential </span></b><b>گویند. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.5in; margin: 0in 0in 0pt"><b>از این مرحله سلول خیلی سریع دچار افزایش بار الکتریکی شده و به صفر و بعد تا </b><b><span dir="ltr">mv</span></b><b> 20 + می رسد ، در این مرحله دپولاریزاسیون انجام شده و موج </b><b><span dir="ltr">R</span></b><b> در </b><b><span dir="ltr">EKG</span></b><b> <span>دیده می شود این مرحله را فاز صفر (دپولاریزاسیون ، سیستولیک ) می گویند . </span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.5in; margin: 0in 0in 0pt"><b>افزایش نفوذ پذیری غشاء نسبت به یونهای سدیم کوتاه مدت است و پتانسیل دو سوی غشاء سریع شروع به بازگشت می نمایند یعنی رپولاریزه می شود که 4 فاز است : </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>فاز 1 : سلول می خواهد سریع به حالت پتانسیل استراحت غشاء برگردد و بار خود را از دست بدهد. که در این فاز یون منفی کلر وارد سلول می شود. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>فاز 2 : کانالهای کلسیمی آهسته باز شده و به یون کلسیم اجازه ورود به داخل غشاء می دهند. یون مثبت کلسیم با یون منفی کلر ایجاد یک خط صاف یا کفه </b><b><span dir="ltr">(Plateau) </span></b><b>می کند . در این حالت پتالنسیل غشاء بسیار کم و نزدیک به صفر است. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>فاز 3 : در ابتدا یون مثبت پتاسیم از داخل سلول بیرون می رود و چون بار الکتریکی سلول کم می شود ، به مرحله پتانسیل غشاء می رسد . در انتهای فاز سوم یون سدیم وارد شده در فاز صفر با انرژی زیاد خارج می شود و پتاسیم خارج شده در فاز سوم بداخل سلول ریخته می شود. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>فاز 4 : یون سدیم به آهستگی شروع به وارد شدن می کند تا دوباره برای دپولاریزاسیون بعدی به کار رود . (دپولاریزاسیون دیاستولیک ) </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>زمان تحریک ناپذیری مطلق </b><b><span dir="ltr">( THE ABSOLUTE REFRACTORY PERIOD)</span></b><b> :</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>مدت زمان بعد از ایجاد ایمپالس قلبی در فازهای صفر و 1 و 2 که سلول عضله قلبی به هیچ تحریک بعدی پاسخ نمی دهد و تحریک مجدد فیبرها برای ایجاد دپولاریزاسیون امکان پذیر نیست. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>زمان تحریک ناپذیری نسبی </b><b><span dir="ltr">( THE RELATIVE REFRACTORY PERIOD)</span></b><b> :</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>در فاز 3 تحریک مجدد سلول ها تنها با محرک قوی امکان پذیر است. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>طول مدت پتانسیل عمل قلب </b><b><span dir="ltr">( ACTION POTENTIAL DURATION )</span></b><b> : </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>فاصله بین فاز صفر و چهار پتانسسیل عمل که در طی آن سلول در حال رپولاریزه شدن و بازگشت به پتانسیل استراحت غشاء است. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>پتانسیل استراحت غشاء </b><b><span dir="ltr">RESTING MEMBRANE POTENTIAL ( R.M.P) </span></b><b>:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>نیرویی که برای ایجاد یک شارژ در طول غشای در حال استراحت سلول های قلبی تولید می شود را پتانسیل استراحت غشاء می نامند . این پتانسیل در نتیجه نفوذپذیری سلول نسبت به یون پتاسیم و خروج این یون ها به خارج غشاء ایجاد می شود . </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>توزیع ناهمگون کاتیون ها (سدیم ، پتاسیم ، کلسیم ) و آنیون ها (کلر .. ) و اختلاف بارهای الکتریکی در دو طرف غشای سلول قلبی باعث ایجاد پتانسیل استراحت غشاء </b><b><span dir="ltr">( R.M.P ) </span></b><b>می شود. پمپ سدیم </b><b>-</b><b> پتاسیم </b><b><span dir="ltr">ATPase</span></b><b> با استفاده از انرژی حاصل از تجزیه آدنوزین تری فسفات و تبدیل به آدنوزین دی فسفات ، سدیم و پتاسیم را با نسبت سه به دو به خارج و داخل غشاء می راند تا پتانسیل استراحت غشاء حفظ گردد . </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>فاز آسیب پذیر </b><b><span dir="ltr">( VULNERABLE PHASE ) </span></b><b>:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>این دوره در مراحل 2 و 3 پتانسیل عمل است و با قوس بالا رونده موج </b><b><span dir="ltr">T</span></b><b> همراه است. یک تحریک قوی یا یک ضربان نابجای زودرس ( پدیده </b><b><span dir="ltr">P</span></b><b> روی </b><b><span dir="ltr">T</span></b><b> در </b><b><span dir="ltr">PVC</span></b><b> ) موجب دپولاریزاسیون می شود. </b></div> <div dir="rtl" align="right"> <table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="616" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; width: 461.9pt; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none"> <tbody> <tr style="height: 455.5pt"> <td valign="top" width="616" style="border-bottom: red 6pt solid; border-left: red 6pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 461.9pt; padding-right: 5.4pt; height: 455.5pt; border-top: red 6pt solid; border-right: red 6pt solid; padding-top: 0in"> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><i>اثرات داروهای ضد دیس ریتمی در فاز های مختلف پتانسیل عمل</i></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0"> <div> <p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-size: 9pt">فاز صفر پتانسیل عمل</span></b></p> </div> <div dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt" align="center"><b><span style="font-size: 8pt">داروهای کلاس</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt">I</span></b><b><span style="font-size: 8pt"> ضد دیس ریتمی</span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-size: 8pt">بلوک کانال سدیمی </span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-size: 8pt">کاهش حرکت سدیم به داخل سلول و در نتیجه دور شدن آن از آستانه تحریک </span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt">A</span></b><b><span style="font-size: 8pt">: دیزوپیرامید (نوربیس) </span></b></div> <div dir="rtl" style="text-indent: -9pt; margin: 0in 14.25pt 0pt 0in"><b><span style="font-size: 8pt">middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b><span style="font-size: 8pt">پروکائین آمید (نورپیس) </span></b></div> <div dir="rtl" style="text-indent: -9pt; margin: 0in 14.25pt 0pt 0in"><b><span style="font-size: 8pt">middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b><span style="font-size: 8pt">کنیدین </span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt">B</span></b><b><span style="font-size: 8pt">: زایلوکائین (لیدوکائین) </span></b></div> <div dir="rtl" style="text-indent: -9pt; margin: 0in 14.25pt 0pt 0in"><b><span style="font-size: 8pt">middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b><span style="font-size: 8pt">فنی توئین ( دیلانتین) </span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt">C</span></b><b><span style="font-size: 8pt">:پروپافنون ،</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-indent: -26.75pt; margin: 0in 30.45pt 0pt 0in"><b><span style="font-size: 8pt">middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b><span style="font-size: 8pt">تو کاینید</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-indent: -68.3pt; margin: 0in 1in 0pt 0in"><b><span style="font-size: 8pt">middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b><span style="font-size: 8pt">موری سینرین </span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"></div> <div></div> </td> </tr> </tbody> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0"> <div> <div dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt" align="center"><b><span style="font-size: 9pt">فاز دو پتانسیل عمل</span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt" align="center"><b><span style="font-size: 8pt">داروهای کلاس </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt">IV</span></b><b><span style="font-size: 8pt"> ضد دیس ریتمی</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt" align="center"><b><span style="font-size: 8pt">بلوک کانال آهسته کلسیمی</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt" align="center"><b><span style="font-size: 8pt">وراپامیل </span></b><b><span style="font-size: 8pt">-</span></b><b><span style="font-size: 8pt"> دیلتیازم</span></b></div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0"> <div> <div dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt" align="center"><b><span style="font-size: 9pt">فاز سه پتانسیل عمل </span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-size: 8pt">داروهای کلاس </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt">III</span></b><b><span style="font-size: 8pt"> ضد دیس ریتمی</span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-size: 8pt"></span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-size: 8pt">بلوک کانال پتاسیمی</span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-size: 8pt">طولانی کردن زمان دپولاریزاسیون و زمان تحریک ناپذیری</span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-size: 8pt">برتیلیوم (برتیلول) </span></b><b><span style="font-size: 8pt">-</span></b><b><span style="font-size: 8pt"> آمیودارون (کوردارون) </span></b><b><span style="font-size: 8pt">-</span></b><b><span style="font-size: 8pt"> ایبوتایلید </span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"></div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <b></b> <p></p> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <br clear="all" /> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0"> <div> <p dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"></p> </div> <div></div> </td> </tr> </tbody> </table> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0"> <div> <div dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt" align="center"><b><span style="font-size: 9pt">فاز چهار پتانسیل عمل </span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt" align="center"><b><span style="font-size: 8pt">داروهای کلاس </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt">II</span></b><b><span style="font-size: 8pt"> ضد دیس ریتمی</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0in 0in 0pt" align="center"><b><span style="font-size: 8pt">مهار گیرنده های بتا </span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-size: 3pt"></span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-size: 8pt">کاهش ضربان قلب با کاهش اتوماتیسیته </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt">SA</span></b><b><span style="font-size: 8pt"> و افزایش تحریک ناپذیری </span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt">AV</span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="font-size: 8pt">پروپرانولول (ایندرال) </span></b><b><span style="font-size: 8pt">-</span></b><b><span style="font-size: 8pt"> اسمولول </span></b><b><span style="font-size: 8pt">-</span></b><b><span style="font-size: 8pt"> آتنولول </span></b><b><span style="font-size: 8pt">-</span></b><b><span style="font-size: 8pt"> متوپرولول </span></b><b><span style="font-size: 8pt">-</span></b><b><span style="font-size: 8pt"> اسپوتولول </span></b><b><span style="font-size: 8pt">-</span></b><b><span style="font-size: 8pt"> تیمولول</span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"></div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p></p> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>داروهای ضد دیس ریتمی بر اساس چگونگی تأثیر بر سلولهای قلبی در فازهای مختلف پتانسیل عمل قلب به چهار گروه اصلی تقسیم می گردند. </b></div> <b><span dir="rtl" style="line-height: 150%; font-size: 12pt"><br clear="all" /> </span></b> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt">طبقه بندی داروهای ضد آریتمی بر اساس سیستم واگن ویلیام :</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span dir="ltr">VAUGHEN WILLIAM CLASSIFICATION</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>چهار گروه داروهای ضد آریتمی عبارتند از: </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b><span>1-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b>بلوک کننده های کانال سدیم </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b><span>2-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b>بلوک کننده های گیرنده های بتا آدرنرژیک </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b><span>3-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b>بلوک کننده های کانال پتاسیم </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b><span>4-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b>بلوک کننده های کانال کلسیم</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>یک گروه متفرقه هم وجود دارد که شامل آدنوزین ، دیژیتال ، یون پتاسیم و منیزیم است. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b> <p></p> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <br clear="all" /> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>جدول تقسیم بندی داروهای ضد آریتمی بر اساس مکانیسم عمل </b><b><span dir="ltr">CLASSIFICATION BY ACTION </span></b><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="z-index: 7; position: absolute; left: 0pt"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0"> <div v:shape="_x0000_s1032" style="padding-bottom: 4.35pt; padding-left: 7.95pt; padding-right: 7.95pt; padding-top: 4.35pt"> <p dir="ltr" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">Class I: Na<sup>+</sup> Channel Blockers </span></p> </div> <ul type="disc" style="margin-top: 0in"> <li dir="ltr" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">Class</span><span style="font-size: 11pt"> IA</span></li> </ul> <div dir="ltr" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">- Quinidine </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Disopyramide </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Procainamide</span></div> <ul type="disc" style="margin-top: 0in"> <li dir="ltr" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">Class IB </span></li> </ul> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Lidocaine </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Mexiletine </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Phenytoin</span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Tocainide</span></div> <ul type="disc" style="margin-top: 0in"> <li dir="ltr" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">Class IC </span></li> </ul> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Flecainide </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Encainide </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">ProPafenone </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">Class II: Betablockers </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Propranolol </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Atenolol </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Esmolol </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Metaprolol </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Sotalol </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Acebutolol </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">Class III: K<sup>+</sup> Channel Blockers </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Amiodarone (cordarone ) </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Sotalol (Betapace) </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Ibutalid </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">Class IV: Calcium antagonists </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Verapamil </span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; text-indent: -9pt; margin: 0in 0in 0pt 45pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span><span style="font-size: 11pt">Diltiazem</span></div> <div dir="ltr" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"></div> <div></div> </td> </tr> </tbody> </table> </span><b></b> <p></p> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <br clear="all" /> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt">کلاس 1 : بلوک کننده های کانال سدیم<span> </span><b><span dir="ltr">Class 1A :Na<sup>+</sup> Channel Blockers </span></b><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.5in; margin: 0in 0in 0pt"><b>داروهای کلاس </b><b><span dir="ltr">A</span></b><b>1 با مهار حرکت سدیم به داخل غشاء ، کانال سریع سدیم را بلوک کرده و به تثبیت غشاء سلول می پردازد. هیپرکالمی سمیت قلبی داروهای کلاس </b><b><span dir="ltr">A</span></b><b>1 را تشدید می کند. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.5in; margin: 0in 0in 0pt"><b>این دارو ها بر اساس شدت اثر بر فاز صفر پتانسیل عمل، مدت زمان پتانسیل عمل،و مدت زمان تحریک ناپذیری مطلق قلب به سه زیر گروه ذیل تقسیم می شوند: </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>گروه </b><b><span dir="ltr">A</span></b><b> 1 : </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>مکانیسم اثر :</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span> با افزایش بلوک کانال سریع سدیم به طور اختصاصی در دپلاریزاسیون تأخیر ایجاد می کند ودر نتیجه، مدت پتانسیل عمل را طولانی </span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>میکنند. داروهای این زیر گروه عبارتند از کنیدین، دیزوپیرامید، و پروکائین آمید. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>اثرات گروه </b><b><span dir="ltr">A</span></b><b> 1 بر قلب : </b></div> <ul type="disc" style="margin-top: 0in"> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>افزایش مدت زمان تحریک ناپذیری مطلق قلب </b></li> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>کاهش تحریک پذیری میوکارد </b></li> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>کاهش کانون های نابجا </b></li> </ul> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>موارد استفاده گروه </b><b><span dir="ltr">A</span></b><b> 1 : </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>انقباض زودرس دهلیزی، انقباض زودرس بطنی ، تاکیکاردی مونومرفیک بطنی ، تور سادوپوینت، سندرم </b><b><span dir="ltr">WPW </span></b><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>گروه </b><b><span dir="ltr">B</span></b><b> 1 :</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>مکانیسم اثر :</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span> با افزایش بلوک کانال سریع سدیم بر خلاف گروه </span></b><b><span dir="ltr">A</span></b><b> 1 ، رپلاریزاسیون را تسریع، و در نتیجه مدت پتانسیل عمل را در بعضی از بافتها کوتاه می کنند. داروهای این زیر گروه عبارتند از زایلوکائین ، فنی تویین، مگزیلیتین و توکاینید </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>اثرات گروه </b><b><span dir="ltr">B</span></b><b> 1 بر قلب: </b></div> <ul type="disc" style="margin-top: 0in"> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>کاهش تحریک پذیری میوکارد بطنی </b></li> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>کاهش کانون های نابجا در بطن ها </b></li> </ul> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>موارد استفاده گروه </b><b><span dir="ltr">B</span></b><b> 1 :</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>در دیس ریتمی های بطنی مثل انقباض زودرس بطنی، تاکیکاردی مونومورفیک بطنی، فیبریلاسیون بطنی </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>گروه </b><b><span dir="ltr">C</span></b><b> 1 :</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>مکانیسم اثر :</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>قدرت بلوک کنندگی کانال سریع سدیم داروهای این دسته، بیشتر از دو گروه قبلی بوده ولی اثری روی رپولاریزاسیون یا مدت پتانسیل عمل ندارند. داروهای این زیر گروه عبارتند از فله کاینید، انکاینید، و پروپافنون </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>اثرات گروه </b><b><span dir="ltr">C</span></b><b> 1 بر قلب : </b></div> <ul type="disc" style="margin-top: 0in"> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>کاهش تحریک پذیری میوکارد بطنی </b></li> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>کاهش سرعت هدایت در سیستم هیس </b><b>-</b><b> پورکنژ </b></li> </ul> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>موارد استفاده گروه </b><b><span dir="ltr">C</span></b><b> 1 : </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>در دیس ریتمی های بطنی، به ویژه همراه با همودینامیک ناپایدار بطنی مثل انقباض زودرس بطنی، تاکیکاردی بطنی، فیبریلاسیون بطنی </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>کلاس یک متفرقه: </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b>آمیودارون </b><b><span dir="ltr">(Amiodarone)</span></b><b> : گرچه اغلب به عنوان داروی کلاس 3 در نظر گرفته می شود ولی خاصیت بلوک کانال های سدیم (اثر کلاس 1) را دارا می باشد. آمیودارون در اغلب آریتمی ها مؤثر است و به عنوان داروی ضد آریتمی وسیع الطیف، کانال های سدیم، کلسیم، پتاسیم و گیرنده های بتا آدرنرژیک را بلوک می کند. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b>موری سیزین </b><b><span dir="ltr">(Moricizine)</span></b><b> <span>: به عنوان داروی کلاس 1 محسوب می شود و بیش از یک نوع اثر بر پتانسیل عمل دارد و دارای اثرات هر سه زیر گروه </span></b><b><span dir="ltr">A</span></b><b> 1، گروه </b><b><span dir="ltr">B</span></b><b> 1 و گروه </b><b><span dir="ltr">C</span></b><b> 1 می باشد. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>اثرات کلاس یک متفرقه بر قلب : </b></div> <ul type="disc" style="margin-top: 0in"> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>افزایش سرعت هدایت در سیستم هیس </b><b>-</b><b> پورکنژ </b></li> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>افزایش سرعت هدایت در گره دهلیزی </b><b>-</b><b> بطنی </b></li> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>کاهش کانون های نابجا </b></li> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>افزایش فاصله </b><b><span dir="ltr">P-R</span></b><b> و کمپلکس </b><b><span dir="ltr">QRS</span></b></li> </ul> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>موارد استفاده کلاس یک متفرقه : </b></div> <ul type="disc" style="margin-top: 0in"> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>دیس ریتمی های مرگبار و تکرار شونده بطنی به ویژه همراه با همودینامیک ناپایدار بطنی مانند انقباض های زودرس بطنی</b></li> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>تاکیکاردی مونومورفیک بطنی </b></li> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>فیبریلاسیون بطنی </b></li> </ul> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <span dir="rtl" style="line-height: 150%; font-size: 12pt"><br clear="all" /> </span> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt">داروهای کلاس <b><span dir="ltr">A</span></b> 1 ضد دیس ریتمی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>کینیدین </b><b><span dir="ltr">QUINIDINE SULFAT - APO QUINIDINE - QUINIDINEX EXTENTABS </span></b><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.5in; margin: 0in 0in 0pt"><b>کنیدین داروی ضد دیس ریتمی کلاس </b><b><span dir="ltr">A</span></b><b> 1 می باشد که با بلوک کانالهای سدیم، مدت پتانسیل عمل را افزایش و دوره تحریک ناپذیری مؤثر در میوکارد دهلیزی و بطنی را طولانی می کند. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>طبقه بندی درمانی : آلکالوئید </b><b><span dir="ltr">Cinchona</span></b><b>-</b><b> ضد دیس ریتمی بطنی، ضد دیس ریتمی فوق بطنی، ضد دیس ریتمی دهلیزی </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>موارد مصرف: فلوتر یا فیبریلاسیون دهلیزی </b><b>-</b><b> انقباض زودرس دهلیزی </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>اشکال دارو : </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.5in; margin: 0in 0in 0pt"><b>خوراکی : گلوکانات کنیدین 324 میلی گرم، پلی گلوکانات کنیدین 275 میلی گرم، سولفات کنیدین 300 -200 میلی گرم </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.5in; margin: 0in 0in 0pt"><b>تزریقی : عضلانی </b><b>-</b><b> وریدی ، گلوکانات کنیدین = 80 میلی گرم </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>موارد منع مصرف : </b></div> <ul type="disc" style="margin-top: 0in"> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>ایدیوسنکرازی یا ازدیاد حساسیت نسبت به کنیدین یا دیگر مشتقات وابسته به </b><b><span dir="ltr">Cinchona </span></b><b></b></li> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>اختلالات هدایتی داخل بطنی، مسمومیت با گلیکوزید قلبی وقتی که هدایت </b><b><span dir="ltr">AV</span></b><b> به شدت مختل است. </b></li> <li dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>ریتم غیر طبیعی ناشی از مکانیسم های </b><b><span dir="ltr">Escape</span></b><b> ، سابقه </b><b><span dir="ltr">Torsades de pointes </span></b><b>یا سندرم </b><b><span dir="ltr">QT</span></b><b> وابسته به دارو </b></li> </ul> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>عوارض جانبی: </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.5in; margin: 0in 0in 0pt"><b>سرگیجه، سردرد، احساس سبکی سر، تغییرات </b><b><span dir="ltr">ECG</span></b><b> <span>(به ویژه پهن شدن کمپلکس </span></b><b><span dir="ltr">QRS</span></b><b> ، طولانی شدن فاصله </b><b><span dir="ltr">PR</span></b><b> و<br /> </b><b><span dir="ltr">QT interval</span></b><b> ) ، تاکیکاردی بطنی، تاکیکاردی آتیپیکال بطنی، بلوک کامل </b><b><span dir="ltr">AV</span></b><b> ، آنژیوادم </b><b>-</b><b> سینکونیسم (سردرد </b><b>-</b><b> وزوز گوش) تضعیف عمل قلب اختلالات گوارشی و واکنش های آلرژیک (مثل پورپورای ترومبوسیتوپنیک) </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>اقدامات پرستاری: </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b>بررسی </b><b><span dir="ltr">ECG </span></b><b>مداوم برای تعیین افزایش قطعات </b><b><span dir="ltr">PR</span></b><b> یا </b><b><span dir="ltr">QRS</span></b><b> ، فاصله </b><b><span dir="ltr">QT</span></b><b>؛ کاهش دوزاژ یا قطع دارو. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b>بررسی مداوم فشار خون به علت وجود نوسان. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b>بررسی وضعیت قلبی : سرعت و ریتم و ویژگی ضربان قلب به طور مداوم. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></b><b>بررسی وضعیت تنفسی: سرعت و ریتم و وجود رال در ریه ها ، در صورت افزایش تنفس و نبض ؛ دارو باید قطع شود. </b></div> <b><span dir="rtl" style="line-height: 150%; font-size: 12pt"><br clear="all" /> </span></b> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt">پروکائین آمید<b><span dir="ltr">)Procainamide </span></b><b>پرونستیل </b><b><span dir="ltr">( Pronestyl</span></b><b>:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>تعریف: پروکائین آمید داروی ضد دیس ریتمی کلاس </b><b><span dir="ltr">A</span></b><b> 1 بوده که خود تحریکی، اتوماتیسیته و سرعت هدایت را در قلب کاهش و زمان تحریک ناپذیری موثر میوکارد را طولانی می کند تا تاکی دیس ریتمی های بطنی و فوق بطنی تحت کنترل در آیند. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>مکانیسم پروکائین آمید: </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- کاهش خود تحریکی غشاء سلولی </b><b><span dir="ltr">(Excitability) </span></b><b><span>:</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>پروکائین آمید با ممانعت از تبادل کاتیون ها در غشاء سلولی خود تحریکی سلول های میوکارد را سرکوب می کند. به عبارت دیگر پروکائین آمید با کاهش ورود سدیم به داخل سلول در زمان و کاهش خروج پتاسیم از سلول در زمان رپولاریزاسیون <<خود تحریکی>> را سرکوب می کند. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- کاهش خودکاری کانون های نابجا </b><b><span dir="ltr">(Authomaticity)</span></b><b> <span>:</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>پروکائین آمید تعداد دپولاریزاسیون دیاستولیک (در فاز 4 پتانسیل عمل قلب) را کاهش و پتانسیل آستانه تحریک را بالا می برد. از آنجا که ولتاژ باید مسافت بیشتری را تا صفر میلی ولت طی کند، سلول به جریان الکتریکی بیشتری برای شلیک کردن نیاز دارد. بنابراین سرعت دپولاریزاسیون (در فاز صفر) بویژه در کانون های نابجا به تأخیر می افتد. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>این ویژگی به گره </b><b><span dir="ltr">S</span></b><b>.</b><b><span dir="ltr">A</span></b><b> اجازه می دهد که قلب را مجدداً به عنوان پیشاهنگ اصلی قلب تحت کنترل خود درآورد. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- کاهش سرعت هدایت در بافتهای میوکارد </b><b><span dir="ltr">(Conduction Velocity)</span></b><b> <span>:</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>پروکائین آمید با ایجاد تأخیر در فاز پتانسیل عمل (دپولاریزاسیون) طول مدت زمان پتانسیل عمل را در بافتهای میوکارد، بجز در دسته هیس و گره </b><b><span dir="ltr">A-V</span></b><b> طولانی می کند. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- افزایش زمان تحریک ناپذیری مؤثر در بطن ها </b><b><span dir="ltr">(Effective Refractory Period)</span></b><b> <span>:</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>پروکائین آمید با مهار کانال های سریع سدیمی، زمان تحریک ناپذیری مؤثر را در فیبرهای پورکنژ طولانی می کند. این عمل، <br /> دیس ریتمی های ناشی از << پدیده ورود مجدد >> را با تبدیل بلوک یک سویه به بلوک دو سویه، متوقف می کند. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- اثر اینوتروپیک منفی : این دارو بر خلاف نورپیس (دیزوپرامید) قدرت انقباضی قلب را کاهش نمی دهد مگر اینکه نارسایی و آسیب میوکارد وجود داشته باشد. در این صورت نارسایی بطنی را تشدید می نماید. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- اثرات همودینامیک: </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>از آنجا که پروکائین آمید، گیرنده های آلفا آدرنرژیک را بلوک نمی کند، خاصیت گشاد کنندگی عروق داشته و در صورت تزریق سریع، باعث کاهش برون ده قلبی و هیپوتانسیون می شود. </b></div> <b><span dir="rtl" style="line-height: 150%; font-size: 12pt"><br clear="all" /> </span></b> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt">اثرات الکترو کاردیوگرافیک پروکائین آمید:<b> این دارو فاصله </b><b><span dir="ltr">P-R</span></b><b> و فاصله </b><b><span dir="ltr">Q-T</span></b><b> را طولانی و کمپلکس </b><b><span dir="ltr">QRS</span></b><b> را عریض می کند.</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>موارد کاربرد پروکائین آمید: </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- درمان انقباض زودرس بطنی، تاکیکاردی بطنی ، فیبریلاسیون دهلیزی </b><b><span dir="ltr">(AF)</span></b><b> و تاکیکاردی های حمله ای فوق بطنی </b><b><span dir="ltr">(PSVT)</span></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- درمان تاکیکاردی های بطنی راجع و فیبریلاسیون بطنی مقاوم (پروکائین آمید به ندرت در فیبریلاسیون بطنی استفاده می شود زیرا زمان مورد نیاز برای اثر دوز مؤثر تجویز شده دارو طولانی است. )</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- درمان تاکیکاردی با </b><b><span dir="ltr">QRS</span></b><b> عریض که از تاکیکاردی های بطنی قابل تشخیص نیستند. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- درمان انقباضات زودرس بطنی </b><b><span dir="ltr">(PVCs) </span></b><b>که به زایلو کائین جواب نمی دهند یا نسبت به این دارو حساسیت دارند. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- درمان دیس ریتمی های قلبی ناشی از عمل جراحی و بیهوشی </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>موارد عدم کاربرد پروکائین آمید: </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- تورسادوپوینت </b><b><span dir="ltr">(Tdp)</span></b><b> : پروکائین آمید این دیس ریتمی را به فیبریلاسیون بطنی تبدیل و آنرا نسبت به درمان مقاوم می کند. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- بلوک درجه دوم و سوم دهلیزی بطنی: این دارو باعث طولانی شدن فاصله </b><b><span dir="ltr">P-R</span></b><b> و عریض شدن </b><b><span dir="ltr">QRS</span></b><b> می شود. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>عوارض : </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 0.5in; margin: 0in 0in 0pt"><b>افزایش زمان آسیب پذیری بطن ها </b><b><span dir="ltr">(Vulunerable)</span></b><b> <span>: این دارو باعث طولانی شدن مدت زمان </span></b><b><span dir="ltr">QRS</span></b><b> و فاصله </b><b><span dir="ltr">QT</span></b><b> شده و در نتیجه زمان آسیب پذیری بطن ها افزایش می یابد. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- ایست گره سینوسی دهلیزی </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- بلوک گره سینوسی دهلیزی و گره دهلیزی بطنی </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- هیپوتانسیون : تزریق سریع دارو باعث سقوط فشار خون می شود. </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b>- تشدید نارسایی قلبی </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt">دوزاژ پروکائین آمید:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>بلوس وریدی : </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b>بلوس اولیه : یک انفوزیون 20 میلی گرمی در دقیقه باید انجام شود تا یکی از موارد زیر رخ دهد: </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><b><span>-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">amp;nbs</span></span></b></div> </div> </div> </div> <p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; background-color: transparent; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0"> <div v:shape="_x0000_s1031" style="padding-bottom: 4.35pt; padding-left: 7.95pt; padding-right: 7.95pt; padding-top: 4.35pt"> <p dir="rtl" align="right" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt"><span dir="ltr" style="font-size: 11pt">Classification by Action </span></p> </div> <ul type="disc" style="margin-top: 0in"> <li dir="ltr" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">Class I - Membrane- stabilizing, inhibit fast sodium channel. Vestriction of sodium current </span></li> </ul> <ul type="disc" style="margin-top: 0in"> <li dir="ltr" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">Class II - Inhibition of sympathetic stimulation </span></li> </ul> <ul type="disc" style="margin-top: 0in"> <li dir="ltr" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">Class III - delayed repolarization </span></li> </ul> <ul type="disc" style="margin-top: 0in"> <li dir="ltr" style="text-align: left; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; unicode-bidi: embed; direction: ltr"><span style="font-size: 11pt">Class IV - Calcium antagonists. Inhibit slow calcium channel. Restriction of calcium current </span></li> </ul> <div></div> </td> </tr> </tbody> <http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=72انفاركتوس ميوكارد و اقدامات درمانی(مطلب ارسالی ازsaba karimi)http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=71<p></p> <div style="border-bottom: windowtext 9pt double; border-left: windowtext 9pt double; padding-bottom: 0in; padding-left: 4pt; padding-right: 4pt; border-top: windowtext 9pt double; border-right: windowtext 9pt double; padding-top: 1pt"> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="font-size: 8pt"><b><span style="color: #7030a0">بسم الله الرحمن الرحیم</span></b></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="font-size: 8pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="font-size: 8pt"><span style="color: #7030a0">صباکریمی دانشجوی پرستاری ورودی87</span></span></div> </div> <div style="border-bottom: windowtext 9pt double; border-left: windowtext 9pt double; padding-bottom: 31pt; padding-left: 4pt; padding-right: 4pt; border-top: windowtext 9pt double; border-right: windowtext 9pt double; padding-top: 1pt"> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="color: red; font-size: 26pt">انفاركتوس ميوكارد و اقدامات درمانی</span></div> </div> <div style="border-bottom: windowtext 9pt double; border-left: windowtext 9pt double; padding-bottom: 1pt; padding-left: 4pt; padding-right: 4pt; border-top: windowtext 9pt double; border-right: windowtext 9pt double; padding-top: 1pt"> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="color: black; font-size: 10pt">سكته قلبي شايعترين تشخيص بيماري دركشورهاي صنعتي مي باشد . ميزان مرگ ومير </span><b><span style="color: #3366ff; font-size: 12pt">انفاركتوس ميوكارد</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt"> حاد حدود30% ميباشد كه بيش از نيمي از موارد مرگ مربوط به زماني است كه بيمار هنوز به بيمارستان نرسيده است. <br /> <br /> </span><span style="color: #333300; font-size: 10pt">اگر ميزان مرگ ومير پس از پذيرش در بيمارستان دردو دهه اخيرحدود 30% كاهش پيدا كرده است اما حدود يك نفراز هر 25 بيماري كه از بيمارستان جان به در مي برد،درخلال نخستين سال پس از سكته قلبي خواهد مرد.<br /> </span><span style="color: black; font-size: 10pt"><br /> ميزان بقاء در بيماران سالمند( بالاي 65سال) كم است حمله قلبي يا انفاركتوس ميوكارد فرايندي است كه در آن قسمتهايي از عضله قلب به علت كاهش جريان خون كرونري( عروق خونرسان قلب) ازبين ميرود ، انفاركتوس ميوكارد عموما زماني رخ ميدهد كه در اثر انسداد ترومبوتيك (ناشي از لخته ) در يكي از شريانهاي خونرسان قلب (كرونري) جريان خون درآن به طور ناگهاني مختل ميگردد. البته سكته قلبي علل متعددي دارد . <br /> <br /> </span><b><span style="color: purple; font-size: 10pt">اصطلاحات سكته قلبي :" انسداد كرونري و انفاركتوس ميوكارد همگي مترادف هستند .</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt"> <br /> <br /> علائم يا تظاهرات باليني سكته قلبي: اولين علامت معمولا بروز دردهاي جلوي سينه است كه به گردن ، دست چپ وراست ، پشت وفك تحتاني انتشار مي يابد.اين درد ميتواند درضمن فعاليت بطور ناگهاني يا بدون فعاليت ايجاد شود.شدت آن بسيار زياد بوده بطوريكه بيماران معمولا اين درد را بدترين درد دوران عمر خود مي نامند. <br /> <br /> </span><span style="color: #333300; font-size: 10pt">درد معمولا با استراحت تسكين نمي يابد . درصورتيكه درد بيش از 15 دقيقه طول بكشد بايد به انفاركتوس ميوكارد يا سكته قلبي مشكوك بود. گاهي درد فقط از ناحيه اپي گاستر(ناحيه معده) شروع ميشودو همراه درد معمولا عرق سرد بر روي پيشاني ،اندامها و كف دست ايجاد ميشود وبه علت همراه شدن با استفراغ خيلي مواقع بيمار به غلط تصور ميكند كه دچار مسموميت غذايي يا گاستريت حاد شده ولذا به سمت درمان اشتباه ميرود .</span><span style="color: black; font-size: 10pt"> <br /> <br /> بايدتوجه داشت هر فردي بالاي 35 سال (خصوصا مرد) كه بادرد ناحيه اپي گاستر، استفراغ وعرق سرد مراجعه مينمايد سكته قلبي را به عنوان تشخيص اول در نظر گرفت . <br /> <br /> درمان طبي: مراقبت ودرمان كلي در سكته قلبي شامل برطرف كردن درد، جلوگيري از وسعت انفاركتوس، پيشگيري از عوارض واداره صحيح آن ، استراحت وكاهش فعاليت بدني وتخفيف اضطراب در بيماران است. <br /> <br /> <span style="background: lime">اقدامات درماني شامل چند مرحله ميشود.</span> <br /> <br /> </span><b><span style="color: black; font-size: 10pt">الف)</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt"> شناسايي علائم توسط بيمار ومراجعه هرچه سريعتر به مراكز درماني ويا درخواست كمك ازطريق اورژانس. <br /> <br /> </span><b><span style="color: black; font-size: 10pt">ب)</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt"> آمادگي گروه اورژانس براي ارائه اقدامات فوريت حياتي نظير عمليات احياء. <br /> <br /> </span><b><span style="color: black; font-size: 10pt">ج)</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt"> انتقال هرچه سريعتر بيمار به يك مركز درماني مجهز. اقداماتي كه در اورژانس در بخش zwj; </span><span dir="ltr" style="color: black; font-size: 10pt">ccu</span><span style="color: black; font-size: 10pt"> انجام ميشود ، انجام يك سري اقدامات تخصصي است كه از ذكر آن در اين مبحث به خاطر قابل استفاده بودن مطالب براي عموم از آن خودداري ميشود. <br /> <br /> </span><b><span style="color: olive; font-size: 10pt">نوتواني قلب:</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt"> در فرايند نوتواني پس از سكته قلبي ، شخص به وضعيت فيزيولوژيك ،رواني ، شغلي وتفريحي مطلوب باز ميگردد واين وضعيت را حفظ ميكند. اين فرايند بلافاصله پس از بستري شدن شروع ميشود ولي برنامه نوتواني معمولا دراز مدت ميباشد . <br /> <br /> </span><b><span style="color: black; font-size: 10pt">دراين فرايند آموزش موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد : </span></b><b><span style="color: black; font-size: 10pt"><br /> </span></b><span style="color: black; font-size: 10pt"><br /> </span><b><span style="color: #ff6600; font-size: 10pt">1)نظافت فردي: </span></b><span style="color: black; font-size: 10pt">نظافت بدن بيمار نه تنها براي بهداشت بلكه جهت تقويت روحيه وي نيز مفيد است . بيماراني كه تحت معالجه داروهاي ضد انعقاد خون(مانند هپارين) هستند بايد از ريش تراش برقي استفاده كنند زيرا درصورت ايجاد خراش ممكن است بندنيامدن خون موجب ناراحتي او گردد ونيز شستشوي دندانها بهتر است با مسواك نرم صورت گيرد.بيمار مبتلا به انفاركتوس ميو كارد بايستي از دوش آب سرد خودداري كند. <br /> <br /> </span><b><span style="color: #ff6600; font-size: 10pt">2)فعاليت حرفه اي:</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt"> بطور تقريبي دو سوم افراديكه دچار سكته قلبي ميشوند مجددا سركار خود برميگردند. بهترين زمان بازگشت به سر كار هفته 8-9 ميباشد. بعضي مشاغل طوري است كه اگر در محل كار دومين حمله قلبي حادث شود امكان مرگ بيمار نه به دليل سكته قلبي بلكه به دليل ماهيت كار وي بيشتر ميشود.<br /> <br /> اين مشاغل شامل رانندگي انواع ماشينها ، بنائي، برقكاري،خلباني و 000 ميباشد اگر شغل بيمار طوري است كه كار عضلاني انجام نميدهد ميتوانديك شيفت كامل كار كند كارگراني كه به كارهاي بدني سنگين اشتغال دارند بايد كار نيمه وقت يا نشسته انجام دهند. درصورتيكه بيمار ناچار به ترك كار خود شد ممكن است دچار افسردگي ونااميدي شود. انجام كار هايي از قبيل كارهاي دستي، هنري وتماشاي تلويزيون گاهي ميتواند مفيد باشد. <br /> <br /> </span><b><span style="color: #ff6600; font-size: 10pt">3)روابط جنسي: </span></b><span style="color: black; font-size: 10pt">فعاليت جنسي از هفته5 تا 8 پس از سكته قلبي امكان پذير است. داشتن استراحت قبل از فعاليت جنسي، پرهيزاز نوشيدن الكل وخوردن غذا 3يا4 ساعت قبل، كمك به پيشگيري ازدرد قفسه سينه ميكند هرگاه درد وفشار قفسه سينه وتنگي نفس روي داد بلافاصله فعاليت متوقف شود. خوردن نيتروگليسرين وايزوسوربايد دي نيتريت طبق دستور پزشك قبل از فعاليت به كنترل وپيشگيري از درد كمك كننده است. <br /> <br /> </span><b><span style="color: #ff6600; font-size: 10pt">4)رژيم غذايي:</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt"> افراط درخوردن براي بيمار قلبي درهر حالتي مضراست. مهمترين عامل وزن زياد پرخوري است. پرخوري براي سلامت وبهداشت هيچ يك از ارگانهاي بدن مناسب نبوده وبراي بيماران قلبي خطرناك است.ازمصرف غذاهاي چرب وپرنمك تاحدامكان بايد خودداري گردد. زيرا مصرف بي رويه وبيش از حداين مواد دراغلب موارد بحرانهاي قلبي شديد را موجب مي شود آشاميدنيهاي كافئين دار مانند چاي وقهوه و نوشابه هاي حاوي كولا به دليل افزايش ضربان قلب كمتر مصرف شود. <br /> <br /> مصرف مواد مخدرومحرك، براي بيماران قلبي جز در مواردي كه به تشخيص پزشك به عنوان درمان مورد استفاده قرار ميگيرد،به هيچ عنوان توصيه نميشود.به عنوان مثال سيگار كه كم ضررترين نوع اين مواد قلمداد ميشود ، درافراد مبتلا به امراض قلبي دريافت اكسيژن را دچار نقصان نموده واعمال قلبي را تضعيف ميكند. <br /> <br /> مطالعات جديد نشان ميدهدسيگاراثر ايمونولوژيك مهمي در ايجاد تصلب الشرائين دارد .اشخاص چاق مستعد ابتلا به بيماريهاي عروق وهمچنين بيماريهاي عضله قلب هستند وبيماران بايد وزن خود را به صورت تدريجي كم كنند.كلسترول وچربيهاي اشباع شده بايد بكلي از ليست غذائي بيمار حذف شوند و بجاي آن بيمار ميتواند از روغنهاي مايع بدون كلسترول استفاده نمايد همچنين مصرف غذاهاي سرخ شده نيزبايد محدود شود. گوشت قرمز (بعلت </span><span dir="ltr" style="color: black; font-size: 10pt">LDL</span><span style="color: black; font-size: 10pt"> بالا) كمتر مورد استفاده قرارگيرد ودرعوض ازگوشتهاي سفيد (گوشت طيور وماهي) مصرف نمايد. <br /> <br /> </span><b><span style="color: black; font-size: 10pt">بهتر است بيماران ازمواد غذائي زيربدليل داشتن سديم بالا استفاده ننمايند:</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt"> اسفناج،كنگر، گوشت قرمز،ماهي كنسروشده،سوسيس،كالباس،خيارشور،چيپس،دوغ،-پنيربانمك-آجيل-نان بانمك. <br /> <br /> </span><b><span style="color: #ff6600; font-size: 10pt">5)آب و هوا : </span></b><span style="color: black; font-size: 10pt">اجتناب از تماس با گرما وسرماي شديد وراه رفتن در مقابل باد <br /> <br /> </span><b><span style="color: #ff6600; font-size: 10pt">6)فعاليتهاي ورزشي: </span></b><span style="color: black; font-size: 10pt">راه رفتن روزانه وافزايش تدريجي سطح فعاليت ،فعاليتهاي تفريحي كه فشار عصبي را كم ميكند.اجتناب از فعاليتهايي كه باعث سفت شدن عضله ميشوندمانند وزنه برداري وخودداري ازانجام ورزش بلافاصله بعد از غذا <br /> <br /> </span><b><span style="color: #ff6600; font-size: 10pt">7)محل سكونت:</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt"> سكونت در طبقات هم كف ومناطق ساكت وبدون سروصدا. </span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 10pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="color: #ff0000"><strong>criticalcare.LoxBlog.Com </strong></span></div> </div>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=71آنژین صدری (مطلب ارسالی ازsaba karimi)http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=70<p></p> <div style="border-bottom: windowtext 6pt double; border-left: windowtext 6pt double; padding-bottom: 1pt; padding-left: 4pt; padding-right: 4pt; border-top: windowtext 6pt double; border-right: windowtext 6pt double; padding-top: 1pt"> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="font-size: 10pt"><b><span style="color: #00b0f0">بسم الله الرحمن الرحیم</span></b></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="font-size: 10pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="font-size: 10pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="font-size: 10pt"><b><span style="color: #00b0f0">صباکریمی</span></b></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #00b0f0">دانشجوی پرستاری ورودی87</span></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="color: #ff00ff">مدیر سایت: فایل نیاز به ویرایش املایی دارد</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><b><span style="color: red; font-size: 28pt">آنژین</span></b><b><span dir="ltr" style="color: red; font-size: 28pt"></span></b><b><span style="color: red; font-size: 28pt">صدری</span></b></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><b></b></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">آنژین صدری</span><span style="font-size: 12pt">نوعی بیماری است که در اثر نرسیدن اکسیژن به عضلات قلب توسط شریانهای کرونری به</span><span style="font-size: 12pt">وجود می آید. این بیماری باعث دردی شدید و تدریجی در قسمت پایین استخوان جناغ سینه</span><span style="font-size: 12pt">می شود. این درد گاهی به قسمتهای دیگر بدن مانند دست چپ ( به ندرت دست راست ) شانه</span><span style="font-size: 12pt">ی چپ، فک، دندانها، گردن، پشت و حتی به شکم انتشار می</span><span style="font-size: 12pt">کند</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">شریان کرونری</span><span style="font-size: 12pt">چپ و شریان کرونری راست وظیفه ی رسانیدن خون به عضلات قلب را به عهده دارند. خون به</span><span style="font-size: 12pt">عضلات قلب اکسیژن و غذا می رساند؛ اما اگر خون و متعاقبا اکسیژن به اندازه ی کافی</span><span style="font-size: 12pt">به عضلات قلب نرسد ( وضعیتی که ایسکمی قلبی یا کم خونی موضعی قلب نامیده می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">) - </span><span style="font-size: 12pt">مانند افرادی که شریانهای کرونری آنها بیمار است یا فشار خونشان</span><span style="font-size: 12pt">بالا است</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"> - </span><span style="font-size: 12pt">فرد دچار دردی در جناغ سینه می</span><span style="font-size: 12pt">شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">علایم</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">:</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">احساس </span><span style="font-size: 12pt">سفتی ، فشرده شدن ، فشار، یا درد در قفسه صدری </span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">بروز</span><span style="font-size: 12pt">ناگهانی مشکل در تنفس </span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">درد قفسه </span><span style="font-size: 12pt">صدری مشابه سوءهاضمه </span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">حالت خفگی </span><span style="font-size: 12pt">در گردن </span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">درد قفسه </span><span style="font-size: 12pt">صدری که به آرواره ، دندان ها، یا گوش تیر می کشد</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">سنگینی ،</span><span style="font-size: 12pt">کرختی ، سوزن سوزن شدن یا درد در قفسه صدری ، بازو، شانه ، آرنج ، دست ،</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"> (</span><span style="font-size: 12pt">معمولاً در سمت چپ</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">درد در بین </span><span style="font-size: 12pt">دو کتف </span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">علل</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">:</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">بیماری </span><span style="font-size: 12pt">شریانهای کرونری که مهمترین عامل آنژین صدری می باشد</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">کم خونی </span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">پرکاری</span><span style="font-size: 12pt">تیرویید</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">تندشدن </span><span style="font-size: 12pt">ضربان قلب </span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">عوارض احتمالی </span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">:</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">حمله</span><span style="font-size: 12pt">قلبی</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"> </span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">سكته مغزي </span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">آنژين صدري </span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">بيماري </span><span style="font-size: 12pt">كليوي </span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">نارسايي </span><span style="font-size: 12pt">احتقاني قلب </span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">مرگ </span><span style="font-size: 12pt">ناگهاني</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">انواع آنژین</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"> :</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="color: blue; font-size: 12pt">آنژین صدری پایدار</span><span dir="ltr" style="color: blue; font-size: 12pt"> Stable Angina Pectoris))</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">برخی از آنژین</span><span style="font-size: 12pt">ها خفیف هستند و قابل پیش بینی و با استفاده از قرص های نیتروگلیسیرین،</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"> Beta-Blocker </span><span style="font-size: 12pt">و</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"> Calcium Channel Blocker </span><span style="font-size: 12pt">مداوا می شوند، که به آنژینهای پایدار</span><span style="font-size: 12pt">معروف هستند این آنژینها از دو تا پانزده دقیقه طول می کشند و حتی با استفاده از</span><span style="font-size: 12pt">استراحت هم قابل حل می باشند. بیش از هشتاد درصد مردم به آنژین پایدار مبتلا هستند</span><span style="font-size: 12pt">و اکثر اوقات وقتی صحبت از آنژین می شود، منظور همین آنژین پایدار می باشد. اگر شما</span><span style="font-size: 12pt">آنژین پایدار دارید هر یک از علایم زیر نشان دهنده بدتر شدن وضعیت شما می</span><span style="font-size: 12pt">باشد</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">:</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">بیدار شدن</span><span style="font-size: 12pt">در شب به دلیل هر یک از عوامل آنژین</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">شدیدتر شدن</span><span style="font-size: 12pt">عوامل نسبت به دفعات گذشته</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">بیشتر شدن</span><span style="font-size: 12pt">عوامل آنژین نسبت به دفعات گذشته</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">طولانی تر</span><span style="font-size: 12pt">شدن عوامل آنژین</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">که این عوامل</span><span style="font-size: 12pt">نوید آنژین ناپایدار را می دهند</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">...</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="color: blue; font-size: 12pt">آنژین صدری ناپایدار</span><span dir="ltr" style="color: blue; font-size: 12pt"> Unstable Angina Pectoris</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">دسته دوم</span><span style="font-size: 12pt">ناپایدار نام دارد و البته نادر هم می باشد و برای مداوای آن</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"> </span><span style="font-size: 12pt">باید از</span><span style="font-size: 12pt">آنژیوپلاستی استفاده کرد. در این روش از بادکنک برای بازکردن سرخرگ های قلبی </span><span style="font-size: 12pt">مسدودشده استفاده می کنند ، یا جراحی بای پاس در حالتی که سرخرگ های قلبی </span><span style="font-size: 12pt">شدیداً مسدود شده اند، استفاده می کنند. آنژین صدری ناپایدار غیر قابل پیش بینی است</span><span style="font-size: 12pt">و اغلب در حال استراحت به وقوع می پیوندد. این عارضه معمولا بعد از آنژین پایدار به</span><span style="font-size: 12pt">وقوع می پیوندد؛ اما افرادی هم بوده اند که از همان اول دچار آنژین صدری ناپایدار</span><span style="font-size: 12pt">می شوند. درد در این عارضه بیشتر، طولانی تر، معمولا در هنگام استراحت رخ می دهد و</span><span style="font-size: 12pt">با نیتروگلیسیرین هم برطرف نمی شود. آنژین ناپایدار مانند یک حمله قلبی نیست؛ اما</span><span style="font-size: 12pt">مانند یک نشانه برای اخطار دادن به شما از یک حمله قلبی می باشد و به شما اخطار می</span><span style="font-size: 12pt">دهد که هر چه سریعتر به بیمارستان بروید تا بستری شوید</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span><span style="font-size: 12pt">حمله آنژین</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"> Angina Attack :</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">کوتاه شدن</span><span style="font-size: 12pt">تنفس</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">غش</span><span style="font-size: 12pt">کردن</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">عرق کردن و</span><span style="font-size: 12pt">سردشدن در حالیکه پوست پر از عرق ا ست</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">تهوع و زرد</span><span style="font-size: 12pt">شدن پوست</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">- </span><span style="font-size: 12pt">تند شدن و</span><span style="font-size: 12pt">یا غیرعادی شدن ضربان قلبطبق گفته</span><span style="font-size: 12pt">انجمن قلب آمریکا این عوامل دقیقا نشان دهنده حمله قلبی قریب الوقوع می باشند</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="font-size: 12pt">برای مداوا یا</span><span style="font-size: 12pt">کاستن آنژین از سه دارو استفاده می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">:</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">Nitroglycerin (1</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">Beta-Blocker (2: </span><span style="font-size: 12pt">یکی از عواملی که باعث آنژین و افزایش آن می شود، فشارهای</span><span style="font-size: 12pt">عصبی و استرس زا می باشند. در واقع موضوع به این صورت است که هنگامی که به ما</span><span style="font-size: 12pt">فشارهای عصبی وارد می شود، مغز به قلب پیغام می دهد که فعالیت قلب زیاد شود و به</span><span style="font-size: 12pt">این ترتیب قلب برای فعالیت بیشتر و تندتر تپیدن نیاز به مقدار بیشتری اکسیژن می</span><span style="font-size: 12pt">باشد، حال اگر آن شخص دارای بیماری شریان های کرونری باشد، اکسیژن به اندازه نیاز</span><span style="font-size: 12pt">به قلب و عضلات آن نمی رسد و منجر به حمله قلبی می شود. داروهای</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt"> Beta-Blocker </span><span style="font-size: 12pt">باعث</span><span style="font-size: 12pt">می شوند تا در هنگام فعالیت فیزیکی یا فشارهای احساسی پیغام مغز برای فعالیت بیتر</span><span style="font-size: 12pt">قلب به قلب نرسد وبدین ترتیب از حمله قلبی جلوگیری می کند</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">. </span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">Calcium Channel Blocker (3: </span><span style="font-size: 12pt">این دارو باعث باز نگاه داشتن شریانهای کرونری و کاهش میزان</span><span style="font-size: 12pt">طلب اکسیژن قلب و همچنین کاهش فشار خون می شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 0pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><strong><span style="color: #ff0000">criticalcare.LoxBlog.Com </span></strong></div> </div>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=70پیوند کلیه (مطلب ارسالی ازsaba karimi)http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=69<p></p> <div style="border-bottom: windowtext 9pt double; border-left: windowtext 9pt double; padding-bottom: 1pt; padding-left: 4pt; padding-right: 4pt; border-top: windowtext 9pt double; border-right: windowtext 9pt double; padding-top: 1pt"> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 10pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><b><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt"></span></b></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 10pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="font-size: 10pt"><strong><span style="line-height: 115%">بسم الله الرحمن الرحیم</span></strong></span><span style="font-size: 10pt"><strong></strong></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 10pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="font-size: 10pt"><strong><span style="line-height: 115%">صباکریمی </span></strong></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 10pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="font-size: 10pt"><strong><span style="line-height: 115%">دانشجوی پرستاری </span><span style="line-height: 115%">ورودی87</span></strong></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 10pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><span style="color: #ff0000"><b>مدیر سایت: فایل نیاز به ویرایش املایی دارد</b></span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; text-align: center; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 10pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in" align="center"><b><span style="line-height: 115%; font-size: 36pt">پیوند کلیه</span></b></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 10pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">کاشتن کلیه انسان در بدن یک فرد دیگر، از طریق عمل جراحی امکان پذیر است. یک پیوند</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">موفق، در طول و کیفیت زندگی بیماراثردارد مبتلا به نارسایی مزمن کلیه موثر است و چنانچه </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">این عمل قبل از رسیدن به مرحله بحرانی انجام شود،درصد موفقیت آن بیشتر و احتمال </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">مرگ کمتر خواهد بود</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 10pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt">بیماریهایی که باعث از کار افتادگی کلیه می شوند، عبارتند از</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt">: <br /> bull; </span><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt">گلومرولونفریت</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt"> <br /> bull; </span><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt">دیابت</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt"> <br /> bull; </span><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt">بیماری پلی کیستیک کلیه</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt"> <br /> bull; </span><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt">عوارض جنبی داروها</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt"> <br /> bull; </span><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt">پیلونفریت</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt"> <br /> bull; </span><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt">انسداد مجاری ادرار</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt"> <br /> bull; </span><span style="line-height: 115%; color: black; font-size: 14pt">فشار خون بالا</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 10pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><b><span style="line-height: 115%; color: maroon; font-size: 14pt">شرایط گیرنده پیوند</span></b><b><span dir="ltr" style="line-height: 115%; color: palegreen; font-size: 14pt">:</span></b><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">در صورت وجود هر یک</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">از شرایط زیر، بیمار نامزد مناسبی برای دریافت کلیه پیوندی نخواهد بود</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt">:<br /> 1-</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">سن</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">بالای 70 سال</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> 2-</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">سرطان یا هر بیماری خارج کلیوی تهدید کننده زندگی، مانند</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">بیماریهای شدید عروقی قلب و مغز</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> 3-</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">عفونت فعال</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> 4-</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">زخم گوارشی فعال</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> 5-</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">ناتوانی</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">بیمار در تحمل عمل جراحی و درمان دارویی پس از عمل</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"> <br /> 6-</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">ابتلا به بیماری که</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">استفاده از داروهای سرکوبگر ایمنی باعث تشدید آن شود</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">در صورت وجود ناهنجاری در</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">مثانه و پیشابراه،لازم است قبل از پیوند کلیه ، ناهنجاری اصلاح شود</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt">.<br /> </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">بعد از</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"> 56-06 </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">سالگی، عوارض داروهای سرکوبگر ایمنی بیشتر می شود</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt">.<br /> <br /> <br /> </span><b><span style="line-height: 115%; color: maroon; font-size: 14pt">اقدامات لازم پیش از عمل پیوند</span></b><b><span style="line-height: 115%; color: maroon; font-size: 14pt">کلیه</span></b><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">کلیه های فرد گیرنده پیوند در صورت امکان خارج نمی شود ولی در شرایط </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">خاصی لازم است کلیه ها قبل از عمل پیوند خارج شوند که این شرایط عبارتند از</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt">:<br /> 1- </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">فشار خون بالایی که کنترل آن دشوار است و ناشی از ترشح زیاد رنین از کلیه های مبتلا</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">می باشد</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt">.<br /> 2-</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">عفونت فعال و دوطرفه کلیه ها</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> 3-</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">سرطان اولیه و دو طرفه کلیه ها؛</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">سرطان اولیه یعنی اینکه خاستگاه اولیه سرطان در کلیه ها بوده است و سرطان از نقاط</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">دیگر بدن به کلیه ها سرایت نکرده است</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> 4-</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">بیماریهای سنگ عفونی کلیه ها</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> 5-</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">کلیه</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">های پلی کیستیک(بیماری مادرزادی کلیه که در این حالت کلیه ها فاقد بافت طبیعی کلیه </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">به میزان کافی هستند</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt">)<br /> 6-</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">بیماری کلیوی ناشی از سل(به علت کنترل دشوار سل کلیوی با</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">دارو درمانی برای خارج ساختن منبع آلودگی از بدن فرد</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt">)<br /> </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">لازم است بیمار به توضیحات</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">پزشک درباره اقداماتی که برای کسب نتایج مورد انتظار پیوند کلیه انجام خواهد شد</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">توجه کافی داشته باشد</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt">.<br /> <br /> <br /> </span><b><span style="line-height: 115%; color: maroon; font-size: 14pt">آمادگی کافی روحی</span></b><b><span dir="ltr" style="line-height: 115%; color: maroon; font-size: 14pt"> - </span></b><b><span style="line-height: 115%; color: maroon; font-size: 14pt">روانی</span></b><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">بیمار باید هرگونه ترس یا اضطرابی که در خود احساس می کند، با پزشک </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">و پرستار مربوطه در میان بگذارد تا در صورت امکان نسبت به رفه آن اقدام</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">شود</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt">.<br /> <br /> </span><b><span style="line-height: 115%; color: maroon; font-size: 14pt">تغذیه در بیماران </span></b><b><span style="line-height: 115%; color: maroon; font-size: 14pt">پیوندی</span></b><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">اغلب اهمیت تغذیه در گیرندگان کلیه پیوندی از نظر دور می ماند چرا</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">که بیماران و گاه پرسنل پزشکی به پیوند به عنوان راه فراری از محدودیت های رژیم</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">غذایی لازم در دوران نارسایی کلیه و دیالیز می نگرند. اگرچه توصیه های تغذیه ای پس</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">از پیوند تغییر میکند ولی باز جای مهمی را در روند درمانی بیمار دارد. داروهای</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">سرکوبگر ایمنی که جز لاینفک درمان بیماران پیوندی هستند، اثرات خاصی در وضعیت تغذیه </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">انان دارند</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt">.<br /> </span><b><span style="line-height: 115%; color: maroon; font-size: 14pt">ارزیابی </span></b><b><span style="line-height: 115%; color: maroon; font-size: 14pt">بیماران پیش از دریافت کلیه پیوندی</span></b><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">افزایش اوره خون، اغلب با اختلالات</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">اساسی در متابولیسم پروتئین و انرژی همراه است. از طرفی بیمار بعلت احساس تغییر مزه</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">دهان، حالت تهوع و گاه استفراغ ، افسردگی و بی اشتهایی و از طرف دیگر خروج</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">اسیدآمینه از طریق همودیالیز ،نکند از نظر تغذیه ای (به ویژه اگر توصیه های پزشکی </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">را رعایت نکند) در وضعیت نامناسبی قرار میگیرد. واضح است که این وضعیت تغذیه ای</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">نامناسب بیماران در فاصله اولیه پس از پیوند احتمال عوارض را بیشتر خواهد کرد. به </span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">همین جهت وضعیت تغذیه ای بیمار قبل از پیوند باید مورد ارزیابی و بازبینی قرار</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt">گیرد</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt">.</span></div> <div dir="rtl" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; padding-bottom: 0in; margin: 0in 0in 10pt; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: medium none; border-right: medium none; padding-top: 0in"><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt"><br /> <a href="http://www.criticalcare.loxblog.com">www.criticalcare.loxblog.com</a> </span><span style="color: #ff0000"><span dir="ltr" style="line-height: 115%; font-size: 14pt">وب تخصصی مراقبتهای ویژه</span></span></div> </div> <p></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=69حاکمیت بالینی چیست؟ clinical governancehttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=67<p style="text-align: center"><img alt="" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTASpKKy_Nhr9SywzSHvpdgbdO-Vs9zjiFnKhfYLU-wwdgtqK4BmQ" /></p> <p><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است. (ادامه...)</span></p><p></p> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">حاکمیت بالینی<span dir="ltr">Clinical Governance</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">شعار و پیام سازمان جهانی بهداشت در 19 می 2003<<سلامت پایه توسعه است>></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">تاریخچه</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> اولین جنبش ارتقاء کیفیت خدمات سلامت در سال 1948 در انگلستان با تاسیس نظام سلامت ملی شروع شد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> در دهه 1970 تحلیل گران و نظریه پردازان با شناخت اهمیت درک ارتباط میان ساختارها، فرایندها و پیامدها به تعریف مفهوم و ارتباط اجزای کیفیت پرداختند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> از سال 1982، بتدریج مدیران پاسخگوی نتایج و برونداد خدمات شدند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> در سال 1983 گزارش گریفیث به عدم شفافیت در پاسخگویی در سطح محلی اشاره کرد که به کنار گذاشته شدن مدیریت درمان بر اساس توافق جمعی و انتصاب مدیر عمومی برای رهبری واحدهای مراقبت های سلامت انجامید. نقش کارکنان پزشکی درون گروههای درمانی مشخص گردید و این اقدام، عنصر پاسخگویی فردی برای خدمت ارایه شده را در نظام خدمات سلامت وارد نمود.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> در اوایل دهه 1990، هنوز شواهد اندکی مبنی بر استفاده از فرصتها برای نهادینه ساختن مفهوم ارتقاء کیفیت در خدمات سلامت در سطح ساختاری، وجود داشت. در همین سالldquo; حاکمیت بالینیldquo; به عنوان لایحه ای ارائه می شود.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> در سال 1999 سازمان ملی خدمات سلامت انگلستان تاسیس شد و مستقیماً به مساله کیفیت مراقبت سلامت پرداخت. دولت برای اولین بار مسوولیت قانونی امر کیفیت را عهده دار شد و نگرش حاکمیت فراگیر که پیش از این تنها در مورد امور مالی و بارکاری کاربرد داشت به عرصه ارایه کیفیت گسترش پیدا کرد. بدین ترتیب کیفیت به جای یک ضمیمه مطلوب به هدفی غالب تبدیل شد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">تعریف حاکمیت بالینی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">آژانس تحقیقات و کیفیت سلامت در ایالت متحده</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> چارچوبی که سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت را موظف به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی نموده و از این طریق آنها را در مقابل حفظ و ارتقای کیفیت خدماتی که ارائه می دهند پاسخگو می گرداند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> حاکمیت بالینی را می توان به مشابه تغییر فرهنگی تمام نظام در نظر گرفت که سازمان را برای ارائه خدمات سلامت مستمر، پاسخگو، بیمار محور و با کیفیت تعینن شده، توانمند می سازد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> حاکمیت بالینی فرصتی است برای یافتن راههای به حرکت در آوردن افراد با وضعیت سستی و رخوت فعلی به سمت فرهنگی چالش انگیزتر که در آن، آموزش فعال، صحبت کردن به همراه شنیدن و گوش کردن، و پرسیدن با هدف یادگیری و توسعه، موج می زند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> حاکمیت بالینی فرصتی است برای تحت اختیار در آوردن ارزش گذاری مهارتها و استعدادهای کارکنان و در حقیقت مجالی برای درک ضرورت به حرکت درآوردن دانش از کتابخانه ها به دیگر نقاط است.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> حاکمیت بالینی سیستمی برای ارتقاء استانداردهای عملکرد بالینی است.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> برنامه حاکمیت بالینی باید براساس ارزیابی نیازها و دیدگاههای بیماران، الزامات قانونی، قابلیتهای کارکنان، نیازهای برآورده نشده آموزشی و مقایسه واقع بینانه عملکرد کنونی با بهترین استانداردهای طبابت استوار است.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> احساس مالکیت و تعلق نسب به این برنامه از راس تا قاعده سازمان و در تک تک گروهها و افراد باید وجود داشته باشد و یا پدید آید.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>مرکز تعالی خدمات بالینی استاندارد، وظایف زیر تعریف شده است:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">تشکیل کمیته هایldquo; پزشکی مبتنی بر شواهد rdquo;به عنوان زیر بنای اصلی سایر فعالیتهای این مرکز(ممیزی بالینی، ارزیابی فن آوری سلامت، تدوین راهکار طبابت بالینی و ...)</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">ارزیابی و نقد علمی داروها، تجهیزات، درمانها و مداخلات موجود و جدید</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">تهیه و ارائه پیشنهادات و خبرنامه های علمی به ارائه دهندگان خدمات سلامت</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">تدوین راهکارهای بالینی جدید و به روز رسانی راهکاری موجود</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">ارائه اطلاعات مناسب به بیماران</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">تهیه و ارائه استانداردهای ملی از طریق چارچوب حاکمیت بالینی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">اجزای حاکمیت بالینی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl">1.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span>ممیزی بالینی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl">2.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span>مدیریت خطا و خطر در پزشکی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl">3.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span>آموزش</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl">4.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span>اثر بخشی بالینی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl">5.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span>تحقیق و توسعه</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl">6.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span>نقد آزادانه</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl">7.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span>ممیزی بالینی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">ممیزی بالینی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">ممیزی بالینی فرایندی است برای ارتقای کیفیت خدمات بالینی که از مجموعه ای از فعالیتهای به هم مرتبط تشکیل شده است. در این فرایند، استاندارد ارائه خدمت یا مراقبت مورد نظر تعیین و تدوین میشود، سپس وضعیت موجود بررسی گردیده و مواردی که عدم تطابق با استاندارد وجود دارد مشخص میشود.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>در مورد ممیزی بالینی موارد زیر همواره باید مدنظر قرار گیرند</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> ممیزی بالینی فرایندی برای ارتقای کیفیت است و بازرسی یا مچ گیری نیست.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> برای انجام یک پروژه ممیزی بالینی همه ذینفعها باید درگیر شوند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> ممیزی بالینی باید به قسمتی از فرهنگ سازمان مبدل گردد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> ممیزی بالینی عموماً فرایندی بین رشته ای است و در سیر انجام آن، رشته ها و بخشهای مختلف باید درگیر شوند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> ممیزی بالینی هزینه اضافه تری به سیستم تحمیل نمی کند و به واسطه ارتقای کیفیت مجموعه، از هزینه های فعلی نیز خواهد کاست.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> ممیزی بالینی هدفی نیست که باید به آن نائل شویم، بلکه فرایندی است که باید به صورت روزمره در آن درگیر گردیم.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">برخورد نظام مند با خطاهای پزشکی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">موسسه ملی پزشکی آمریکا اعلام کرده است که از هر 500 نفری که در یکی از بیمارستانهای امریکا بستری میشوند، 1 نفر به علت خطاهای پزشکی کشته میشود. در حالیکه احتمال کشته شدن در خطوط هوایی این کشور 1 در هر 8 میلیون پرواز است.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">خطاهای پزشکی سالیانه حدود 37.60بیلیون دلار هزینه برای نظام سلامت این کشور در برداشته، که حدود 17 بیلیون دلار آن مربوط به خطاهای قابل پیشگیری بوده است.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">رویکرد پذیرفته شده در حاکمیت بالینی برخورد سیستماتیک با این نوع خطاها و ریشه یابی آنها در سیستم است، چرا که تا زمانی که سیستم اصلاح نگردد و امکان وقوع خطا به صفر رسانده نشود، خطاها توسط افراد مختلف تکرار خواهند شد. در این شیوه، از طریق ارزیابی نظام مند حوادث، بازبینی آنها و سپس جستجوی روشهایی برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها، از احتمال بروز خطاها و خطرات ناشی از آنها کاسته میشود</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">آموزش:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">چندی است که در اکثر نظامهای ارائه خدمات سلامت دنیا، آموزش مداوم پس از فارغ التحصیلی، وارد نظام آموزشی شده است. چرا که بسیاری از آنچه که هر فرد در طی دوران تحصیل خود آموخته است، به سرعت از دایره اعتبار علمی خارج می گردد و بدینگونه آموزش مداوم به ابزاری موثر و مفید برای ایجاد تغییر توسط حاکمیت بالینی تبدیل گردیده است.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">در نظامهای سلامت پیشرفته، روند حرکت به سمت تربیت نیروهای قابلی است که بتوانند هر دانش و مهارت جدیدی را بیاموزند، نه افراد متخصصی که حجم زیادی از اطلاعات را در ذهن خود جای داده اند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">اثر بخشی بالینی:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">اثر بخشی بالینی اندازه گیری میزان رسیدن به هدف هر مداخله خاص است. اندازه گیری به خودی خود مفید است، ولی هنگامی اثربخش تر میشود که تناسب آن مداخله و میزان صرفه جویی اقتصادی ناشی از به کارگیری آن و رسیدن به هدف نیز لحاظ و محاسبه گردد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">پژوهش</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">پروسه ای است که به هنگام نامعلوم بودن بهترین و مناسب ترین فرایند لازم، انجام می پذیرد. در پژوهش دانش و دانسته جدیدی خلق میشود، و حاصل آن به پیکره دانش موجود اضافه می گردد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">باز بودن سیستم و انتقاد پذیری</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">اگر خدمتی به صورت ضعیف ارائه میشود، از طریق چارچوب حاکمیت بالینی باید آشکار گردد و به صورت منظم به سطوح مرتبط گزارش دهی شود. این بخش از حاکمیت بالینی براساس این تفکر شکل گرفته است که عملکرد ضعیف، پشت درهای بسته بیشتر اتفاق می افتد. و بدین صورت اطلاع رسانی در مورد فرایندها به منظور بررسی و رسیدگی جامعه و قضاوت آزادانه در مورد آنها، به جزئی ضروری برای تضمین کیفیت مبدل گردیده است.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">بحث و مذاکره آزادانه</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">در مورد بخشهای مختلف، باید به جزئی جدایی ناپذیر از فرهنگ هر ساختار مبدل شود.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">کیفیت خدمات سلامت عبارتست از ارائه خدماتی که بیماران می خواهند (کیفیت از دید بیمار) و خدماتی که برایشان لازم است (کیفیت حرفه ای)، در زمان مناسب و توسط فرد مناسب با استفاده از کمترین منابع و بدون خطا</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">پزشک اول پزشکی بود که به تنهایی طبابت می کرد، به خودمختاری به عنوان یک ارزش محوری می نگریست و در هنگام مواجهه با همکاران و بیماران، خود را مصون از خطا می دانست. در حالیکه پزشک دوم پزشکی است که کارگروهی و نظام های مراقبت را درک میکند و رهبری این نظام را به دست می گیرد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">ممیزی بالینی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">ممیزی بالینی رویکردی نظام مند و مبتنی بر شواهد معتبر، در قالب استانداردها است و به ما اطمینان می بخشد که کیفیت خدمات سلامت به صورت پیوسته ارتقا می یابد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">ممیزی بالینی فرایندی جهت ارتقای کیفیت خدمات بالینی است که به مرور ؛ نظام مند ، چگونگی مراقبت از بیماران در مقایسه با استانداردهای صریح و روشن می پردازد و تغییرات لازم جهت بهبود ساختار، فرایند و پیامدهای مراقبت از بیماران را شناسایی و اعمال می کند و همچنین برای اطمینان از اعمال صحیح تغییرات و بهبود کیفیت خدمات نظام سلامت، به پایش و بازبینی دوباره فرایندها می پردازد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>انواع ممیزی: </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b><u>ممیزی مالی </u></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">ممیزی مالی به بررسی حسابها و دفاتر می پردازد و اطمینان حاصل می نماید که وضعیت مالی سازمان درست، دقیق و منصفانه منعکس شده است.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b><u>ممیزی داخلی</u></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">در واقع ممیزی داخلی یک فعالیت داخلی است که از طریق نظارت بر فعالیتها و نظام های غیربالینی به بررسی این موضوع می پردازد که؛ آیا کارها به همان روالی که باید انجام شوند (استاندارد) انجام می شوند؟</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b><u>ممیزی سازمانی </u></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">نوعی ممیزی خارجی، مستقل و معمولاً داوطلبانه از کل سازمان است که براساس چارچوبی از استانداردهای مشخص انجام می پذیرد. در حالیکه ممیزی بالینی به جزئیات فرایندها و نتایج حاصل از ارائه یک خدمت بالینی خاص توجه میکند، ممیزی سازمانی به چگونگی تاسیس یک سازمان و کلیه کارهای آن در یک روز می نگرد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>همه انواع ممیزی ها در چند حیطه با هم دارای اشتراک هستند. برای مثال: </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> همه آنها بررسی و ارزشیابی نموده و به ارائه گزارش در مورد فرایندها و نتایج می پردازد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> همه آنها در راستای اطمینان از اینکه کارها به بهترین نحو انجام میشوند، صورت می پذیرند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> همه آنها نیازمند زمان، تلاش و برنامه ریزی دقیق هستند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> همه آنها از طریق مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت استاندارد عمل می کنند</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">یک تفاوت مهم میان ممیزی بالینی و سایر انواع ممیزی این است که ارائه دهندگان خدمات سلامت ممیزی بالینی را از آن خود می دانند (در حالت ایده آل). آنها خودشان فرایند ممیزی را انجام می دهند. خودشان در مورد یافته های آن بحث می کنند و به نتیجه می رسند، خودشان تغییرات را اعمال کرده و منجر به ارتقا کیفیت میشوند و ... در حالیکه در سایر انواع ممیزی، شخصی از بیرون می آید و سازمان را ممیزی می کند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>اجزای ممیزی بالینی </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">1) تعیین استانداردها</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">2) بررسی وضعیت موجود</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">3) مقایسه ی وضعیت موجود با استانداردها</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">4) اعمال تغییر در صورت لزوم</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">5) انجام مجدد 4 مرحله قبلی جهت اطمینان از بهبود کیفیت فرایند مورد نظر <i><u>چرخه ی ممیزی</u></i> می گویند</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b><i><u>مراحل انجام ممیزی بالینی:</u></i></b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>1- تشکیل تیم ممیزی بالینی</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><<همه اعضای تیم بالینی شرط تشکیل تیم می باشند.>></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>2- انتخاب موضوع</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">ساختار: چگونگی دسترسی به منابع و سازمان دهی منابع و کارکنان</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">فرایند: هر آنچه که منابع صرف انجام آن میشود.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">نتایج: اثرنهایی فعالیت های انجام شده بر سلامتی و کیفیت زندگی دریافت کنندگان خدمات، و به طور کلی تغییراتی که در اثر فعالیت های سیستم سلامت در وضعیت افراد ایجاد شده است</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>الویت بندی درانتخاب موضوع</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">1) اهمیت بالینی موضوع مورد نظر</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">2) اهمیت آن برای استفاده کنندگان از خدمات نظام سلامت، مانند بیماران</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">3) فراوانی وقوع و خطرات ناشی از آن</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">4) علاقه ی پزشکان و ارائه دهندگان خدمات به آن حیطه</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">5) پیچیدگی و مشکل بودن مدیریت آن</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">6) هزینه تحمیلی به سیستم</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">7) در دسترس بودن استانداردهای حرفه ای و ملی برای آن</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">8) امکان اعمال تغییر در حیطه مرتبط با آن</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>4- انتخاب نمونه</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><<اگر چه همانند طرحهای پژوهشی، ایده آل آن است که همه ی جمعیت مورد نظر را بررسی کرده و مورد ممیزی قرار دهید ولی در عمل غیر ممکن بوده و اغلب انتخاب یک نمونه مناسب و با تعداد کافی کفایت می کند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>5) در نظر گرفتن مسائل اخلاقی</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>6) برنامه ریزی و جمع آوری اطلاعات</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>7) آنالیز داده ها</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>8) ارائه ی نتایج</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>9) نگارش گزارش</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>10) اعمال تغییرات لازم</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>11) تکرار ممیزی</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>12) انتشار </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b><u>تعین اهداف واستانداردهای ممیزی</u></b>:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>هدف کلی </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">هدف کلی را می توان به صورت سوالی که قرار است با انجام پروژه ی ممیزی به آن پاسخ داده شود بیان نمود، برای مثال: آیا در درمان زخم پای دیابتی، مطابق با بهترین درمان موجود عمل شده است؟</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>استانداردها</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">استانداردها باید همواره مبتنی بر <<به روز ترین>> و <<در دسترسی ترین>> شواهد موجود باشند، زیرا ارزش استانداردها به شواهدی است که بر آن استوارند. همچنین باید قبل از استفاده از استانداردها توافق در سطوح مختلف محلی و ناحیه ای در مورد آنها ایجاد شده باشد و گرنه در بهبود کیفیت خدمات بالینی نقشی نخواهند داشت.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b><u>خصوصیات استاندارد مبتنی بر شواهد</u></b>:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> زبانی علمی، دقیق و گویا داشته باشد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> قابل سنجش و مقایسه باشد تا بتوان تطابق وضعیت موجود را با آن، مورد بررسی قرار داد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> قابل اجرا باشد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> مرتبط با اهداف پروژه ممیزی باشد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> از نظر تئوری صحیح و قابل قبول باشد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>انتخاب نمونه: </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">اگر چه همانند طرحهای پژوهشی، ایده آل آن است که همه ی جمعیت مورد نظر را بررسی کرده و مورد ممیزی قرار دهید ولی در عمل غیر ممکن بوده و اغلب انتخاب یک نمونه مناسب و با تعداد کافی کفایت می کند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">مدیریت خطاهای پزشکی :</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>خطا چیست؟ </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">خطا عبارت است از شکست در انجام کامل یک فعالیت برنامه ریزی شده مطابق با برنامه (خطای اجرایی) و یا استفاده از یک برنامه غلط برای رسیدن به یک هدف (خطای برنامه ریزی)</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">خطا اجرایی :1-خطاهای لغزشی که قابل مشاهده هستند و 2-خطاهای سهوی که قابل مشاهده نیستند</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>درتقسیم بندی دیگر</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b><i>خطای فعال</i></b>: خطایی است که توسط عاملین اصلی کار اتفاق می افتد و اثرات آن تقریباً بلافاصله احساس میشود. معمولاً از این خطاها تحت عنوان خطاهای انسانی یاد میشود.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b><i>خطای پنهان</i></b>: خطایی است که در طراحی سازمان و یا تربیت نیروها اتفاق می افتد، ولی اثرات این خطا برای مدتها در سازمان نهفته و خاموش می ماند. معمولاً از این خطاها تحت عنوان <<خطاهای سیستمی>> نام برده میشود.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>درتقسیم بندی دیگر</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">خطای غفلت انجام ندادن یک کار صحیح است، مانند تشخیص ندادن یک بیماری، ارزیابی با تاخیر، عدم تجویز یک داروی لازم برای درمان بیماری و ... خطای ارتکاب انجام دادن یک عمل اشتباه است، مانند تجویز یک داروی غلط برای یک بیمار اشتباه در یک زمان نادرست</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>چه موقع یک خطا موجب بروز حادثه میشود؟</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">هنگامی که خطا منجر به وارد آمدن آسیب به یک سیستم تعریف شده و مشخص شود و برون ده های فعلی یا آینده آن سیستم را تحت تاثیر قرار دهد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">1- حادثه ناگوار: حادثه ای است که موجب مرگ یا آسیب جدی به بیمار شده، یا کارکرد سازمان را مختل نموده باشد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">2- حادثه بدون عارضه: حادثه ای است که بالقوه می توانست ضرر رسان باشد ولی منجر به هیچ گونه زیان واقعی نشده است. عدم ضرر رساندن ممکن است ناشی از ماهیت جبرانی فیزیولوژی انسان یا صرفاً از روی شانس باشد</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">3- موارد نزدیک به خطا: مواردی هستند که به دلیل تشخیص و تصحیح فعل خطا (به صورت برنامه ریزی شده یا بدون برنامه) از بروز پیامدهای ناخواسته آن جلوگیری شده باشد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">حوادث را همچنین می توان به دو گروه قابل پیشگیری و غیرقابل پیشگیری تقسیم کرد. حادثه ای را قابل پیشگیری گویند که در اثر یک خطای پزشکی حادث میشود و در صورت ارائه مراقبت های پزشکی استاندارد، اتفاق نخواهد افتاد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>سه روش برای شناسایی خطاها وجود دارد</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">1- گزارش دهی اجباری</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">2- گزارش دهی اختیاری</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">3- سیستم های فعال نظارتی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>برخورد با خطاهای انسانی:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">برخورد با خطاهای انسانی را از دو دیدگاه می توان مورد بررسی قرار داد:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">روش فردی و روش سیستمیک</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>چگونه می توان با خطاها مقابله و به بیان دیگر؛ آنها را مدیریت کرد:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">مدیریت خطا از دو جزء تشکیل شده است: محدود کردن وقوع حوادث ناگوار و از آنجایی که این امر هرگز به طور کامل محقق نخواهد شد، شناختن سیستم هایی که تحمل پذیری بیش تری در برابر بروز حوادث ناگوار داشته باشند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">موسسه پزشکی آمریکا تخمین می زند که سالانه چیزی در حدود 44000 الی 98000 نفر به علت خطاهای پزشکی فوت می کنند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">مدیریت خطا در این گونه سازمانها درک طبیعت و وسعت خطاها، تغییر شرایط و محیط های خطرآفرین، تعیین رفتارهایی که موجب کاهش بروز خطا می شوند و آموزش کارمندان در بکارگیری این رفتارهای تعیین شده می باشد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">بدین منظور در صنعت هوانوردی از روشی جدید استفاده میشود. این روش برخلاف گذشته که فقط مشکلات تکنیکی پرواز را در نظر می گرفت، عوامل محدود کننده انسانها (مانند خطا و استرس) و ماهیت جایزالخطا بودن انسانها را می پذیرد و رفتارهای مقابله با آنها را تعیین می کند: رهبری، آموزش، نظارت و کنترل موثر</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>ایجاد برنامه های مدیریت خطا:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">یک فرآیند 6 مرحله ای جهت مدیریت خطا پیشنهاد میشود.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">1- شرح حال و معاینه که باید شامل بررسی جزئیات در مورد سازمان و کارکنان آن باشد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">2- دریافت اطلاعات محرمانه سیستم های گزارش دهی خطاها، جزئیات حوادث ناگوار و موارد نزدیک به خطا و مشاهده سیستماتیک فعالیت های گروهی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">3- مقابله با عوامل مخفی شناسایی شده، تغییر محیط شغلی و سازمانی، تهیه دستورالعمل های اجرایی استاندارد و پایه ریزی یک سیستم شناسایی خطای غیر تنبیهی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">4- اجرای دوره های آموزشی در کارگروهی، شناخت خطاها و محدودیت های عملکردی افراد</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">5- تقویت روابط بین فردی و مهارتهای تکنیکی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">6- تداوم مدیریت خطا به عنوان یک برنامه سازمانی از طریق دوره های آموزشی ممتد و جمع آوری اطلاعات</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">اگر سازمان ها و محیط های شغلی، اجتناب ناپذیری رخداد خطا را بپذیرند و به اهمیت جمع آوری اطلاعات در مدیریت خطا پی ببرند، تلاش های سیستماتیک در ارتقای امنیت به طور حتم میزان و شدت حوادث ناگوار را کاهش خواهد داد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">بررسی ها نشان داده است که انسانهای بی کفایت مسوول حداکثر 1% مشکلات و خطاها هستند. سایر خطاها (99%) توسط انسانهای خوب و کارامدی انجام میشود که می خواهند کارشان را به بهترین صورت انجام دهند. اما مرتکب اشتباهات ساده ای میشوند. و این سیستم و فرایندهای آن است که محیط مناسبی برای این موضوع فراهم می آورد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">ارزیابی فن آوری سلامت <span dir="ltr">Health Technology Assessment(HTA</span>)</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span>middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>ارزیابی فن آوری سلامت به ارزیابی سیستماتیک ویژگی ها و جنبه های مختلف ایمنی، اثربخشی، رعایت موازین اخلاقی و حتی نحوه ی توزیع یک تکنولوژی سلامت با استناد به معتبرترین شواهد موجود اطلاق می گردد که عواقب مستقیم، غیر مستقیم و خواسته یا ناخواسته ی ناشی از ورود یک تکنولوژی را در بر می گیرد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span>middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>واژه فن آوری سلامت گسترده وسیعی را شامل میشود. داروها، تجهیزات پزشکی، روشهای درمانی و نیز روشهای سازماندهی و مدیریت ارائه خدمات از موارد آن هستند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span>middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>محققان ورود فن آوریهای جدید را مسبب 60-50 درصد تورم قیمت ها در بخش سلامت می دانند. و این در حالی است که برخی از این فن آوریها نه تنها ضروری و مفید نیستند، بلکه آسیب هایی را نیز بر سلامت جامعه وارد می رساند</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span>middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>ارزیابی فن آوری به یک گروه از مطالعات مرتبط با سیاست گذاری اطلاق میگردد که قصد دارد تصمیم گیران را نسبت به آثار و نتایج کوتاه مدت و بلند مدت احتمالی استفاده از یک فن آوری جدید و یا تغییر اساسی در یک فن آوری قدیمی آگاه سازد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span>middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>ارزیابی فن آوری مجموعه منظمی از تحلیل گزینه های مختلف سیاستگزاری را از حیث آثار اقتصادی، اجتماعی، قانونی و تاثیر بر محیط زیست در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span>middot;<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span>ارزیابی فن آوری سلامت به طور خاص اثربخشی، تناسب و هزینه فن آوریهای سلامت را بررسی می نماید و این امر را از طریق پاسخ به 4 سئوال اساسی زیر انجام می دهد:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">1- -آیا فن آوری کارآمد است؟</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">2- -استفاده از این فن آوری برای چه کسانی سودمند خواهد بود؟</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">3- -چه هزینه ای صرف به کارگیری این فن آوری میشود؟</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">4- -و در مقیاسه به سایر فن آوریهای مشابه چگونه است؟</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>از عوامل موثر بر گسترش بازار فن آوری سلامت می توان به موارد زیر اشاره کرد:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> پیشرفت در شاخه های مختلف علم اعم از پزشکی و غیرپزشکی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> قائل شدن حقوق قانونی برای کمپانی های تولید کننده فن آوری و پررنگ شدن انگیزه های مالی حاصل از تولید، فروش و ارائه فن آوریهای سلامت</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> ظهور پاتوژنها و بیماریهای جدید و نیاز به پیدایش فن آوریهای جدید متناسب با آنها</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> پرداخت هزینه ها توسط سازمانهای بیمه گر و در نتیجه کاهش احساس فشار ناشی از پرداخت مستقیم هزینه توسط مردم، و افزایش تقاضا به دنبال آن</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> آموزش تخصصی برخی پزشکان برای کارکردن با برخی از انواع فن آوری ها</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> رقابت واحدهای ارائه کننده خدمات برای جلب بیماران و پیشرو بودن در ارائه خدمات جدید</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><span dir="ltr">uuml;</span> اثر تبلیغات تجاری و رسانه ای بر بیماران برای درخواست فن آوریهای جدید</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b> اجزای اصلی </b><b><span dir="ltr">HTA</span>: </b><b><span dir="ltr">Health</span> </b><b><span dir="ltr">Technology Assessment</span>) )</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">فرآیند <span dir="ltr">HTA</span> شامل دو بخش <<تهیه گزارش ارزیابی>> و ارائه نتایج و یافته های حاصل از ارزیابی می باشد</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">مراحل ارزیابی فن آوری سلامت</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">1- شناسایی موضوع و مشخص نمودن مساله مورد ارزیابی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">2- تعیین محل ارزیابی: منظور از محل ارزیابی این است که آیا سیاست گزاران خود اقدام به ارزیابی فن آوری می کنند یا نتایج ارزیابی را از گروههای دیگری خریداری می نمایند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">3- جمع آوری شواهد و مدارک موجود و به دست آوردن اطلاعات اولیه جدید</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">4- نقد، بررسی و تفسیر شواهد</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">5- سنتز و ادغام شواهد</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">6- جمع بندی و خلاصه سازی یافته های و پیشنهادات</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">7- انتشار و گسترش یافته های و پیشنهادات</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">8- پایش اثر</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>چه جنبه هایی از فناوری در ارزیابی فن آوری سلامت مورد ارزیابی قرار می گیرد؟ </b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">1- ایمنی: اطلاعات مربوط به اثرات جانبی و عوارض احتمالی یک فن آوری، که از طریق مطالعات معتبر صورت گرفته و موسسات بین المللی آنها را گزارش داده اند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">2- کارایی: منظور از آن، عملکرد ایده آل یک فن آوری در شرایط مطلوب است.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">3) اثربخشی: منظور از آن عملکردی است که یک فن آوری در شرایط معمول یعنی زمانی که بطور گسترده در نظام سلامت مورد استفاده قرار می گیرد، دارد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">4) آثار اقتصادی: مقایسه ی هزینه های فن آوری و منافع حاصل از آن، و بررسی این نکته که آیا استفاده از فن آوری مورد نظر منجر به ایجاد بیشترین بازده حاصل از سرمایه خواهد شد؟</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">5) عدالت: بررسی و تعیین چگونگی توزیع فن آوری و دسترسی اقشار مختلف جامعه به آن</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">6) موضوعات اخلاقی: بررسی و تعیین نتایج و آثار فن آوری بر وضعیت سلامت و حقوق استفاده کنندگان</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">7) تاثیرات تکنولوژی بر وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه هدف</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">چه کسانی می توانند از گزارشات <span dir="ltr">HTA</span> بهره ببرند؟</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>ذی نفعان </b><b><span dir="ltr">HTA</span> را در سه سطح می توان طبقه بندی نمود:</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">1) سطح فرد یا بیمار</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">2) سطح گروهها و موسسات ارائه دهنده ی خدمات سلامت</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">3) سطح ملی، ملی و بین المللی</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"><b>انواع اصلی ارزیابی فن آوری سلامت</b></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">1) <span dir="ltr">HTA</span> تکنولوژی محور: این نوع ارزیابی به تعیین ویژگی ها و عواقب تکنولوژی خاصی می پردازد.(تکنولوژی چه مشکلاتی را حل خواهدکرد.وتا چه میزان برای شرایط مختلف مناسب است.)</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">2) <span dir="ltr">HTA</span> مسئله محور: در این جا تمرکز بر یافتن راه حل ها و استراتژی های لازم برای مدیریت یک مسئله ی خاص است، که در مدیریت آن مسئله ممکن است از تکنولوژی های جایگزین و یا مکمل استفاده شود.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">3) <span dir="ltr">HTA</span> پرژوه محور: متمرکز بر استفاده ی محلی از یک تکنولوژی در یک مرکز، برنامه یا پروژه خاص است(نقش ومیزان مفید بودن آنها را برای آن مسئله و شرایط خاص ارزیابی می نماید.)</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">به طور خلاصه <span dir="ltr">HTA</span> رویکردی مبتنی بر معتبرترین شواهد موجود می باشد که به صورت سیستماتیک فن آوریهای ایمن، اثربخش و به صرفه، اعم از جدید و در حال استفاده، را شناسایی کرده و اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری های مبتنی بر شواهد را برای تصمیم گیرندگان در نظام سلامت فراهم می نماید. و با توجه به محدودیت منابع در کشورهای د رحال توسعه ابزاری مقبولی جهت افزایش کارایی و محدود کردن هزینه های نابه جای سیستم و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات نظام سلامت، می باشد.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl"></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">راهکارهای طبابت بالینی <span dir="ltr">Clinical Practice Guideline</span></div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">راهکارهای بالینی که راهکارهای طبابت بالینی نیز نامیده میشوند، عبارات ساختارمندی هستند که به پزشک و بیمار در تصمیم گیری مناسب برای مواجهه با یک شرایط بالینی خاص کمک می کند. راهکارها طراحی می شوند تا کیفیت ارائه خدمات برای بیماران را بهبود بخشند، اطلاعات مناسبی برای تشخیص های خاص، شرایط یا درمانهای ویژه فراهم نمایند، منجر به ارتقا سلامت شده و از تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری نمایند.</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">در حیطه سلامت عمومی دو نوع راهکار وجود دارد:</div> <div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl">راهکارهای مداخلاتی: این نوع راهکارها که توصیه هایی در مورد انواع مشخصی از فعالیت ها (مداخلات) ارائه می دهند. توسط سازمانهای محلی مسوول سلامت هر ناحیه تهیه می شوند. این مداخلات به نگهداری و ارتقاء سبک زندگی سالم یا کاهش خطر بروز بیماریها کمک می کنند.</div> <p><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt;http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=67خدمات رایگان سایت، امتیازاتی برای شماhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=66<p><span style="color: #993366"><strong>اینترنت تسهیل کننده بسیاری از ارتباطات است. برخی از خدمات سایت عبارتند از:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt"><strong><span style="color: #ccffff"><span style="background-color: #800000">خدمات مشاوره </span></span></strong></span></p> <p><span style="background-color: #ccffff"><span style="color: #000080">مشاوره ادامه تحصیل</span></span></p> <p><span style="background-color: #ccffff"><span style="color: #000080">مشاوره در زمینه خدمات پزشکی- پرستاری</span></span></p> <p><span style="background-color: #800000"><span style="color: #ccffcc"><strong><span style="font-size: 12pt">تامین تجهیزات پزشکی</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ccffff">تشک مواج، نبولایزر، بخور سرد، تخت بیمار، و ... از شرکت های معتبر</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt"><strong><span style="color: #ccffff"><span style="background-color: #800000">تبادل لینک</span></span></strong></span></p> <p><span style="background-color: #ccffff"><span style="color: #003366"><span style="font-size: 10pt">افزایش بازدیدکنندگان</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 12pt"><strong><span style="color: #ccffff"><span style="background-color: #800000">برگزاری دوره های آموزشی</span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ccffff">برگزاری دوره های مختلف دارو شناسی، تفسیر الکتروکاردیوگرام و ... در بیمارستانها و شرکت ها</span></span></span></p> <p><span style="background-color: #800000"><span style="color: #ccffff"><strong><span style="font-size: 12pt">تجهیز کتابخانه پزشکی</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ccffff">تامین کتاب های پزشکی مورد نیازبیمارستان ها و دانشگاه هااز انتشاراتی های معتبر</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ccffff">کتابخانه دیجیتال (e-Book)</span></span></span></p> <p><span style="background-color: #800000"><span style="color: #ccffff"><strong><span style="font-size: 12pt">همکاری در پروژه های تحقیقاتی</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ccffff">جستجو در منابع علمی</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ccffff">ترجمه تخصصی متون پزشکی</span></span></span></p> <p><span style="background-color: #800000"><span style="color: #ccffff"><strong><span style="font-size: 12pt">انتشار مطالب شما</span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ccffff">ترجمه مقالات</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ccffff">پایان نامه</span></span></span></p> <p><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ccffff"></span></span></span><span style="font-size: 12pt"><strong><span style="color: #ccffff"><span style="background-color: #800000">سایت های دیگر ما</span></span></strong></span></p> <p><span style="background-color: #99ccff"><span style="color: #000080"><span style="font-size: 12pt">مراقبت پیشرفته از زخم </span></span></span><span style="font-size: 12pt"><span style="color: #ccffff"><span style="background-color: #800000"><a href="http://www.woundcare.blogfa.com/"><span style="background-color: #99ccff"><span style="color: #000080">www.woundcare.blogfa.com</span></span></a></span></span></span></p> <p><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ccffff"><span style="font-size: 12pt">آموزش در مورد زخم، مشاوره در مورد مراقبت از زخم</span></span></span></p> <p><span style="background-color: #99ccff"><span style="color: #000080"><span style="font-size: 12pt">نشریه الکترونیکی مقالات پرستاری </span></span></span><span style="font-size: 12pt"><span style="color: #ccffff"><span style="background-color: #800000"><a href="http://www.saba3737.blogfa.com/"><span style="background-color: #99ccff"><span style="color: #000080">www.saba3737.blogfa.com</span></span></a></span></span></span></p> <p><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ccffff"><span style="font-size: 12pt">محیطی جهت انتشار مقالات و ترجمه های شما</span></span></span></p> <p><span style="background-color: #99ccff"><span style="color: #000080"><span style="font-size: 12pt">شبکه اجتماعی پرستاران ایران </span></span></span><span style="background-color: #99ccff"><span style="font-size: 12pt"><span style="color: #ccffff"><a href="http://www.inc.loxblog.com/"><span style="color: #000080">www.inc.loxblog.com</span></a></span></span></span></p> <p><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ccffff"><span style="font-size: 12pt">محیطی برای افزایش ارتباطات شغلی و معرفی شما، کاریابی، دوستیابی</span></span></span></p> <hr /> <p><strong><span style="color: #800000"><span style="font-size: 12pt"><span style="background-color: #ffffff"><span id="1327721419502E" style="display: none">سعید باباجانی</span> </span></span></span></strong></p> <div> <p><strong><span style="color: #800000"><span style="font-size: 12pt"><span style="background-color: #ffffff"><span id="1327721419502E" style="display: none">کارشناس ارشد مراقبت های ویژه</span> </span></span></span></strong></p> <div> <div><strong><span style="color: #800000"><span style="font-size: 12pt"><span style="background-color: #ffffff"><span id="1327721419502E" style="display: none">ایران، تهران</span> </span></span></span></strong></div> </div> <div> <div><strong><span style="color: #800000"><span style="font-size: 12pt"><span style="background-color: #ffffff"><span id="1327721419502E" style="display: none">09124121179</span> </span></span></span></strong></div> </div> <div> <div><span style="color: #800000"><span style="background-color: #ffffff"><span style="font-size: 10pt"><span id="1327721419502E" style="display: none"><a href="mailto:s.saba3737@yahoo.com"><strong><span style="font-size: 12pt">s.saba3737@yahoo.com</span></strong></a></span></span></span></span><strong><span style="color: #800000"><span style="font-size: 12pt"><span style="background-color: #ffffff"><font id="yui_3_2_0_1_1327718972041166"></font></span></span></span></strong></div> </div> <div style="text-align: left"><span style="font-size: 12pt"><span style="background-color: #ffffff"><span id="1327721420080S" style="display: none"></span></span><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ffffff">saeed babajani<br /> MSc.critical care nursing</span></span></span></div> <div style="text-align: left"><span style="color: #000080"><span style="font-size: 12pt"><span style="background-color: #ffffff">Baqiyatallah University of Medical Sciences </span></span></span></div> <div style="text-align: left"><span style="color: #000080"><span style="font-size: 12pt"><span style="background-color: #ffffff"><span id="yiv1402028036lw_1320771601_0" class="yiv1402028036yshortcuts">Tehran, IRAN</span></span></span></span></div> <div style="text-align: left"><span style="color: #000080"><span style="font-size: 12pt"><span style="background-color: #ffffff"><span id="yiv1402028036lw_1320771601_0" class="yiv1402028036yshortcuts">Emaile: </span></span></span></span><span style="color: #000080"><span style="background-color: #ffffff"><span id="yiv1402028036lw_1320771601_0" class="yiv1402028036yshortcuts"><a href="mailto:s.saba3737@yahoo.com"><span style="font-size: 12pt"><span style="background-color: #ffffff">s.saba3737@yahoo.com</span></span></a></span></span><span style="font-size: 12pt"><span style="background-color: #ffffff"><br /> Mobile:+98 <span id="yiv1402028036lw_1320771601_1" class="yiv1402028036yshortcuts"><span id="lw_1326902325_0" class="yshortcuts">09124121179</span></span></span></span></span></div> </div> <p></p>http://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=66تجهیزات پزشکیhttp://criticalcare.loxblog.com/post.php?p=65<div dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl" align="center"><b><span style="background: navy; color: yellow; font-size: 16pt">قابل توجه ارگان ها سازمان ها و بیمارستان ها و سراهای سالمندان:</span></b></div> <div dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl" align="center"><b></b></div> <div dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl" align="center"><b><span style="background: gray; color: white; font-size: 16pt">شرکت *** نمایندگی انحصاری تشک مواج </span></b><b><span dir="ltr" style="background: gray; color: white; font-size: 16pt">ARJOHUNTLEIGH</span></b></div> <div dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl" align="center"><b></b></div> <div dir="rtl" style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl" align="center"><b><span style="background: maroon; color: #009900; font-size: 16pt">o<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span>